(EU) 2020/1666Nařízení Komise (EU) 2020/1666 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiv ES do přílohy I (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 377, 11.11.2020, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 377/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1666

ze dne 10. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiv ES do přílohy I

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komisi byla prostřednictvím polských orgánů předložena žádost výrobce chelátu vápníku s iminodibutandiovou kyselinou (Ca-IDHA), v níž požaduje zařazení Ca-IDHA jako nové položky do přílohy I nařízení (ES) č. 2003/2003. Chelát Ca-IDHA byl vyvinut v reakci na žádosti zahradnického odvětví týkající se alternativ ke stávajícím zdrojům vápníku, jež za určitých podmínek použití mohou po aplikaci na listy vést k poškození listů.

(2)

Ca-IDHA splňuje požadavky stanovené v článku 14 nařízení (ES) č. 2003/2003. Proto by měl být zařazen na seznam typů hnojiv ES v příloze I uvedeného nařízení.

(3)

Nařízení (ES) č. 2003/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 32 nařízení (ES) č. 2003/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

V tabulce D v příloze I nařízení (ES) č. 2003/2003 se vkládá nová položka 2.3, která zní:

„2.3

Chelát vápníku s iminodibutandiovou kyselinou

Chemicky získaný výrobek obsahující jako hlavní složku chelát vápníku s iminodibutandiovou kyselinou, bez přídavku organických živin živočišného nebo rostlinného původu

9 % CaO

Vápník vyjádřený jako CaO, v chelátu s iminodibutandiovou kyselinou (IDHA), vodorozpustný

 

Vápník vyjádřený jako CaO, v chelátu s iminodibutandiovou kyselinou (IDHA), vodorozpustný“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU