(EU) 2020/1684Nařízení Komise (EU) 2020/1684 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 379, 13.11.2020, s. 42-43 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 3. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1684

ze dne 12. listopadu 2020,

kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (VVBS) ve svém stanovisku ze dne 13. prosince 2019 (2) (dále jen „stanovisko VVBS“) dospěl k závěru, že použití látky Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate jako a UV filtru v kosmetických přípravcích v koncentraci nejvýše 3 % je bezpečné. Inhalační toxicita nebyla ve stanovisku VVBS posouzena, jelikož nebyly poskytnuty žádné údaje. Stanovisko VVBS se nevztahuje na žádné kosmetické přípravky ve formě spreje, které by mohly vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování.

(2)

VVBS ve svém stanovisku rovněž dospěl k závěru, že Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate je sekundární amin, a je tedy náchylný k nitrosaci a tvorbě nitrosaminu. Neměl by být používán v kombinaci s nitrosačními látkami. Obsah nitrosaminů by měl být nižší než 50 ppb.

(3)

S ohledem na stanovisko VVBS a s cílem zohlednit technický a vědecký pokrok by použití látky Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate jako filtru ultrafialového záření v kosmetických přípravcích mělo být povoleno v koncentraci nejvýše 3 % s výjimkou aplikací, které mohou vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování.

(4)

Příloha VI nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


PŘÍLOHA

V příloze VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční číslo

Identifikace látky

Podmínky

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN/XAN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

2-Ethoxyethyl-(2Z)-2-kyano-2-[3-(3-methoxypropylamino)cyklohex-2-en-1-yliden]acetát

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Nepoužívat v aplikacích, jež mohou vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování.

Nepoužívejte s nitrosačními činidly – nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU