(EU) 2020/1693Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 14. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 381/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1693

ze dne 11. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (2), které vstoupilo v platnost dne 17. června 2018, stanoví nový regulační rámec pro ekologickou produkci. Pro zajištění hladkého přechodu ze starého regulačního rámce na nový stanoví uvedené nařízení datum použitelnosti 1. ledna 2021.

(2)

Světová zdravotnická organizace prohlásila dne 30. ledna 2020 rozšíření onemocnění COVID-19 za „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“ a dne 11. března 2020 je označila za pandemii. Pandemie COVID-19 vedla k mimořádným okolnostem, které vyžadují, aby odvětví ekologické produkce vynaložilo značné úsilí, které nebylo možno v době přijetí nařízení (EU) 2018/848 rozumně předpokládat.

(3)

Pandemie COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví představují pro členské státy bezprecedentní výzvu a pro ekologické hospodářské subjekty (dále jen „hospodářské subjekty“) velkou zátěž. Hospodářské subjekty v jejich důsledku soustředí své úsilí na zachování ekologické produkce a obchodních toků a nemohou se zároveň připravit na používání nového regulačního rámce podle nařízení (EU) 2018/848. Je proto velmi pravděpodobné, že členské státy a hospodářské subjekty nebudou schopny zajistit řádné provádění a uplatňování uvedeného nařízení ode dne 1. ledna 2021, jak se původně plánovalo.

(4)

K zajištění hladkého fungování odvětví ekologické produkce, poskytnutí právní jistoty a zabránění možnému narušení trhu je nezbytné odložit datum použitelnosti nařízení (EU) 2018/848 a některých dalších dat v uvedeném nařízení, která jsou od tohoto data odvozena.

(5)

S ohledem na rozsah pandemie COVID-19 a související krizi v oblasti veřejného zdraví, její epidemiologický vývoj a dodatečné zdroje vyžadované v členských státech a hospodářskými subjekty je vhodné odložit datum použitelnosti nařízení (EU) 2018/848 o jeden rok.

(6)

Od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848 je odvozeno zejména několik dat týkajících se výjimek, zpráv nebo pravomocí svěřených Komisi za účelem ukončení nebo prodloužení platnosti výjimek. Je proto vhodné odložit i tato data o jeden rok. Příslušná data byla stanovena s ohledem na dobu nezbytnou pro to, aby se hospodářské subjekty přizpůsobily ukončení výjimek, nebo aby členské státy a Komise získaly dostatečné informace o dostupnosti určitých vstupů, pro něž byly výjimky uděleny, nebo aby Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu a připravila legislativní návrh nebo akty v přenesené pravomoci.

(7)

Pandemie COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví představují také bezprecedentní výzvu pro třetí země a pro hospodářské subjekty usazené ve třetích zemích. V případě třetích zemí, které byly uznány za rovnocenné podle čl. 33 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (3), je proto vhodné prodloužit dobu platnosti jejich uznání o jeden rok do 31. prosince 2026, aby měly tyto třetí země dostatek času na změnu svého postavení, a to buď uzavřením obchodní dohody s Unií, nebo úplným souladem jejich hospodářských subjektů s nařízením (EU) 2018/848, aniž by došlo ke zbytečnému narušení obchodu s ekologickými produkty.

(8)

Podobně by mělo být datum, kdy skončí platnost uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů ve třetích zemích uděleného podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, prodlouženo o jeden rok do 31. prosince 2024, aby tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty a jejich schválené hospodářské subjekty ve třetích zemích měly dostatek času překonat dopad pandemie COVID-19 a připravit se na nový regulační rámec zavedený nařízením (EU) 2018/848.

(9)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajistit hladké fungování odvětví ekologické produkce, poskytnout právní jistotu a zabránit možnému narušení trhu v důsledku mimořádných okolností způsobených pandemií COVID-19, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu účinků daného jednání, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(10)

Vzhledem k pandemii COVID-19, která vedla k mimořádným okolnostem pro ekologickou produkci, jež vyžadují okamžité jednání, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)

Vzhledem k tomu, že je za stávajících okolností naléhavě nutné okamžitě zajistit právní jistotu pro odvětví ekologické produkce, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2018/848 se mění takto:

1)

v čl. 29 odst. 4 se datum „31. prosince 2024“ nahrazuje datem „31. prosince 2025“;

2)

v čl. 48 odst. 1 druhém pododstavci se datum „31. prosince 2025“ nahrazuje datem „31. prosince 2026“;

3)

v článku 49 se datum „31. prosince 2021“ nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

4)

článek 53 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se datum „31. prosince 2035“ nahrazuje datem „31. prosince 2036“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v návětí se datum „1. ledna 2028“ nahrazuje datem „1. ledna 2029“;

ii)

v písmenu a) se datum „31. prosinci 2035“ nahrazuje datem „31. prosinci 2036“;

c)

v odstavci 3 se datum „1. ledna 2026“ nahrazuje datem „1. ledna 2027“;

d)

v odstavci 4 se datum „1. ledna 2025“ nahrazuje datem „1. ledna 2026“ a datum „31. prosinci 2025“ se nahrazuje datem „31. prosinci 2026“;

e)

v návětí odstavce 7 se datum „31. prosince 2025“ nahrazuje datem „31. prosince 2026“;

5)

v čl. 57 odst. 1 se datum „31. prosince 2023“ nahrazuje datem „31. prosince 2024“;

6)

v článku 60 se datum „1. lednem 2021“ nahrazuje datem „1. lednem 2022“;

7)

v čl. 61 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2022“;

8)

příloha II se mění takto:

a)

v části I se bod 1.5. mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se datum „31. prosince 2030“ nahrazuje datem „31. prosince 2031“,

ii)

ve třetím pododstavci se datum „31. prosince 2025“ nahrazuje datem „31. prosince 2026“;

b)

část II se mění takto:

i)

v bodě 1.9.1.1. písm. a) se datum „1. ledna 2023“ nahrazuje datem „1. ledna 2024“,

ii)

v bodě 1.9.2.1. písm. a) se datum „1. ledna 2023“ nahrazuje datem „1. ledna 2024“,

iii)

v návětí bodu 1.9.3.1. písm. c) se datum „31. prosince 2025“ nahrazuje datem „31. prosince 2026“,

iv)

v návětí bodu 1.9.4.2. písm. c) se datum „31. prosince 2025“ nahrazuje datem „31. prosince 2026“;

c)

v části III se v bodě 3.1.2.1. druhém pododstavci datum „1. ledna 2021“ nahrazuje datem „1. ledna 2022“;

d)

v části VII se v bodě 1.1 datum „31. prosince 2023“ nahrazuje datem „31. prosince 2024“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. října 2020.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU