(EU) 2020/1694Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1694 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na pandemii COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. listopadu 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 381/4


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1694

ze dne 11. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na pandemii COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Krize související s onemocněním COVID-19 způsobila narušení dodavatelského řetězce kritických součástí a dílů pro vozidla kategorie L a značný pokles poptávky po těchto vozidlech. To vedlo u výrobců k výraznému zpoždění s vyprázdněním zásob vozidel normy Euro 4, která musí být podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 (3) zaregistrována předtím, než se 1. ledna 2021 začne používat environmentální norma Euro 5.

(2)

Pravidla týkající se výběhu série stanovená v nařízení (EU) č. 168/2013 umožňují výrobcům nadále dodávat na trh, registrovat nebo uvádět do provozu omezenou část zásob vozidel kategorie L, která není možno dodat na trh nebo která již nemohou být dodávána na trh, jelikož vstoupily v platnost nové technické požadavky, podle nichž tato vozidla nebyla schválena.

(3)

Vzhledem k narušení způsobenému krizí související s onemocněním COVID-19 je zřejmé, že pravidla týkající se výběhu série stanovená v nařízení (EU) č. 168/2013 nejsou vhodná pro vypořádání se s množstvím vozidel kategorie L normy Euro 4, která budou součástí zásob výrobců poté, co se začne používat environmentální norma Euro 5.

(4)

Vzhledem k výjimečným okolnostem způsobeným krizí související s onemocněním COVID-19 a za účelem zabránění případnému narušení trhu je nutné změnit nařízení (EU) č. 168/2013, aby obsahovalo zvláštní opatření pro vozidla z výběhu série v reakci na krizi související s onemocněním COVID-19.

(5)

K zajištění toho, aby se tato zvláštní opatření pro vozidla z výběhu série použila pouze na vozidla, jež byla součástí zásob v okamžiku vnitrostátních omezení volného pohybu, by nemělo být množství vozidel, u nichž bude možné tato zvláštní opatření o výběhu série použít, vyšší než počet vozidel kategorie L normy Euro 4, která byla součástí zásob dne 15. března 2020.

(6)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž změnit pravidla týkající se výběhu série, která se použijí na rok 2021, stanovená v nařízení (EU) č. 168/2013 v reakci na krizi související s onemocněním COVID-19, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu a účinků dané činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(7)

Vzhledem k naléhavosti dané výjimečnými okolnostmi způsobenými krizí související s onemocněním COVID-19 je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(8)

Nařízení (EU) č. 168/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V kapitole XI nařízení (EU) č. 168/2013 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 44a

Zvláštní opatření pro vozidla z výběhu série v reakci na pandemii COVID-19

1.   Odchylně od článku 44 a s výhradou dodržení odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku mohou být vozidla odpovídající typu vozidla, u něhož platnost EU schválení typu končí dne 1. ledna 2021 podle čl. 37 odst. 2 písm. a), do 31. prosince 2021 dodávána na trh, registrována nebo uváděna do provozu jako vozidla z výběhu série.

2.   Počet vozidel z výběhu série podle odstavce 1 tohoto článku nesmí překročit počet vozidel, u nichž končí platnost EU schválení typu dne 1. ledna 2021 podle čl. 37 odst. 2 písm. a), a která byla součástí zásob ke dni 15. března 2020.

3.   Výrobce, který si přeje využít odchylky podle odstavce 1, podá vnitrostátnímu orgánu každého členského státu, v němž mají být dotčená vozidla dodána na trh, zaregistrována nebo uvedena do provozu, žádost s uvedením počtu vozidel z výběhu série, pro něž o odchylku podle odstavce 1 žádá.

Dotyčný vnitrostátní orgán do jednoho měsíce od obdržení této žádosti rozhodne, zda a v jakém množství povolí registraci těchto vozidel z výběhu série na svém území.

4.   Na prohlášení o shodě vozidel uvedených do provozu podle odstavce 1 se uvede zvláštní údaj označující tato vozidla jako „2021 – vozidla z výběhu série“.

5.   Členské státy informují do 1. července 2021 Komisi o počtu vozidel, jimž byl udělen status vozidel z výběhu série podle tohoto článku.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko ze dne 29. října 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 20. října 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. listopadu 2020.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU