(EU) 2020/1660Nařízení Komise (EU) 2020/1660 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Publikováno: Úř. věst. L 374, 10.11.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 374/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1660

ze dne 15. října 2020,

kterým se stanoví ukončení rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2020/123 (2) stanoví kvóty na rok 2020.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou Belgie nebo plavidly v Belgii registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2020 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2020 Belgii pro populaci pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e uvedená v příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

1.   Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie nebo plavidly v Belgii registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Zakazuje se zejména vyhledávat ryby, nahazovat, pokládat nebo vytahovat lovné zařízení za účelem rybolovu této populace.

2.   Přeprava, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu z této populace odlovené těmito plavidly zůstávají povoleny pro úlovky odlovené před tímto dnem.

3.   Neúmyslné úlovky druhů z uvedené populace těmito plavidly musí být vyloveny a uchovány na palubě rybářských plavidel, zaznamenány, vyloženy a započítány do kvót v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. října 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

24/TQ123

Členský stát

Belgie

Populace

LEZ/*8ABDE (zvláštní podmínka pro LEZ/07)

Druh

Pakambaly rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

Oblast

8a, 8b, 8d a 8e

Datum ukončení

1. 10. 2020


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU