(EU) 2020/1676Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1676 ze dne 31. srpna 2020, kterým se mění článek 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o barvy namíchané na přání zákazníka (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 379, 13.11.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 31. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.



13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1676

ze dne 31. srpna 2020,

kterým se mění článek 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o barvy namíchané na přání zákazníka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 bylo změněno nařízením Komise (EU) 2017/542 (2) za účelem doplnění některých požadavků na předkládání informací týkajících se reakce na ohrožení zdraví a vložení „jednoznačného identifikátoru složení“ (UFI) do doplňujících informací uvedených na štítku nebezpečné směsi. Dovozci a následní uživatelé musí začít splňovat požadavky po etapách – podle jednotlivých dat pro dosažení souladu – v závislosti na tom, pro jaké použití je směs uváděna na trh.

(2)

Odvětví barev vyjádřilo konkrétní obavy týkající se praktického provádění požadavků na reakci na ohrožení zdraví v případě barev vyráběných v omezených množstvích na míru pro jednotlivého zákazníka nebo profesionálního uživatele v místě prodeje. Aby byla uspokojena poptávka zákazníků po velmi specifických odstínech, mohou být příslušní pracovníci požádáni, aby míchali a dodávali barvy s téměř neomezeným počtem různých složení. Dodržování požadavků na reakci na ohrožení zdraví by proto vyžadovalo, aby pracovníci buď předkládali informace a předem vytvořili identifikátory UFI pro obzvláště vysoký počet barev všech možných kombinací barev, z nichž mnohé ve skutečnosti nemusí být nikdy dodány, nebo aby odložili každou dodávku v místě prodeje až do okamžiku předložení informací a vytvoření identifikátoru UFI. Každý z těchto přístupů by nepřiměřeně zatížil odvětví barev namíchaných na přání zákazníka.

(3)

Aby se předešlo nepřiměřené administrativní zátěži, zejména pro malé a střední podniky, u barev namíchaných na přání zákazníka, je třeba požadavky změnit nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1677 (3), a to s cílem umožnit u barev namíchaných na přání zákazníka výjimku z oznamovací povinnosti podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 a z povinnosti vytvořit identifikátor UFI uvedené ve zmíněné příloze. Aby však toxikologická střediska mohla formulovat vhodnou reakci na ohrožení zdraví, musí jednotlivé směsi obsažené v barvách namíchaných na přání zákazníka nadále splňovat všechny požadavky přílohy VIII.

(4)

S ohledem na tuto skutečnost je vhodné změnit článek 25 nařízení (ES) č. 1272/2008 s cílem stanovit pravidlo pro barvy namíchané na přání zákazníka, u nichž se neoznamují žádné informace ani se nevytváří žádný odpovídající identifikátor UFI, což by vyžadovalo, aby se na štítku barvy namíchané na přání zákazníka uváděly identifikátory UFI všech směsí obsažených v barvě namíchané na přání zákazníka. Kromě toho, pokud je koncentrace směsi s identifikátorem UFI obsažené v barvě namíchané na přání zákazníka vyšší než 5 %, měla by být tato koncentrace zahrnuta v doplňujících informacích uvedených na štítku barvy namíchané na přání zákazníka, neboť směsi v těchto barvách o takové koncentraci jsou s větší pravděpodobností relevantní pro reakce na ohrožení zdraví.

(5)

Vzhledem k tomu, že datum, kdy musí být splněny požadavky u směsí pro spotřebitelské a profesionální použití, tj. 1. ledna 2021, stanovené v příloze VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 se blíží a že toto nařízení umožňuje splňovat požadavky uvedené přílohy všem odvětvím, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(6)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 25 nařízení (ES) č. 1272/2008 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„8.   V případě barvy namíchané na přání zákazníka, u níž nebylo předloženo žádné podání v souladu s přílohou VIII ani nebyl vytvořen žádný odpovídající jednoznačný identifikátor složení, musí být v doplňujících informacích uvedených na štítku barvy namíchané na přání zákazníka zahrnuty jednoznačné identifikátory složení všech směsí obsažených v barvě namíchané na přání zákazníka o koncentraci vyšší než 0,1 %, které samy podléhají oznamovací povinnosti podle článku 45, přičemž musí být uvedeny společně a v sestupném pořadí podle koncentrace směsí v barvě namíchané na přání zákazníka v souladu s ustanoveními přílohy VIII části A oddílu 5.

V případě, na který se vztahuje první pododstavec, pokud je koncentrace směsi s jednoznačným identifikátorem složení v barvě namíchané na přání zákazníka vyšší než 5 %, musí být v doplňujících informacích uvedených na štítku barvy namíchané na přání zákazníka rovněž zahrnuta koncentrace této směsi vedle jejího jednoznačného identifikátoru složení v souladu s přílohou VIII částí B oddílem 3.4.

Pro účely tohoto odstavce se „barvou namíchanou na přání zákazníka“ rozumí barva vyrobená v omezených množstvích na míru pro jednotlivého zákazníka nebo profesionálního uživatele v místě prodeje prostřednictvím tónování nebo mísení barev.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Úř. věst. L 78, 23.3.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1677, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v zájmu zlepšení praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Viz strana 3 tohoto Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU