(EU) 2020/1702Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1702 ze dne 10. listopadu 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 382, 16.11.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 382/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1702

ze dne 10. listopadu 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Systém pro navíjení kabelu sestávající z těchto součástí:

kabelu vybaveného přípojkou (zástrčkou) na jednom konci pro napětí nepřesahující 1 000 V,

plastové navíječky na kabel vybavené pružinovým zatahovacím mechanismem (včetně brzdicího systému na zastavení navíjení), soustavou mosazných kontaktů pro přenos elektrického proudu a plastovým příslušenstvím.

Je určen pro zabudování do vysavačů.

Viz obrázky  (*1).

8544 42 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XVI a na znění kódů KN 8544 , 8544 42 a 8544 42 90 .

Zařazení do čísla 8508 jako části a součásti vysavačů je vyloučeno, neboť na základě jeho objektivních vlastností nelze výrobek identifikovat jako výrobek výhradně nebo hlavně vhodný pro vysavače.

Výrobek je kombinovaný stroj (jeho komponenty spolu tvoří jeden celek) ve smyslu poznámky 3 ke třídě XVI, sestávající zejména z kabelu s přípojkou položky 8544 a navíječky položky 8479 . Hlavní funkci stroje vykonává kabel.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8544 42 90 jako ostatní elektrické vodiče pro napětí nepřesahující 1 000 V vybavené přípojkami.

Image 1


(*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU