(EU) 2020/1678Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1678 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Rioja“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 379, 13.11.2020, s. 24-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 3. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1678

ze dne 6. listopadu 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Rioja“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Rioja“, kterou podalo Španělsko v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 (2) zveřejnila žádost o schválení změny specifikace v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Změna specifikace by proto měla být v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 schválena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Rioja“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 152, 7.5.2020, s. 6.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU