(EU) 2020/1695Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1695 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 6-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. listopadu 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 381/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1695

ze dne 12. listopadu 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Dne 18. června 2020 přijala Rada nařízení (EU) 2020/847 (2).

(3)

S ohledem na rozsudek Tribunálu ve věci T-490/18 (3) by měl být subjekt Neda Industrial Group vyňat ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeného v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(4)

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/847 ze dne 18. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 196, 19.6.2020, s. 1).

(3)  Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2020, Neda Industrial Group v. Rada Evropské unie, T-490/18, ECLI:EU:T:2020:318.


PŘÍLOHA

V příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se v části „B. Subjekty“ oddílu I. zrušuje tato položka:

„47.

Neda Industrial Group“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU