(EU) 2020/1701Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1701 ze dne 10. listopadu 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 382, 16.11.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 382/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1701

ze dne 10. listopadu 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2020.

Za Komisi

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek nabízený jako sada pro drobný prodej, zabalený v černém bavlněném sáčku, sestávající ze dvou výrobků:

trubičky z nerezavějící oceli kruhového příčného průřezu o délce přibližně 21,5 cm a průměru přibližně 0,5 cm. Trubička má několik vrubů, které napomáhají lepšímu úchopu. Je určena k použití jako opakovaně použitelné brčko na pití,

krouceného kartáčku z nerezavějící oceli o délce přibližně 20,2 cm s hlavičkou z nylonových štětinek o průměru 0,5 cm. Kartáček je navržený tak, aby prošel brčkem a po použití jej vyčistil.

(Viz obrázek)  (*1)

7323 93 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 7323 a 7323 93 00 .

Komponentem, který dává sadě podstatný charakter, je trubička, kterou lze použít jako opakovaně použitelné brčko na pití, i když k němu není přiložen kartáček. Kartáček má pouze doplňkovou povahu.

Díky jeho objektivním vlastnostem (zvláštní rozměry, tvar, stupeň zpracování, bezpečný materiál pro potraviny, přítomnost vrubů po obvodu) lze tento výrobek identifikovat jako konečný výrobek (brčko na pití) čísla 7323 .

Zařazení do čísel 7304 nebo 7306 jako trouby, trubky a duté profily je proto vyloučeno, protože výrobek je specifickým hotovým výrobkem spadajícím do jiného čísla.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7323 93 00 jako ostatní výrobky pro domácnost z nerezavějící oceli.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU