(EU) 2020/1668Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1668 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se stanoví podrobnosti a funkce informačního a komunikačního systému, který má být používán pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 377, 11.11.2020, s. 7-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 377/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1668

ze dne 10. listopadu 2020,

kterým se stanoví podrobnosti a funkce informačního a komunikačního systému, který má být používán pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/515 má být pro účely některých sdělení podle nařízení (EU) 2019/515 používán informační a komunikační systém zřízený článkem 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (2), nazývaný informační a komunikační systém pro dozor nad trhem („ICSMS“). Článek 23 nařízení (ES) č. 765/2008 bude s účinkem ode dne 16. července 2021 nahrazen článkem 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 (3).

(2)

Z nařízení (EU) 2019/515 vyplývá, že ICSMS má být používán mimo jiné příslušnými orgány a kontaktními místy pro výrobky. Členské státy by proto měly do ICSMS vložit totožnost těchto příslušných orgánů a kontaktních míst pro výrobky.

(3)

Aby bylo možné informace, které Komise potřebuje pro účely hodnocení a podávání zpráv podle článku 14 nařízení (EU) 2019/515, snadno vyhledávat a dále zpracovávat v ICSMS, měly by mít příslušné orgány vedle nahrání správního rozhodnutí či dočasného pozastavení přístupu na trh povinnost poskytovat o těchto rozhodnutích určité informace ve strukturované formě.

(4)

Aby se zajistilo, že údaje obsažené v ICSMS jsou přesné a aktuální, měly by příslušné orgány do tohoto systému vkládat veškeré změny správního rozhodnutí oznámeného podle čl. 5 odst. 9 nařízení (EU) 2019/515 nebo dočasného pozastavení oznámeného podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2019/515.

(5)

Aby se zajistilo vymazání osobních údajů obsažených ve sděleních vložených do ICSMS a osobních údajů fyzických osob určených jako uživatelé ICSMS, jakmile nejsou potřeba pro účely, pro něž byly do systému vloženy, měla by být vypracována ustanovení týkající se doby uchovávání těchto údajů.

(6)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů a vydal stanovisko dne 6. června 2020.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2019/515,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obsah informačního a komunikačního systému pro dozor nad trhem („ICSMS“)

Pro účely nařízení (EU) 2019/515 se ICSMS používá pro:

a)

oznamování správních rozhodnutí Komisi a ostatním členským státům podle čl. 5 odst. 9 nařízení (EU) 2019/515;

b)

oznamování dočasných pozastavení přístupu na trh Komisi a ostatním členským státům podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2019/515;

c)

oznamování stanovisek Komise všem členským státům podle čl. 8 odst. 6 nařízení (EU) 2019/515;

d)

výměnu informací mezi příslušnými orgány a kontaktními místy pro výrobky jednotlivých členských států podle čl. 5 odst. 7, čl. 10 odst. 1 písm. a) a čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2019/515.

Článek 2

Přístup do ICSMS

Členské státy určí příslušné orgány a kontaktní místa pro výrobky, jež mají přístup do ICSMS v souladu s nařízením (EU) 2019/515, a vloží do ICSMS jejich totožnost.

Článek 3

Oznámení o správních rozhodnutích o omezení nebo odepření přístupu na trh

Při oznámení správního rozhodnutí podle čl. 5 odst. 9 nařízení (EU) 2019/515 příslušný orgán vedle nahrání elektronické kopie tohoto správního rozhodnutí vloží do ICSMS následující informace:

a)

vnitrostátní technické pravidlo, na jehož základě bylo provedeno posouzení;

b)

název členského státu, na jehož trh hospodářský subjekt podle svého tvrzení uvádí v souladu s právními předpisy své zboží;

c)

důvody legitimního veřejného zájmu, na něž se vnitrostátní technické pravidlo vztahuje.

Příslušný orgán vloží do ICSMS každé zrušení nebo odvolání správního rozhodnutí oznámeného podle čl. 5 odst. 9 nařízení (EU) 2019/515.

Článek 4

Oznámení dočasných pozastavení přístupu na trh

Při oznámení dočasného pozastavení přístupu na trh podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2019/515 příslušný orgán vedle nahrání elektronické kopie tohoto dočasného pozastavení vloží do ICSMS následující informace:

a)

vnitrostátní technické pravidlo, na jehož základě bude provedeno posouzení;

b)

název členského státu, na jehož trh hospodářský subjekt podle svého tvrzení uvádí v souladu s právními předpisy své zboží;

c)

důvody legitimního veřejného zájmu, jež opodstatňují dočasné pozastavení přístupu na trh, podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2019/515.

Příslušný orgán vloží do ICSMS každé zrušení nebo odvolání dočasného pozastavení přístupu na trh oznámeného podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2019/515.

Článek 5

Doby uchovávání osobních údajů obsažených ve sděleních vložených do ICSMS

Osobní údaje obsažené ve sděleních vložených do ICSMS a uchovávané ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů, se v ICSMS automaticky vymažou po pěti letech:

a)

od oznámení dočasného pozastavení přístupu na trh podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2019/515 nebo

b)

od oznámení správního rozhodnutí podle čl. 5 odst. 9 nařízení (EU) 2019/515, pokud toto správní rozhodnutí nebylo postoupeno do sítě SOLVIT, nebo

c)

od poslední výměny informací podle čl. 5 odst. 7, čl. 10 odst. 1 písm. a) a čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2019/515 nebo

d)

od okamžiku, kdy byl případ, který byl postoupen do sítě SOLVIT, vyřešen.

Komise pomocí technických prostředků zajistí vymazání osobních údajů podle prvního pododstavce.

Článek 6

Doba uchovávání osobních údajů uživatelů ICSMS

Osobní údaje fyzické osoby určené příslušným orgánem nebo kontaktním místem pro výrobky jako uživatel ICSMS se vymažou nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byla Komise informována o tom, že daná fyzická osoba přestala být uživatelem ICSMS.

Komise pomocí technických prostředků zajistí vymazání osobních údajů podle prvního pododstavce.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU