(EU) 2020/1696Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1696 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Publikováno: Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 8-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. listopadu 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 381/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1696

ze dne 12. listopadu 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. listopadu 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/2063.

(2)

Dne 11. listopadu 2019 Rada vzhledem k pokračující politické, hospodářské, sociální a humanitární krizi ve Venezuele a přetrvávajícím činnostem narušujícím demokracii, právní stát a dodržování lidských práv přijala rozhodnutí (SZBP) 2019/1893 (2), kterým do 14. listopadu 2020 prodloužila použitelnost existujících omezujících opatření, včetně všech označení osob, na které se vztahují omezující opatření. Téhož dne přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2019/1891 (3), kterým byly změněny informace týkající se osmi osob zařazených na seznam.

(3)

Dne 21. prosince 2019 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) jménem Unie prohlášení, v němž uvedl, že rozhodnutí venezuelského Nejvyššího soudu a neuznávaného ústavodárného shromáždění zbavit čtyři členy Národního shromáždění jejich ústavně zaručené poslanecké imunity bylo závažným porušením ústavních ustanovení, právního státu a demokratické zásady dělby moci. V uvedeném prohlášení bylo jasně sděleno, že Unie bude situaci i nadále pozorně sledovat a je připravena využít svých dostupných nástrojů k podpoře demokracie, právního státu a lidských práv, včetně cílených opatření, která nebudou poškozovat obyvatele Venezuely.

(4)

Dne 9. ledna 2020 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž bylo uvedeno, že nedávné kroky namířené proti Národnímu shromáždění, jedinému demokraticky zvolenému orgánu ve Venezuele, jakož i proti mnoha jeho členům včetně předsedy, ještě více vystupňovaly venezuelskou krizi a že pokusy násilně zablokovat řádný průběh procesu volby předsednictva Národního shromáždění dne 5. ledna 2020 a použití síly vůči jeho předsedovi a několika zákonodárcům s cílem zabránit jim v přístupu do Národního shromáždění jsou naprosto nepřijatelné. V uvedeném prohlášení se rovněž uvádí, že hlasování, které vedlo k tzv. zvolení Luise Parry, nebylo legitimní, neboť při něm nebyly dodrženy zákonné postupy ani demokratické ústavní zásady, a že členům Národního shromáždění musí být umožněno vykonávat poslanecký mandát, který jim svěřil venezuelský lid, a to bez jakéhokoli zastrašování nebo odvetných opatření. S ohledem na tyto závažné činy a rozhodnutí narušující demokracii, právní stát a lidská práva bylo v uvedeném prohlášení dále zdůrazněno, že Unie je odhodlána začít pracovat na uplatňování cílených opatření vůči osobám, které se podílejí na porušování těchto zásad a práv.

(5)

Dne 4. června 2020 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení k nejnovějšímu vývoji ve Venezuele včetně rozhodnutí venezuelského Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2020, jímž byl Luis Parra potvrzen ve funkci předsedy Národního shromáždění. V uvedeném prohlášení bylo zdůrazněno, že Unie považuje hlasování, které vedlo k tzv. zvolení Luise Parry, za nezákonné, neboť nebylo v souladu se zákonným postupem ani s demokratickými ústavními zásadami. V prohlášení bylo rovněž uvedeno, že poslední události dále prohloubily vleklou institucionální a politickou krizi ve Venezuele a omezily demokratický a ústavní prostor v zemi. Dále v něm byl opětovně uveden postoj EU, podle něhož lze udržitelného východiska z venezuelské krize dosáhnout pouze prostřednictvím opravdového a inkluzivního politického procesu, a bylo zdůrazněno, že Unie odmítá všechny druhy násilí, včetně jakéhokoli vojenského či násilného vniknutí do země. Za těchto okolností Unie konstatovala, že nedávná dohoda mezi vnitrostátními aktéry o humanitární pomoci je pozitivním krokem, a zdůraznila, že všechny strany musí konstruktivně spolupracovat ve snaze o zmírnění těžkého utrpení venezuelského lidu, které ještě zhoršuje pandemie COVID-19.

(6)

Dne 16. června 2020 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž zdůraznil, že klíčový význam pro překonání krize ve Venezuele mají svobodné a spravedlivé parlamentní a prezidentské volby, které proběhnou v souladu s mezinárodními normami, a že základním předpokladem věrohodného volebního procesu jsou nezávislá a vyvážená volební rada a rovné podmínky umožňující účast politických stran a kandidátů. EU dále vyzvala vládu i opozici, aby se zapojily do smysluplných a inkluzivních jednání o ustavení volební rady a zrušení zákazů týkajících se opozičních stran.

(7)

Dne 29. června 2020 přijala Rada vzhledem k přetrvávající závažné situaci ve Venezuele nařízení (EU) 2020/897 (4), v němž uvedla jedenáct osob, na které se vztahují omezující opatření.

(8)

V této souvislosti Rada v souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2063 přezkoumala seznam uvedený v příloze IV nařízení (EU) 2017/2063 a dospěla k závěru, že použitelnost omezujících opatření vůči všem osobám zařazeným na seznam, který je obsažen v uvedené příloze, by měla být zachována.

(9)

Rada rovněž dospěla k závěru, že by měla být aktualizována odůvodnění týkající se čtrnácti osob a příjmení všech osob zařazených na seznam by měla být uvedena velkými písmeny.

(10)

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 21.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1893 ze dne 11. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 42).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1891 ze dne 11. listopadu 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 13).

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/897 ze dne 29. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 205I, 29.6.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 8 ODST. 3

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

datum narození: 28. října 1964

pohlaví: muž

Od roku 2016 ministr pro vnitřní záležitosti, spravedlnost a mír. V dubnu 2019 byl jmenován rovněž viceprezidentem pro veřejné práce a služby a výkonným tajemníkem generálního štábu pro elektřinu. Bývalý generální velitel Bolívarovské národní gardy, v srpnu 2020 byl povýšen na vrchního generála Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně mučení (politických) vězňů, a za represe vůči demokratické opozici ve Venezuele, včetně zákazů a potlačování politických demonstrací, jichž se dopouštějí bezpečnostní síly pod jeho velením.

22.1.2018

2.

Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ

datum narození: 2. listopadu 1960

pohlaví: muž

Dne 30. dubna 2019 opětovně jmenován ředitelem Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Bývalý bezpečnostní a zpravodajský poradce prezidentské kanceláře od 8. ledna 2019 do 30. dubna 2019 a do října 2018 ředitel SEBIN. Jako ředitel SEBIN je odpovědný za závažné porušování lidských práv (včetně svévolného zadržování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení) a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele.

22.1.2018

3.

Tibisay LUCENA RAMÍREZ

datum narození: 26. dubna 1959

pohlaví: žena

Od dubna 2006 do června 2020 předsedkyně Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – nebo CNE). Opatření a politiky, které uplatňuje, narušují demokracii a právní stát ve Venezuele; mimo jiné usnadnila zřízení Ústavodárného shromáždění a znovuzvolení Nicoláse Madura v květnu 2018 v prezidentských volbách, které nebyly svobodné ani spravedlivé, neboť nezajistila, aby Národní volební rada zůstala nestrannou a nezávislou institucí v souladu s venezuelskou ústavou.

22.1.2018

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

datum narození: 13. června 1961

pohlaví: muž

Do ledna 2018 byl předsedou vlády Území hlavního města (Distrito Capital). Do 21. června 2017 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda velela policejním jednotkám při demonstracích civilního obyvatelstva a že veřejně prosazoval, aby civilisté byli postaveni před vojenské soudy, narušily fungování právního státu ve Venezuele.

22.1.2018

5.

Maikel José MORENO PÉREZ

datum narození: 12. prosince 1965

pohlaví: muž

Předseda a bývalý místopředseda venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia). Ve výše uvedených funkcích podporoval a usnadňoval opatření a politiky vlády, které narušily demokracii a právní stát ve Venezuele, a je odpovědný za opatření a prohlášení, které zbavily Národní shromáždění jeho pravomocí, včetně jmenování Národní volební rady (CNE) v červnu 2020 a pozastavení činnosti a nahrazení řídících orgánů tří opozičních stran v červnu a červenci 2020.

22.1.2018

6.

Tarek William SAAB HALABI

datum narození: 10. září 1963

místo narození:El Tigre, stát Anzoátegui, Venezuela

pohlaví: muž

Venezuelský nejvyšší státní zástupce, jmenovaný Ústavodárným shromážděním. Ve výše uvedené funkci i ve funkcích, které zastával dříve – ombudsman a předseda Republikánské mravnostní rady – narušoval demokracii a právní stát ve Venezuele tím, že veřejně podporoval opatření namířená vůči oponentům venezuelské vlády a zbavení Národního shromáždění jeho pravomocí.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

datum narození: 15. dubna 1963

pohlaví: muž

Předseda Ústavodárného shromáždění a první místopředseda Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV). Je zapojen do narušování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné tím, že využívá sdělovací prostředky k veřejným útokům a výhrůžkám namířeným proti politickým oponentům, jiným sdělovacím prostředkům a občanské společnosti.

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH

datum narození: 12. listopadu 1974

pohlaví: muž

Viceprezident pro hospodářství a ministr lidové moci pro ropu, jakož i národní průmysl a produkci. Jako bývalý viceprezident Venezuely, jenž vykonával dohled nad vedením Bolívarovské zpravodajské služby (SEBIN), nese Tareck El-Aissami odpovědnost za závažné porušování lidských práv touto zpravodajskou službou, včetně svévolných zadržování, politicky motivovaných vyšetřování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení. Je rovněž odpovědný za podporu a uplatňování politik a opatření, které oslabují demokracii a právní stát, včetně zákazu demonstrací veřejnosti; rovněž stojí v čele „protipřevratového komanda“ prezidenta Madura, jež se zaměřuje na občanskou společnost a demokratickou opozici.

25.6.2018

9.

Sergio José RIVERO MARCANO

datum narození: 8. listopadu 1964

pohlaví: muž

Generální inspektor Bolívarovských národních ozbrojených sil (FANB), do 16. ledna 2018 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly, svévolného zadržování a napadání občanské společnosti a členů opozice. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda napadala členy demokraticky zvoleného Národního shromáždění a zastrašovala novináře přinášející zprávy o podvodných volbách do nelegitimního ústavodárného shromáždění, vedly k oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

datum narození: 19. července 1962

pohlaví: muž

Vrchní velitel venezuelské Bolívarovské národní armády. Bývalý náčelník generálního štábu vrchního velitele, bývalý generální velitel venezuelské Bolívarovské národní armády a bývalý velitel venezuelského strategického regionu integrované obrany Centrum (REDI Central). Nese odpovědnost za závažné porušování lidských práv páchané ozbrojenými silami pod jeho velením v době, kdy byl generálním velitelem venezuelské Bolívarovské národní armády, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými. Zaměřuje se na demokratickou opozici a podporuje využívání vojenských soudů k souzení demonstrantů z řad civilistů.

25.6.2018

11.

Iván HERNÁNDEZ DALA

datum narození: 18. května 1966

pohlaví: muž

Od ledna 2014 ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky a od září 2015 velitel prezidentské stráže. Jakožto ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky je Iván Hernández Dala odpovědný za závažné porušování lidských práv a represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici páchané členy generálního ředitelství pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

datum narození:18. května 1969

pohlaví: žena

Viceprezidentka Venezuely. Bývalá předsedkyně nelegitimního ústavodárného shromáždění a bývalá členka prezidentské komise pro nelegitimní Národní ústavodárné shromáždění. Její činnost coby členky prezidentské komise a poté ve funkci předsedkyně nelegitimního ústavodárného shromáždění vedly k oslabení demokracie a právního státu ve Venezuele, včetně přisvojování si pravomocí Národního shromáždění a jejich používání proti opozici a bránění účasti jejích členů v politickém procesu.

25.6.2018

13.

Elías José JAUA MILANO

datum narození: 16. prosince 1969

pohlaví: muž

Bývalý ministr lidové moci pro vzdělávání. Bývalý předseda prezidentské komise pro nelegitimní Národní ústavodárné shromáždění. Ve své funkci vedl činnost směřující ke zřízení nelegitimního ústavodárného shromáždění, a nese tedy odpovědnost za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.

25.6.2018

14.

Sandra OBLITAS RUZZA

datum narození: 7. června 1969

pohlaví: žena

Rektorka Universidad Bolivariana de Venezuela. Bývalá místopředsedkyně Národní volební rady (CNE) a bývalá předsedkyně Komise pro seznam voličů a registr obyvatel. Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nelegitimního ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio BERNAL ROSALES

datum narození: 16. června 1962

místo narození:San Cristóbal, stát Táchira, Venezuela

pohlaví: muž

Ředitel národního kontrolního ústředí místních výborů pro zásobování a produkci (CLAP) a protektor státu Táchira. Rovněž generální komisař Bolívarovské národní zpravodajské služby (SEBIN). Jako ředitel CLAP a protektor státu Táchira může využívat zvláštní síly (FAES) a ovlivňovat jmenování soudců a státních zástupců. Nese odpovědnost za oslabování demokracie ovlivňováním distribucí v rámci zásobovacího programu CLAP mezi voliče. Kromě toho je jako vrchní komisař služby SEBIN odpovědný za činnosti této služby, které zahrnují závažné porušování lidských práv, jako je svévolné zadržování.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN

datum narození: 5. prosince 1971

pohlaví: žena

Od července 2017 do října 2018 byla náměstkyní nejvyššího státního zástupce (někdy také označovaná jako zástupkyně generálního prokurátora). V rozporu s ústavou byla jmenována náměstkyní nejvyššího státního zástupce Nejvyšším soudem, a nikoli Národním shromážděním. Odpovědná za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné iniciováním politicky motivovaných stíhání a zanedbáním povinnosti vyšetřit podezření na porušování lidských práv ze strany režimu Nicoláse Madura.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

datum narození: 11. března 1952

pohlaví: žena

Do 12. června 2020 členka (předsedkyně) Národní volební rady (CNE), členka Národní volební komise (JNE). Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nelegitimního ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu v souvislosti se zrušením referenda o odvolání prezidenta v roce 2016, odložením guvernérských voleb v roce 2016 a přemístěním volebních místností krátce před konáním guvernérských voleb v roce 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

pohlaví: muž

Od roku 2009 do června 2020 generální tajemník Národní volební rady (CNE). Vzhledem ke své funkci nese odpovědnost za schvalování činností CNE vedoucích k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nelegitimního ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.

25.6.2018

19.

Néstor Neptali BLANCO HURTADO

datum narození: 26. září 1982

identifikační číslo: V‐15222057

pohlaví: muž

Major Bolívarovské národní gardy, nejpozději od prosince 2017 působil v součinnosti s příslušníky Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních DGCIM.

27.9.2019

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

datum narození: 28. února 1968

identifikační číslo: V-6250588

pohlaví: muž

Nejpozději od prosince 2018 zástupce ředitele Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM) a od 5. července 2019 divizní generál Venezuelské Bolívarovské národní armády. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních tohoto generálního ředitelství, jehož se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.

27.9.2019

21.

Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS

identifikační číslo: V‐10352300

pohlaví: muž

Vyšší úředník (označovaný též jako komisař, ředitel a generální ředitel) Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních SEBIN. Zejména se účastnil aktů mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení se zadrženými ve věznici SEBIN v El Helicoide a za toto jednání byl odpovědný.

27.9.2019

22.

Alexis Enrique ESCALONA MARRERO

datum narození: 12. října 1962

pohlaví: muž

Od ledna 2018 do května 2019 pověřený vedoucí Národního úřadu pro boj proti organizovanému zločinu a financování terorismu (ONDOFT). V letech 2014 až 2017 národní velitel Národního velitelství pro boj proti vydírání a únosům (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro – CONAS). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěli příslušníci CONAS pod jeho velením. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti, jichž se dopouštěli příslušníci CONAS pod jeho velením.

27.9.2019

23.

Rafael Antonio FRANCO QUINTERO

datum narození: 14. října 1973

identifikační číslo: V-11311672

pohlaví: muž

Agent Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Vedoucí bezpečnostního útvaru na mezinárodním letišti Maiquetía. Minimálně od roku 2017 do prosince 2018 vedoucí odboru vyšetřování Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se v zařízeních DGCIM dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici, jichž se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.

27.9.2019

24.

Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA

datum narození: 25. března 1981

identifikační číslo: V-14970215

pohlaví: muž

Vedoucí (ředitel) útvaru pro zvláštní záležitosti Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Dne 1. července 2020 byl povýšen do hodnosti podplukovníka Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly s následkem smrti a zranění a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních DGCIM, jehož se dopouštěl on sám a příslušníci pod jeho velením. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti, jichž se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením, a do těchto represí byl také přímo zapojen. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

datum narození: 14. ledna 1971

pohlaví: muž

Minimálně od dubna do srpna 2019 vedoucí odboru vyšetřování Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Z pozice vedoucího odboru vyšetřování dohlížel na zařízení DGCIM v Boleitě. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěl on sám a příslušníci pod jeho velením, a to zejména v zařízení v Boleitě. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.

27.9.2019

26.

José Adelino ORNELAS FERREIRA

také znám jako: José Adelino ORNELLA FERREIRA / José Adelino ORNELLAS FERREIRA

datum narození: 14. prosince 1964

místo narození: Caracas, Území hlavního města (Distrito Capital), Venezuela

identifikační číslo:V-7087964

pohlaví: muž

Od 26. července 2019 generální tajemník Rady národní obrany a od září 2020 náčelník generálního štábu vrchního velitele. Bývalý velitel národního strategického regionu integrované obrany Capital (REDI Capital), bývalý náčelník štábu a bývalý zástupce velitele operačního a strategického velitelství Bolívarovských národních ozbrojených sil Venezuely (CEOFANB). V těchto pozicích podporoval a usnadňoval činnosti a politiky venezuelské vlády, které narušovaly demokracii a právní stát ve Venezuele. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv a represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele, mimo jiné tím, že pod jeho velením bylo bráněno poskytování humanitární pomoci a došlo k použití nepřiměřené síly ze strany příslušníků Bolívarovských ozbrojených sil (FANB) a podřízených sil, včetně strategických regionů integrované obrany (REDI), operační zóny integrované obrany (ZODI) a Bolívarovské národní gardy.

29.6.2020

27.

Gladys del Valle REQUENA

datum narození: 9. listopadu 1952

místo narození: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

identifikační číslo: V-4114842

pohlaví: žena

Členka a od 26. října 2018 druhá místopředsedkyně neuznaného Národního ústavodárného shromáždění (ANC). Ve své vedoucí funkci v neuznaném Národním ústavodárném shromáždění oslabovala demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné podepsáním dekretu, který předsedu Národního shromáždění Venezuely Juana Guaidóa zbavil jeho poslanecké imunity.

29.6.2020

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

datum narození: 18. června 1963

místo narození: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

identifikační číslo: V-6432672

pohlaví: žena

Členka a od 4. ledna 2018 první místopředsedkyně neuznaného Národního ústavodárného shromáždění. Ve své vedoucí funkci v neuznaném Národním ústavodárném shromáždění oslabovala demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné podepsáním dekretu, který předsedu Národního shromáždění Venezuely Juana Guaidóa zbavil jeho poslanecké imunity.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

datum narození: 4. srpna 1963

místo narození: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

identifikační číslo: V-7659695

pohlaví: muž

Od 23. října 2018 generální kontrolor a bývalý první a druhý místopředseda neuznaného Národního ústavodárného shromáždění. Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že vedl neuznané Národní ústavodárné shromáždění, podepsal „zákon proti nenávisti“ a odůvodňoval odstranění zákonně zvoleného guvernéra opozice a zákaz toho, aby se Juan Guaidó ucházel o jakékoli veřejné funkce.

29.6.2020

30.

Juan José MENDOZA JOVER

datum narození: 11. března 1969

místo narození: Trujillo, Venezuela

adresa: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo

identifikační číslo: V-9499372

pohlaví: muž

Od 24. února 2017 druhý místopředseda venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) a předseda Ústavního senátu Nejvyššího soudu. Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné řadou soudních rozhodnutí, která v posledních dvou letech omezila nebo oslabila ústavní pravomoci demokraticky zvoleného zákonodárného orgánu Venezuely, Národního shromáždění.

29.6.2020

31.

Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE

datum narození: 20. února 1971

místo narození: Caracas, Venezuela

identifikační číslo: V-8714253

pohlaví: muž

Od 7. srpna 2017 generální ředitel Národní komise pro telekomunikace (CONATEL). Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že výrazně omezila práva venezuelského lidu na svobodu tisku, svobodu slova a informace. Využil zvláštních pravomocí CONATELu k umlčení kritiky režimu a disidentů prostřednictvím blokací, filtrování a obstrukcí internetových stránek a rušením stávajících licencí pro rozhlasové a televizní stanice a odmítáním vydávat licence nové.

29.6.2020

32.

Farik Karin MORA SALCEDO

identifikační číslo: V-8608523

pohlaví: muž

Státní zástupce u venezuelského Prvního zvláštního soudu první instance s pracovištěm v rámci Generálního ředitelství pro vojenskou kontrarozvědku (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že zahájil politicky motivovaná stíhání, která vedla k vykonstruovaným zatčením členů Národního shromáždění a dalších úředníků, kteří se postavili proti Madurovu režimu.

29.6.2020

33.

Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA

datum narození: 14. ledna 1975

identifikační číslo: V-10002096

pohlaví: žena

Státní zástupkyně u venezuelského Prvního zvláštního soudu první instance s pracovištěm v rámci Generálního ředitelství pro vojenskou kontrarozvědku (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Její činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že zahájila politicky motivovaná stíhání, která vedla k vykonstruovaným zatčením členů Národního shromáždění a dalších úředníků, kteří se postavili proti Madurovu režimu.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

datum narození: 7. července 1978

identifikační číslo: V-14211633

pohlaví: muž

Člen a nelegitimně zvolený předseda Národního shromáždění. Jako člen Národního shromáždění zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce předsedy Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby bylo několika poslancům zabráněno vojenskou policií ve vstupu do prostor Národního shromáždění a nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo jeho prostory. Krátce po zinscenovaných volbách Parry, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV), byl Parra uvítán ve své funkci Madurem a neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC).

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

datum narození: 15. května 1977

identifikační číslo:V-3304045

pohlaví: muž

Člen a nelegitimně zvolený první místopředseda Národního shromáždění. Jako člen Národního shromáždění zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce prvního místopředsedy Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby bylo několika poslancům zabráněno vojenskou policií ve vstupu do prostor Národního shromáždění a nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo jeho prostory. Krátce po zinscenovaných volbách, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV) přivítal Maduro spolu s neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC) zvolení této řídící rady Národního shromáždění.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

datum narození: 21. února 1969

identifikační číslo:V-8348784

pohlaví: muž

Člen a nelegitimně zvolený druhý místopředseda Národního shromáždění. Nelegitimně jmenovaný ředitel ad hoc vedení politické strany Voluntad Popular. Jako člen Národního shromáždění zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce druhého místopředsedy Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby bylo několika poslancům zabráněno vojenskou policií ve vstupu do prostor Národního shromáždění a nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo jeho prostory. Krátce po zinscenovaných volbách Noriegy, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV), přivítal Maduro spolu s neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC) zvolení této řídící rady Národního shromáždění. V červenci 2020 převzal José Noriega za pomoci venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) nelegitimně vedení politické strany Voluntad Popular, čímž dále poškodil demokracii ve Venezuele.

29.6.2020


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU