(EU) 2020/1667Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1667 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 377, 11.11.2020, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 377/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1667

ze dne 10. listopadu 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 28 odst. 6, čl. 30 odst. 2 třetí pododstavec a čl. 38 písm. c), d) a e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 a rozsáhlá omezení pohybu zavedená v členských státech a ve třetích zemích formou vnitrostátních opatření představují mimořádnou a nebývalou výzvu pro členské státy a provozovatele, pokud jde o provádění kontrol stanovených v nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízeních Komise (ES) č. 889/2008 (2) a (ES) č. 1235/2008 (3).

(2)

Za účelem řešení konkrétních okolností vyplývajících z probíhající krize v důsledku pandemie COVID-19 umožňuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/977 (4) členským státům uplatňovat dočasná opatření, která se odchylují od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o systém kontrol produkce ekologických produktů a některé postupy stanovené v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES).

(3)

Členské státy informovaly Komisi, že s ohledem na krizi spojenou s pandemií COVID-19 budou některá vážná narušení fungování jejich kontrolních systémů v odvětví ekologické produkce přetrvávat i po 30. září 2020. V zájmu řešení těchto narušení by měla být prodloužena doba použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2020/977.

(4)

Pokud jde o úřední kontroly a jiné úřední činnosti v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (5), prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 (6) umožňuje členským státům uplatňovat ve specifické situaci související s onemocněním COVID-19 do 1. února 2021 dočasná opatření k omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat. Odchylky stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2020/977 by proto měly do uvedeného data i nadále platit. Minimální procentní podíly týkající se počtu vzorků, dodatečných namátkových kontrolních návštěv a neohlášených inspekcí a návštěv stanovených v čl. 1 odst. 3, 5 a 6 prováděcího nařízení (EU) 2020/977 se však vypočítají na ročním základě. Ukončení používání těchto odchylek by se proto nemělo měnit.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/977 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Uplatňování ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2020/977, které je tímto nařízením prodlouženo, by nemělo být narušeno. Je proto vhodné stanovit zpětnou použitelnost tohoto nařízení ode dne 1. října 2020.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2020/977 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 7 se datum „30. září 2020“ nahrazuje datem „1. února 2021“;

2)

článek 3 se mění takto:

a)

ve druhém a pátém pododstavci se datum „30. září 2020“ nahrazuje datem „1. února 2021“;

b)

ve třetím odstavci se datum „31. prosince 2020“ nahrazuje datem „1. února 2021“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologickýchproduktů (Úř. věst. L 217, 8.7.2020, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19) (Úř. věst. L 98, 31.3.2020, s. 30).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU