(EU) 2020/1652Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1652 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

Publikováno: Úř. věst. L 372, 9.11.2020, s. 1-49 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 372/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1652

ze dne 4. listopadu 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 třetí pododstavec, čl. 5a odst. 2, čl. 5b odst. 7, čl. 6 odst. 5, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 třetí a čtvrtý pododstavec a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 10 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220 (2) stanoví metody a lhůty pro předkládání údajů Komisi. V důsledku pandemie COVID-19 čelí některé členské státy v roce 2020 mimořádným administrativním obtížím, které by mohly ovlivnit včasné předkládání podnikových výkazů Komisi, pokud jde o účetní období 2019. S cílem usnadnit práci členských států za podobných výjimečných okolností by Komise měla mít možnost za určitých podmínek lhůtu pro předložení údajů prodloužit. Navrhované změny by se měly použít od účetního období 2019.

(2)

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2015/220 stanoví vztah mezi položkami uvedenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1874 (3) a podnikovým výkazem zemědělské účetní datové sítě (FADN). V uvedené příloze jsou definovány pojmy „standardní produkce“ a „koeficient standardní produkce“. Oba pojmy a zkratky by měly být uvedeny jak v anglickém jazyce, tak v jazyce příslušné oficiální jazykové verze EU. Aby se však usnadnilo srovnání a analýza, měl by oddíl A. „Speciální typy výrobního zaměření“ a oddíl B. „Srovnávací tabulka a kódy seskupující několik proměnných“ v příloze IV obsahovat pouze anglické zkratky (SO nebo SOC). Dále je třeba zlepšit a vyjasnit znění a formátování tabulek v příloze IV. Je proto vhodné přílohu IV nahradit novým zněním.

(3)

Příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 stanoví formu a strukturu účetních údajů obsažených v podnikových výkazech. Do tabulky A uvedené přílohy je třeba doplnit tři nové proměnné, které se týkají organizací producentů. Cíl zlepšení postavení zemědělců v zemědělsko-potravinářském řetězci je podporován různými opatřeními společné zemědělské politiky (SZP). Shromažďování údajů o účasti zemědělců v organizacích producentů proto poskytne cenné informace o účincích SZP. Navrhované nové proměnné by se měly vztahovat na všechny členské státy od účetního období 2023. Členské státy, které nejsou schopny předložit údaje pro některé nebo všechny tři nové proměnné, mohou být osvobozeny, pokud podají Komisi do 31. května 2021 řádně odůvodněnou žádost. Členské státy by měly mít možnost z vlastního rozhodnutí předložit údaje týkající se nových proměnných od účetního roku 2021.

(4)

Příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 stanoví formu a strukturu účetních údajů obsažených v podnikových výkazech. Je nezbytné vylepšit termíny používané v tabulce C a v tabulce I přílohy VIII. Uvedené tabulky je proto třeba nahradit.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/220 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Navrhované změny by se měly použít od účetního období 2021.

(6)

Výbor pro zemědělskou účetní datovou síť neposkytl ve lhůtě stanovené jeho předsedou žádné stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/220 se mění takto:

1)

V čl. 10 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě mimořádných okolností, které mohou narušit doručení údajů, informují členské státy neprodleně o stavu sběru a předávání údajů Komisi a navrhnou řešení pro doručení údajů. Po provedení analýzy poskytnutých informací může Komise výjimečně jednou prodloužit lhůtu uvedenou v prvním pododstavci nejvýše o 3 měsíce.“

2)

Příloha IV se nahrazuje zněním v příloze I tohoto nařízení.

3)

Příloha VIII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od účetního období 2021.

Nicméně:

a)

ustanovení čl. 1 odst. 1, pokud jde o předkládání podnikových výkazů za účetní období 2019, se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

b)

ustanovení čl. 1 odst. 3, pokud jde o proměnné A.OT.230.C, A.OT.231.C a A.OT.232.C, uvedené v tabulce A přílohy VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220, se použije od účetního roku 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 46, 19.2.2015, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1874 ze dne 29. listopadu 2018 o údajích, které mají být předkládány za rok 2020 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis (Úř. věst. L 306, 30.11.2018, s. 14).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA IV

SPECIÁLNÍ TYPY VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ A JEJICH VZTAH K OBECNÝM A HLAVNÍM TYPŮM VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ (ČLÁNEK 4)

Použijí se tyto definice:

a)

standardní produkcí [EN: „Standard output“ (SO)] se rozumí standardní hodnota hrubé produkce. Standardní produkce se používá pro klasifikaci zemědělských podniků podle systému Unie (podle nějž se typ výrobního zaměření určí na základě hlavních výrobních činností) a pro stanovení ekonomické velikosti;

b)

koeficientem standardní produkce [EN: „Standard output coefficient“ (SOC)] se rozumí průměrná finanční hodnota hrubé produkce každé zemědělské proměnné, jež jsou zmíněny v čl. 6 odst. 1, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, na jednotku produkce. Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny nebo na kus hospodářského zvířete (u hub v eurech na 100 m2, u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na úl). Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence. Koeficienty standardní produkce se aktualizují alespoň při každém evropském zjišťování o struktuře zemědělských podniků;

c)

celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.“

A.   SPECIÁLNÍ TYPY VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

Speciální typy výrobního zaměření jsou definovány dvěma aspekty:

a)

druhem příslušných proměnných

Tyto proměnné vycházejí z příslušného seznamu proměnných zjišťovaných při sběru údajů do integrované statistiky zemědělských podniků: jsou označeny pomocí kódů uvedených ve srovnávací tabulce v části B.I této přílohy nebo pomocí kódů seskupujících několik těchto proměnných uvedených v části B.II této přílohy (1).

b)

podmínkami, jež určují klasifikační prahy

Není-li uvedeno jinak, vyjadřují se tyto podmínky jako podíl z celkové standardní produkce podniku.

Aby mohl být podnik klasifikován jako podnik daného speciálního typu výrobního zaměření, musí být kumulativně splněny všechny podmínky, které jsou pro příslušný speciální typ výrobního zaměření stanoveny.

Specializované podniky — rostlinná výroba

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených 6 sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet konkrétních speciálních typů výrobního zaměření

JE-LI SPLNĚNO (C1) A (C2) A (C3), PAK PLATÍ (S1)

Obecný

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

(S1)

Popis výpočtu

(D1)

Kód proměnné a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1

(C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

1

Polní výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Obiloviny (bez rýže), olejniny a bílkovinné plodiny

Obiloviny, bez rýže, olejniny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Rýže

Rýže > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 151 a 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

16

Všeobecná polní výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Okopaniny

Brambory, cukrovka a jiné okopaniny j. n. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a okopanin

Obiloviny, olejniny, luskoviny a bílkovinné plodiny > 1/3 A okopaniny > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 A P17 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

Polní zelenina

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Tabák

Tabák > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

Bavlna

Bavlna > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

Kombinace různých polních plodin

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 161, 162, 163, 164 a 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Zahradnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Zelenina pěstovaná ve vnitřních prostorách

Zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve vnitřních prostorách

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Smíšené zahradnické plodiny pěstované ve vnitřních prostorách

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 211 a 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Zahradnictví venkovní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Zelenina venkovní

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Květiny a okrasné rostliny venkovní

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Smíšené zahradnické plodiny venkovní

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 221 a 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

23

Ostatní zahradnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Houby

Houby > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 A SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

232

Školky

Školky > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 A SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Různé zahradnictví

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 231 a 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 A SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trvalé kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Jakostní víno

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP) a hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

Ostatní víno

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

Stolní hrozny

Hrozny stolní > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Ostatní vinice

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 351, 352 a 353

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

 

 

36

Ovocnářství včetně citrusových plodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Ovocnářství (bez citrusů, tropického a subtropického ovoce a ořechů)

Ovoce a bobuloviny mírného podnebného pásma (kromě jahod) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

Citrusové plody

Citrusové plody > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

363

Ořechy

Ořechy > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

Tropické a subtropické ovoce

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Ovocnářství, citrusy, tropické a subtropické ovoce a ořechy: smíšená produkce

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 361, 362, 363 a 364

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Olivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Olivy

Olivy > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND069 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Různé trvalé kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Různé trvalé kultury

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 351 až 370

P3 > 2/3

 

 

Specializované podniky — živočišná výroba

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených 6 sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet konkrétních speciálních typů výrobního zaměření

JE-LI SPLNĚNO (C1) A (C2) A (C3), PAK PLATÍ (S1)

Obecný

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

(S1)

Popis výpočtu

(D1)

Kód proměnné a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1

(C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

4

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Produkce mléka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Produkce mléka

Dojnice > 3/4 všech zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Odchov a výkrm skotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Odchov a výkrm skotu

Skot celkem (tj. skot do jednoho roku, od jednoho roku do méně než dvou let a dvou- a víceletý (býci, jalovice, dojnice, ostatní krávy a buvolí krávy))

> 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice ≤ 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci A

zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Kombinovaný chov skotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kombinovaný chov skotu

Skot celkem > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce; s výjimkou podniků v třídě 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL A GL > 1/10 P4; kromě 450

 

 

48

Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Ovce

Ovce > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

Ovce a skot

Skot celkem > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A ovce > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

P46 > 1/3 GL A SO_CLVS012 > 1/3 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

Kozy

Kozy > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

Různé chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 481, 482 a 483

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chov zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Chov prasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Odchov prasat

Prasnice > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Výkrm prasat

Selata a ostatní prasata > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

Odchov a výkrm prasat

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 511 a 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

52

Chov drůbeže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Nosnice

Nosnice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Jatečná drůbež

Brojleři a ostatní drůbež > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

Nosnice a jatečná drůbež

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 521 a 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 511 až 523

P5 > 2/3

 

 

Smíšené podniky

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených 6 sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet konkrétních speciálních typů výrobního zaměření

JE-LI SPLNĚNO (C1) A (C2) A (C3), PAK PLATÍ (S1)

Obecný

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

(S1)

Popis výpočtu

(D1)

Kód proměnné a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1 (C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

6

Smíšená rostlinná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Smíšená rostlinná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Zahradnictví a trvalé kultury

Zahradnictví > 1/3 A trvalé kultury > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 A P3 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

Polní plodiny a zahradnictví

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A zahradnictví > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 A P2 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

Polní plodiny a vinice

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A vinice > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 A SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

Polní plodiny a trvalé kultury

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A trvalé kultury > 1/3 A vinice ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 A P3 > 1/3 A SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

Smíšená rostlinná výroba, převážně polní plodiny

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A žádná další činnost > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 A P2 ≤ 1/3 A P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616

Ostatní smíšená rostlinná výroba

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 611, 612, 613, 614 a 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

 

 

7

Smíšená živočišná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Smíšený chov převážně mléčného skotu

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice > 1/2 mléčného skotu

P4 + P5 > 2/3 A P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732

Smíšený chov převážně zvířat zkrmujících objemnou píci jiných než mléčný skot

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídě 731

P4 + P5 > 2/3 A P4 ≤ 2/3 A P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Smíšený chov zvířat, převážně krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a mléčného skotu

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata krmená jadrným krmivem > 1/3 A dojnice > 1/2 mléčného skotu

P4 + P5 > 2/3 A P4 ≤ 2/3 A P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL A P5 > 1/3 A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a jiného než mléčného skotu

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídě 741

P4 + P5 > 2/3 A P4 ≤ 2/3 A P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Polní plodiny a mléčný skot

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice + buvolí krávy > 1/2 mléčného skotu A mléčný skot ≥ všeobecná rostlinná výroba

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1 > 1/3 A P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 A P45 < P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Mléčný skot a polní plodiny

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice + buvolí krávy > 1/2 mléčného skotu A mléčný skot ≥ všeobecná rostlinná výroba

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1 > 1/3 A P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 A P45 ≥ P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833

Polní plodiny a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (bez mléčného skotu)

Všeobecná rostlinná výroba > zvířata zkrmující objemnou píci a píce, s výjimkou podniků ve třídě 831

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1 > 1/3 A P4 > 1/3

P1 > P4; kromě 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci (s výjimkou mléčného skotu) a polní plodiny

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832 a 833

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1 > 1/3 A P4 > 1/3

 

 

84

Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Polní plodiny a chov zvířat krmených jadrným krmivem

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A zvířata krmená jadrným krmivem > 1/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

P1 > 1/3 A P5 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842

Trvalé kultury a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

Trvalé kultury > 1/3 A zvířata zkrmující objemnou píci a píce > 1/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

P3 > 1/3 A P4 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843

Včelařství

Včely > 2/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844

Různé smíšené druhy rostlinné a živočišné produkce

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 841, 842 a 843

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

 

Neklasifikované podniky

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených 6 sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet konkrétních speciálních typů výrobního zaměření

JE-LI SPLNĚNO (C1) A (C2) A (C3), PAK PLATÍ (S1)

Obecný

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

(S1)

Popis výpočtu

Kód proměnné a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1

(C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

9

Neklasifikované podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Neklasifikované podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Neklasifikované podniky

Celková standardní produkce = 0

 

 

 

B.   SROVNÁVACÍ TABULKA A KÓDY SESKUPUJÍCÍ NĚKOLIK PROMĚNNÝCH

I.

Srovnání mezi položkami zjišťování Unie o integrované statistice zemědělských podniků za rok 2020 („IFS“) podle prováděcího nařízení (EU) 2018/1874 a položkami, které se mají zjišťovat pro koeficient standardní produkce za rok 2017, a podnikovými výkazy zemědělské účetní datové sítě (FADN)

Rovnocenné položky pro účely koeficientů standardní produkce

Kód IFS

Označení IFS

Kód koeficientu standardní produkce

Položka zjišťování pro koeficient standardní produkce 2017

Podnikový výkaz FADN

(příloha VIII tohoto nařízení)

I. Plodiny

CLND004

Pšenice obecná a špalda

SOC_CLND004

Pšenice obecná a špalda

10110.

Pšenice obecná a špalda

CLND005

Pšenice tvrdá

SOC_CLND005

Pšenice tvrdá

10120.

Pšenice tvrdá

CLND006

Žito a ozimé směsky

SOC_CLND006

Žito a ozimé směsky

10130.

Žito a ozimé směsky

CLND007

Ječmen

SOC_CLND007

Ječmen

10140.

Ječmen

CLND008

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

SOC_CLND008

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

10150.

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

CLND009

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

SOC_CLND009

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

10160.

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

CLND010

Tritikale

SOC_CLND010_011_012

Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

10190.

Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

CLND011

Čirok

CLND012

Ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

CLND013

Rýže

SOC_CLND013

Rýže

10170.

Rýže

CLND014

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

SOC_CLND014

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

10210.

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

10220.

Čočka, cizrna, vikev

10290.

Ostatní bílkovinné plodiny

CLND015

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

SOC_CLND015

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

10210.

– z toho: Hrách polní, bob polní a sladká lupina

CLND017

Brambory (včetně sadbových brambor)

SOC_CLND017

Brambory (včetně sadbových brambor)

10300.

Brambory (včetně raných a sadbových)

CLND018

Cukrovka (kromě sadbové)

SOC_CLND018

Cukrovka (kromě sadbové)

10400.

Cukrovka (kromě sadbové)

CLND019

Ostatní okopaniny j. n.

SOC_CLND019

Ostatní okopaniny j. n.

10500.

Ostatní okopaniny, řepa krmná a pícniny rodu Brassicae, pěstované pro kořen nebo stonek, a ostatní krmné okopaniny a hlízy j. n.

CLND022

Řepka a řepice na semeno

SOC_CLND022

Řepka a řepice na semeno

10604.

Řepka a řepice na semeno

CLND023

Slunečnice na semeno

SOC_CLND023

Slunečnice na semeno

10605.

Slunečnice na semeno

CLND024

Sója

SOC_CLND024

Sója

10606.

Sója

CLND025

Len setý olejný

SOC_CLND025

Len setý olejný

10607.

Len setý olejný

CLND026

Ostatní olejniny j. n.

SOC_CLND026

Ostatní olejniny j. n.

10608.

Ostatní olejniny j. n.

CLND028

Len setý přadný

SOC_CLND028

Len setý přadný

10609.

Len setý přadný

CLND029

Konopí

SOC_CLND029

Konopí

10610.

Konopí

CLND030

Bavlna

SOC_CLND030

Bavlna

10603.

Bavlna

CLND031

Ostatní přadné plodiny j. n.

SOC_CLND031

Ostatní přadné plodiny j. n.

10611.

Ostatní přadné plodiny j. n.

CLND032

Tabák

SOC_CLND032

Tabák

10601.

Tabák

CLND033

Chmel

SOC_CLND033

Chmel

10602.

Chmel

CLND034

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

SOC_CLND034

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

10612.

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

CLND035

Energetické plodiny j. n.

SOC_CLND035_036

Energetické a ostatní technické plodiny j. n.

10613.

Cukrová třtina

CLND036

Ostatní technické plodiny j. n.

10690.

Energetické a ostatní technické plodiny j. n.

CLND037

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

SOC_CLND037

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

 

CLND038

Dočasné travní porosty a pastviny

SOC_CLND038

Dočasné travní porosty a pastviny

10910.

Dočasné travní porosty a pastviny

CLND039

Luskoviny sklízené na zeleno

SOC_CLND039

Luskoviny sklízené na zeleno

10922.

Luskoviny sklízené na zeleno

CLND040

Kukuřice na zeleno

SOC_CLND040

Kukuřice na zeleno

10921.

Kukuřice na zeleno

CLND041

Ostatní obiloviny sklízené na zeleno (kromě kukuřice na zeleno)

Ostatní plodiny sklízené na zeleno na orné půdě j. n.

SOC_CLND041_042

Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice) sklízené na zeleno j. n.

10923.

Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice na zeleno) sklízené na zeleno j. n.

CLND042

CLND043

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody

SOC_CLND043

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – venkovní produkce

 

CLND044

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce

SOC_CLND044

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce

10712.

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce

CLND045

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce

SOC_CLND045

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce

10711.

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce

CLND046

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

SOC_CLND046

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) – venkovní produkce

10810.

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) – venkovní produkce

CLND047

Osivo a sadba

SOC_CLND047

Osivo a sadba

11000.

Osivo a sadba na orné půdě

CLND048

Ostatní plodiny pěstované na orné půdě j. n.

SOC_CLND048_083

Ostatní plodiny na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

11100.

Ostatní plodiny na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

CLND083

Ostatní plodiny na orné půdě pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

CLND049

Půda ležící ladem

SOC_CLND049

Půda ležící ladem

11200.

Půda ležící ladem

CLND050

Trvalé travní porosty

SOC_CLND050

Trvalé travní porosty

 

CLND051

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

SOC_CLND051

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

30100.

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

CLND052

Extenzivní pastviny

SOC_CLND052

Extenzivní pastviny

30200.

Extenzivní pastviny

CLND053

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

SOC_CLND053

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

30300.

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

CLND055

Ovoce, bobuloviny a ořechy (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

SOC_CLND055

Ovoce, bobuloviny a ořechy (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Ovoce mírného klimatického pásma

 

CLND056

Jádrové ovoce

SOC_CLND056

Jádrové ovoce

40101.

Jádrové ovoce

CLND057

Peckové ovoce

SOC_CLND057

Peckové ovoce

40102.

Peckové ovoce

CLND058

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

SOC_CLND058

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

40115.

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

CLND059

Bobuloviny (kromě jahod)

SOC_CLND059

Bobuloviny (kromě jahod)

40120.

Bobuloviny (kromě jahod)

CLND060

Skořápkové ovoce

SOC_CLND060

Skořápkové ovoce

40130.

Skořápkové ovoce

CLND061

Citrusové plody

SOC_CLND061

Citrusové plody

40200.

Citrusové plody

CLND062

Vinné hrozny

SOC_CLND062

Vinné hrozny

 

CLND063

Hrozny moštové

SOC_CLND063

Hrozny moštové

 

CLND064

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

SOC_CLND064

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

40411.

Víno s chráněným označením původu (CHOP)

40451.

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

CLND065

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

SOC_CLND065

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40412.

Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40452.

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

CLND066

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)

SOC_CLND066

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)

40420.

Ostatní víno

40460.

Hrozny moštové pro ostatní vína

CLND067

Hrozny stolní

SOC_CLND067

Hrozny stolní

40430.

Hrozny stolní

CLND068

Hrozny na rozinky

SOC_CLND068

Hrozny na rozinky

40440.

Hrozny na rozinky

CLND069

Olivy

SOC_CLND069

Olivy

 

 

 

SOC_CLND069A

Obvykle pěstované k produkci stolních oliv

40310.

Stolní olivy

 

 

SOC_CLND069B

Obvykle pěstované k produkci oliv na výrobu oleje

40320.

Olivy na výrobu oleje (prodávané jako plody)

40330.

Olivový olej

CLND070

Školky

SOC_CLND070

Školky

40500.

Školky

CLND071

Ostatní trvalé kultury včetně ostatních trvalých plodin určených k lidské spotřebě

SOC_CLND071

Ostatní trvalé kultury

40600.

Ostatní trvalé kultury

CLND072

Vánoční stromky

SOC_CLND072

Vánoční stromky

40610.

– z toho vánoční stromky

CLND073

Zelinářské zahrady

SOC_CLND073_085

Zelinářské zahrady a ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.

20000.

Zelinářské zahrady

CLND085

Ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.

CLND079

Houby pěstované

SOC_CLND079

Houby pěstované

60000.

Houby pěstované

CLND081

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

SOC_CLND081

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

10720.

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

CLND082

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

SOC_CLND082

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

10820.

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

CLND084

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

SOC_CLND084

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

40700.

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

II. Hospodářská zvířata

CLVS001

Tuři do 1 roku

SOC_CLVS001

Tuři do 1 roku

210.

Tuři do 1 roku

CLVS003

Býci, od 1 roku do 2 let

SOC_CLVS003

Býci, od 1 roku do 2 let

220.

Býci, od 1 roku do 2 let

CLVS004

Jalovice, od 1 roku do 2 let

SOC_CLVS004

Jalovice, od 1 roku do 2 let

230.

Jalovice, od 1 roku do 2 let

CLVS005

Býci, od 2 let

SOC_CLVS005

Býci, od 2 let

240.

Býci, od 2 let

CLVS007

Jalovice, od 2 let

SOC_CLVS007

Jalovice, od 2 let

251.

Chovné jalovice

 

252.

Jalovice na výkrm

CLVS008

Krávy

SOC_CLVS008

Krávy

 

CLVS009

Dojnice

SOC_CLVS009

Dojnice

261.

Dojnice

CLVS010

Ostatní krávy

SOC_CLVS010

Ostatní krávy

269.

Ostatní krávy

CLVS011

Buvolí krávy

SOC_CLVS011

Buvolí krávy

262.

Buvolí dojnice

CLVS012

Ovce (jakéhokoli stáří)

SOC_CLVS012

Ovce (jakéhokoli stáří)

 

CLVS013

Chovné samice ovcí

SOC_CLVS013

Chovné samice ovcí

311.

Chovné samice ovcí

CLVS014

Ostatní ovce

SOC_CLVS014

Ostatní ovce

319.

Ostatní ovce

CLVS015

Kozy (jakéhokoli stáří)

SOC_CLVS015

Kozy (jakéhokoli stáří)

 

CLVS016

Chovné samice koz

SOC_CLVS016

Chovné samice koz

321.

Chovné samice koz

CLVS017

Ostatní kozy

SOC_CLVS017

Ostatní kozy

329.

Ostatní kozy

CLVS018

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

SOC_CLVS018

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

410.

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

CLVS019

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

SOC_CLVS019

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

420.

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

CLVS020

Ostatní prasata

SOC_CLVS020

Ostatní prasata

491.

Výkrm prasat

 

499.

Ostatní prasata

CLVS021

Brojleři

SOC_CLVS021

Brojleři

510.

Drůbež – brojleři

CLVS022

Nosnice

SOC_CLVS022

Nosnice

520.

Nosnice

CLVS023

Ostatní drůbež

SOC_CLVS023

Ostatní drůbež

530.

Ostatní drůbež

CLVS029

Chovné samice králíků

SOC_CLVS029

Chovné samice králíků

610.

Chovné samice králíků

CLVS030

Včely

SOC_CLVS030

Včely

700.

Včely

II.

Kódy seskupující několik proměnných zahrnutých do IFS 2020:

P45.

Mléčný skot = SO_CLVS001 (Tuři do 1 roku) + SO_CLVS004 (Jalovice, od 1 roku do 2 let) + SO_CLVS007 (Jalovice, od 2 let) + SO_CLVS009 (Dojnice) + SO_CLVS011 (Buvolí krávy)

P46.

Skot = P45 (Mléčný skot) + SO_CLVS003 (Býci, od 1 roku do 2 let) + SO_CLVS005 (Býci, od 2 let) + SO_CLVS010 (Ostatní krávy)

GL

Pasoucí se hospodářská zvířata = P46 (Skot) + SO_CLVS013 (Chovné samice ovcí) + SO_CLVS014 (Ostatní ovce) + SO_CLVS016 (Chovné samice koz) + SO_CLVS017 (Ostatní kozy)

Pokud GL = 0, PAK

FCP1 Pícniny na prodej = SO_CLND019 (Ostatní okopaniny j. n.) + SO_CLND037 (Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě) + SO_CLND051 (Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin) + SO_CLND052 (Extenzivní pastviny)

A

 

FCP4

Pícniny pro hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci = 0

A

 

P17

Okopaniny = SO_CLND017 (Brambory (včetně sadbových)) + SO_CLND018 (Cukrovka (kromě sadbové)) + SO_CLND019 (Ostatní okopaniny j. n.)

Pokud GL > 0, PAK

FCP1

Pícniny na prodej = 0

A

 

FCP4

Pícniny pro zvířata zkrmující objemnou píci = SO_CLND019 (Ostatní okopaniny j. n.) + SO_CLND037 (Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě) + SO_CLND051 (Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin) + SO_CLND052 (Extenzivní pastviny)

A

 

P17

Okopaniny = SO_CLND017 (Brambory (včetně sadbových)) + SO_CLND018 (Cukrovka (kromě sadbové))

P151.

Obiloviny kromě rýže = SO_CLND004 (Pšenice obecná a špalda) + SO_CLND005 (Pšenice tvrdá) + SO_CLND006 (Žito a ozimé směsky) + SO_CLND007 (Ječmen) + SO_CLND008 (Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)) + SO_CLND009 (Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů) + SO_CLND010_011_012 (Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.))

P15.

Obiloviny = P151 (obiloviny kromě rýže) + SO_CLND013 (rýže)

P16.

Olejniny = SO_CLND022 (Řepka a řepice na semeno) + SO_CLND023 (Slunečnice na semeno) + SO_CLND024 (Sója) + SO_CLND025(Len setý olejný) + SO_CLND026 (Ostatní olejniny j. n.)

P51.

Prasata = SO_CLVS018 (Selata s živou hmotností nižší než 20 kg) + SO_CLVS019 (Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg) + SO_CLVS020 (Ostatní prasata)

P52.

Drůbež = SO_CLVS021 (Brojleři) + SO_CLVS022 (Nosnice) + SO_CLVS023 (Ostatní drůbež)

P1.

Všeobecná rostlinná výroba = P15 (Obiloviny) + SO_CLND014 (Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)) + SO_CLND017 (Brambory (včetně sadbových brambor)) + SO_CLND018 (Cukrovka (kromě sadbové)) + SO_CLND032 (Tabák) + SO_CLND033 (Chmel) + SO_CLND030 (Bavlna) + P16 (Olejniny) + SO_CLND028 (Len setý přadný) + SO_CLND029 (Konopí) + SO_CLND031 (Ostatní přadné plodiny j. n.) + SO_CLND034 (Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny) + SO_CLND035_036 (Energetické a ostatní technické plodiny j. n.) + SO_CLND045 (Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce) + SO_CLND047 (Osivo a sadba) + SO_CLND048_083 (Ostatní plodiny na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem) + SO_CLND049 (Půda ležící ladem) + FCP1 (Pícniny na prodej)

P2.

Zahradnictví = SO_CLND044 (Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce) + SO_CLND081 (Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem) + SO_CLND046 (Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) + SO_CLND082 (Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem) + SO_CLND079 (Houby pěstované) + SO_CLND070 (Školky)

P3.

Trvalé kultury = SO_CLND055 (Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)) + SO_CLND061 (Citrusové plody) + SO_CLND069 (Olivy) + SO_CLND062 (Hrozny) + SO_CLND071(Ostatní trvalé kultury) + SO_CLND084 (Trvalé kultury pěstované pod sklem)

P4.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci a píce = GL (Zvířata zkrmující objemnou píci) + FCP4 (Píce pro zvířata zkrmující objemnou píci)

P5.

Zvířata krmená jadrným krmivem = P51 (Prasata) + P52 (Drůbež) + SO_CLVS029 (Chovné samice králíků)“

C.   TYPY VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ UVEDENÉ V ČÁSTI A

Specializované podniky — rostlinná výroba

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typy výrobního zaměření

1.

Polní výroba

15.

Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny

151.

Obiloviny (bez rýže), olejniny a bílkovinné plodiny

152.

Rýže

153.

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

 

16.

Všeobecná polní výroba

161.

Okopaniny

162.

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a okopanin

163.

Polní zelenina

164.

Tabák

165.

Bavlna

166.

Kombinace různých polních plodin

2.

Zahradnictví

21.

Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

211.

Zelenina pěstovaná ve vnitřních prostorách

212.

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve vnitřních prostorách

213.

Smíšené zahradnické plodiny pěstované ve vnitřních prostorách

 

22.

Zahradnictví venkovní

221.

Zelenina venkovní

222.

Květiny a okrasné rostliny venkovní

223.

Smíšené zahradnické plodiny venkovní

 

23.

Ostatní zahradnictví

231.

Houby

232.

Školky

233.

Různé zahradnictví

3.

Trvalé kultury

35.

Vinice

351.

Jakostní víno

352.

Ostatní víno

353.

Stolní hrozny

354.

Ostatní vinice

 

36.

Ovocnářství včetně citrusových plodů

361.

Ovocnářství (bez citrusů, tropického a subtropického ovoce a ořechů)

362.

Citrusové plody

363.

Ořechy

364.

Tropické a subtropické ovoce

365.

Ovocnářství, citrusy, tropické a subtropické ovoce a ořechy: smíšená produkce

 

37.

Olivy

370.

Olivy

 

38.

Různé trvalé kultury

380.

Různé trvalé kultury

Specializované podniky — živočišná výroba

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typy výrobního zaměření

4.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci

45.

Produkce mléka

450.

Produkce mléka

 

46.

Odchov a výkrm skotu

460.

Odchov a výkrm skotu

 

47.

Kombinovaný chov skotu

470.

Kombinovaný chov skotu

 

48.

Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

481.

Ovce

482.

Ovce a skot

483.

Kozy

484.

Různé chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

5.

Chov zvířat krmených jadrným krmivem

51.

Chov prasat

511.

Odchov prasat

512.

Výkrm prasat

513.

Odchov a výkrm prasat

 

52.

Chov drůbeže

521.

Nosnice

522.

Jatečná drůbež

523.

Nosnice a jatečná drůbež

 

53.

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

530.

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

Smíšené podniky

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typy výrobního zaměření

6.

Smíšená rostlinná výroba

61.

Smíšená rostlinná výroba

611.

Zahradnictví a trvalé kultury

612.

Polní plodiny a zahradnictví

613.

Polní plodiny a vinice

614.

Polní plodiny a trvalé kultury

615.

Smíšená rostlinná výroba, převážně polní plodiny

616.

Ostatní smíšená rostlinná výroba

7.

Smíšená živočišná výroba

73.

Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících objemnou píci

731.

Smíšený chov převážně mléčného skotu

732.

Smíšený chov převážně zvířat zkrmujících objemnou píci jiných než mléčný skot

 

74.

Smíšený chov zvířat, převážně krmených jadrným krmivem

741.

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a mléčného skotu

742.

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a jiného než mléčného skotu

8.

Smíšená rostlinná a živočišná výroba

83.

Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

831.

Polní plodiny a mléčný skot

832.

Mléčný skot a polní plodiny

833.

Polní plodiny a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (bez mléčného skotu)

834.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci (s výjimkou mléčného skotu) a polní plodiny

 

84.

Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

841.

Polní plodiny a chov zvířat krmených jadrným krmivem

842.

Trvalé kultury a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

843.

Včelařství

844.

Různé smíšené druhy rostlinné a živočišné produkce

9.

Neklasifikované podniky

99.

Neklasifikované podniky

999.

Neklasifikované podniky


(1)  Proměnné SO_CLND019 (Ostatní okopaniny j. n.), SO_CLND037 (Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě), SO_CLND049 (Půda ležící ladem), SO_CLND073_085 (Zelinářské zahrady a ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.), SO_CLND051 (Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin), SO_CLND052 (Extenzivní pastviny), SO_CLND053 (Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí), SO_CLVS001 (Tuři do 1 roku), SO_CLVS014 (Ostatní ovce), SO_CLVS017 (Ostatní kozy) a SO_CLVS018 (Selata s živou hmotností nižší než 20 kg) se používají pouze za určitých podmínek (viz část 5 přílohy VI).


PŘÍLOHA II

Příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 se mění takto:

1)

Tabulka A se nahrazuje tímto:

„Tabulka A

Obecné informace o podniku

Kategorie obecných informací

Kód (*)


 

Sloupce

Skupina údajů

Oblast FADN

Podoblast

Pořadové číslo podniku

Stupeň

Minuty

NUTS

Číslo účtárny

Datum

Váha podniku

Typ výrobního zaměření

Třída ekonomické velikosti

Kód

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifikace podniku

 

 

 

LO

Zeměpisná poloha podniku

 

 

 

AI

Účetní údaje

 

 

 

TY

Klasifikace

 

 

 

CL

Třídy

 

OT

Ostatní údaje o podniku

 


Kód (*)

Popis

Skupina

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Číslo podniku

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Zeměpisná šířka

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Zeměpisná délka

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Účtárna

AI

AAI50AO

60

Typ účetnictví

AI

AAI60C

70

Datum účetní závěrky

AI

AAI70DT

80

Vnitrostátní váha podniku vypočtená příslušným členským státem

TY

ATY80W

90

Klasifikace při výběru

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku

CL

ACL100C

110

Druh vlastnictví/hospodářský cíl

CL

ACL110C

120

Právní postavení

CL

ACL120C

130

Míra ručení držitele (držitelů)

CL

ACL130C

140

Ekologické zemědělství

CL

ACL140C

141

Odvětví v ekologickém zemědělství

CL

ACL141C

150

Chráněné označení původu (CHOP) / chráněné zeměpisné označení (CHZO) / zaručená tradiční specialita (ZTS) / horský produkt

CL

ACL150C

151

Odvětví s CHOP/CHZO/ZTS/„horský produkt“

CL

ACL151C

160

Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

CL

ACL160C

170

Nadmořská výška

CL

ACL170C

180

Plocha, na kterou se vztahují strukturální fondy

CL

ACL180C

190

Oblast Natura 2000

CL

ACL190C

200

Oblast, na kterou se vztahuje směrnice o vodě (2000/60/ES)

CL

ACL200C

210

Zavlažovací systém

OT

AOT210C

220

Počet pastevních dnů velké dobytčí jednotky na veřejných pozemcích

OT

AOT220C

230

Člen organizace producentů

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT230C

231

Hospodářský význam organizací producentů pro zemědělský podnik

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT231C

232

Počet členů organizací producentů

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT232C

A.ID.   Identifikace podniku

Každému vykazujícímu podniku je při prvém zařazení do zjišťování přiřazeno číslo. Podnik si své číslo podrží trvale po celou dobu, po kterou je zahrnut do účetní sítě. Číslo, jež bylo jednou nějakému podniku přiděleno, se již jinému podniku nepřidělí.

Avšak v případě, že podnik prochází nějakou zásadní změnou, a zejména, je-li výsledkem této změny rozdělení do dvou samostatných podniků nebo fúze s jiným podnikem, může se považovat za nový podnik. V takovém případě je nutné přidělit mu nové číslo. Změna typu výrobního zaměření prováděného v podniku nové číslo nevyžaduje. Pokud by mohlo dojít k záměně s jiným vykazujícím podnikem proto, že si podnik zachová své číslo (např. při zavádění nového regionálního členění), je třeba toto číslo změnit. Potom je nutné Komisi předložit tabulku, uvádějící vzájemnou ekvivalenci starých a nových čísel.

Číslo podniku se skládá ze tří skupin údajů:

A.ID.10.R. Oblast FADN: uvádí se číselný kód odpovídající kódu v příloze II tohoto nařízení

A.ID.10.S. Podoblast: uvádí se číselný kód.

Zvolené podoblasti by měly vycházet ze společného systému členění oblastí označovaného jako klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) a zavedeného Eurostatem ve spolupráci s vnitrostátními statistickými úřady.

Daný členský stát předá v každém případě Komisi tabulku, ve které bude u každého použitého kódu podoblasti uvedena odpovídající oblast NUTS, jakož i odpovídající oblast, pro kterou se vypočítávají specifické hodnoty standardní produkce.

A.ID.10.H. Pořadové číslo podniku.

A.LO.   Zeměpisná poloha podniku

Zeměpisná poloha podniku se vykazuje dvěma údaji: georeferenčním údajem (zeměpisná šířka a délka) a kódem územních statistických jednotek na úrovni NUTS 3.

A.LO.20. Zeměpisná šířka: stupně a minuty (ve výseči pěti minut), sloupce DG a MI.

A.LO.30. Zeměpisná délka: stupně a minuty (ve výseči pěti minut), sloupce DG a MI.

A.LO.40.N. Kód NUTS3 znamená kód územní statistické jednotky na úrovni NUTS 3, kde se podnik nachází. Je třeba uvést poslední verzi tohoto kódu podle nařízení (ES) č. 1059/2003.

A.AI.   Účetní údaje

A.AI.50.AO. Číslo účtárny: uvádí se číselný kód.

V každém členském státě obdrží každá účtárna jedinečné číslo. Uvádí se číslo účtárny, která v příslušném účetním období pracovala pro daný podnik.

A.AI.60.C. Typ účetnictví: uvádí se, jaký typ účetnictví zemědělský podnik využívá. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Účetnictví

2.

Daňová evidence

3.

Žádné.

A.AI.70.DT. Datum účetní závěrky: vykáže se ve formátu „RRRR–MM–DD“, například 2009–06–30 nebo 2009–12–31.

A.TY.   Klasifikace

A.TY.80.W. Vnitrostátní váha zemědělského podniku: uvádí se hodnota odhadovaného faktoru vypočítaného daným členským státem. Hodnoty je nutné určit na dvě desetinná místa.

A.TY.90.TF. Typ výrobního zaměření v době zařazení: kód výrobního zaměření podniku podle přílohy IV tohoto nařízení v době zařazení podniku do zjišťování v příslušném účetním období.

A.TY.90.ES. Ekonomická velikost v době zařazení: kód třídy ekonomické velikosti podniku podle přílohy V tohoto nařízení v době zařazení podniku do zjišťování v příslušném účetním období.

A.CL.   Třídy

A.CL.100.C. Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku: uvádí se jako procentuální rozpětí udávající podíl obratu (1) pocházejícího z jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, na celkovém obratu podniku. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

≥ 0 do ≤ 10 % (marginální podíl)

2.

> 10 % do ≤ 50 % (střední podíl)

3.

> 50 % do < 100 % (výrazný podíl)

A.CL.110.C. Druh vlastnictví / hospodářský cíl: uvádí se údaje o vlastnictví a hospodářských cílech podniku. Používají se tyto číselné kódy:

1.

Rodinný zemědělský podnik: podnik využívá práce a kapitálu držitele (držitelů) / vedoucího (vedoucích) a jeho rodiny, kteří mají z dané hospodářské činnosti prospěch.

2.

Společnictví: výrobní faktory vkládá do podniku více společníků, z nichž se alespoň někteří podílejí na práci v podniku jako neplacená pracovní síla. Příjmy z podniku získává společnictví.

3.

Společnost orientovaná na zisk: příjmy se používají na výplatu dividend/zisků akcionářům. Podnik vlastní příslušná společnost.

4.

Společnost neorientovaná na zisk: příjmy se používají především na zajištění zaměstnanosti či podobné sociální účely. Podnik vlastní příslušná společnost.

A.CL.120.C. Právní postavení: uvádí se, zda je podnik právnickou osobou, či nikoli. Použijí se tyto číselné kódy:

0.

Nesouhlasí

1.

Souhlasí

A.CL.130.C. Míra ručení držitele (držitelů): uvádí se údaj o míře ručení (hospodářské odpovědnosti) (hlavního) držitele. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Úplná

2.

Částečná

A.CL.140.C. Ekologické zemědělství: uvádí se, zda podnik používá ekologické výrobní metody ve smyslu nařízení (ES) č. 834/2007 (2), zejména článků 4 a 5 uvedeného nařízení. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Podnik nepoužívá ekologické výrobní metody.

2.

Podnik pro všechny své produkty používá výhradně ekologické výrobní metody.

3.

Podnik používá jak ekologické výrobní metody, tak i jiné výrobní metody.

4.

Podnik právě přechází na ekologické výrobní metody.

A.CL.141.C. Odvětví v ekologickém zemědělství: Pokud podnik používá jak ekologické výrobní metody, tak i jiné výrobní metody, uvedou se odvětví výroby, ve kterých podnik používá výhradně ekologické výrobní metody (je dovoleno uvést více údajů). Použijí se číselné kódy uvedené níže. Pokud podnik používá jak ekologické výrobní metody, tak i jiné výrobní metody ve všech odvětvích své produkce, použije se kód „Nevyužito“.

0.

Nevyužito

31.

Obiloviny

32.

Olejniny a bílkovinné plodiny

33.

Ovoce a zelenina (včetně citrusových plodů, avšak s výjimkou oliv)

34.

Olivy

35.

Vinice

36.

Hovězí maso

37.

Kravské mléko

38.

Vepřové maso

39.

Ovce a kozy (mléko a maso)

40.

Drůbeží maso

41.

Vejce

42.

Ostatní odvětví

A.CL.150.C. „Chráněné označení původu“ / „chráněné zeměpisné označení“ / „zaručená tradiční specialita“ / „horský produkt“: uvádí se, zda podnik vyrábí zemědělské produkty a/nebo potraviny nesoucí chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), označení „zaručená tradiční specialita“ či označení „horský produkt“ nebo zda vyrábí zemědělské produkty, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP/CHZO/ZTS/„horský produkt“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (3). Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Podnik nevyrábí žádný produkt či potravinu nesoucí označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ ani žádný produkt, o němž je známo, že se používá k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“.

2.

Podnik vyrábí výhradně produkty či potraviny nesoucí označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ nebo produkty, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“.

3.

Podnik vyrábí některé produkty či potraviny nesoucí označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ nebo některé produkty, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“.

A.CL.151.C. Odvětví s chráněným označením původu / chráněným zeměpisným označením / označením „zaručená tradiční specialita“ / označením „horský produkt“: pokud se většina výroby v určitých konkrétních odvětvích skládá z produktů nebo potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ nebo z produktů, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“, uvede se, o jaká odvětví výroby se jedná (je dovoleno uvést více údajů). Použijí se číselné kódy uvedené níže. Pokud podnik vyrábí některé produkty či potraviny nesoucí označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ nebo některé produkty, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“, avšak netýká se to většiny výroby v daném konkrétním odvětví, použije se kód „Nevyužito“.

0.

Nevyužito

31.

Obiloviny

32.

Olejniny a bílkovinné plodiny

33.

Ovoce a zelenina (včetně citrusových plodů, avšak s výjimkou oliv)

34.

Olivy

35.

Vinice

36.

Hovězí maso

37.

Kravské mléko

38.

Vepřové maso

39.

Ovce a kozy (mléko a maso)

40.

Drůbeží maso

41.

Vejce

42.

Ostatní odvětví

Položky A.CL.150.C. Chráněné označení původu / chráněné zeměpisné označení / zaručená tradiční specialita / horský produkt a A.CL.151.C uvádí členské státy nepovinně. Pokud určitý členský stát dané údaje uvádí, měl by je uvádět u všech podniků zařazených do zjišťování na jeho území. Pokud uvádí údaje v položce A.CL.150.C, měl by je uvádět rovněž v položce A.CL.151.C.

A.CL.160.C. Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními: uvádí se, zda se většina zemědělsky využité plochy podniku nalézá v oblastech, na které se vztahuje článek 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (4). V členských státech, kde vymezování oblastí s významnými přírodními omezeními v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 není zatím dokončeno, se uvede odkaz na oblasti, jež byly způsobilé podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 během programového období 2007–2013. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Většina zemědělsky využité plochy podniku neleží v oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními ve smyslu článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013 ani v oblasti, která byla způsobilá podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 během programového období 2007–2013, v těch členských státech, kde dosud nebylo dokončeno vymezení v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013.

21.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v oblasti s významnými přírodními omezeními ve smyslu čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013.

22.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v oblasti postižené zvláštními omezeními ve smyslu čl. 32 odst. 4 nařízení (EU) č. 1305/2013.

23.

Většina zemědělsky využité plochy podniku leží v oblasti, která byla způsobilá podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 během programového období 2007–2013, v členských státech, kde dosud nebylo dokončeno vymezení v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013.

3.

Většina zemědělsky využité plochy podniku leží v horské oblasti ve smyslu čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013.

5.

Většina zemědělsky využité plochy podniku leží v oblasti ve fázi vyřazování ve smyslu čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) č. 1305/2013.

A.CL.170.C. Nadmořská výška: nadmořskou výšku je třeba vyznačit odpovídajícím číselným kódem takto:

1.

Větší část podniku leží v nadmořské výšce < 300 m.

2.

Větší část podniku leží v nadmořské výšce 300 až 600 m.

3.

Větší část podniku leží v nadmořské výšce > 600 m.

4.

Údaj není k dispozici.

A.CL.180.C. Plocha, na kterou se vztahují strukturální fondy: uvádí se, zda se většina zemědělsky využité plochy podniku nalézá v oblastech, na které se vztahuje čl. 90 odst. 2 písm. a), b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (5). Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v méně rozvinutém regionu ve smyslu nařízení (EU) č. 1303/2013, zejména čl. 90 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.

2.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v rozvinutějším regionu ve smyslu nařízení (EU) č. 1303/2013, zejména čl. 90 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení.

3.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v oblasti v přechodovém regionu ve smyslu čl. 90 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013.

A.CL.190.C. Oblast Natura 2000: uvádí se, zda se většina zemědělsky využité plochy podniku nalézá v oblastech, na které se vztahuje provádění směrnice Rady 79/409/EHS (6) a směrnice Rady 92/43/EHS (7) (Natura 2000). Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nenalézá v oblasti způsobilé pro platby v rámci programu Natura 2000.

2.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nalézá v oblasti způsobilé pro platby v rámci programu Natura 2000.

A.CL.200.C. Oblast, na kterou se vztahuje směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES): uvádí se, zda se většina zemědělsky využité plochy podniku nalézá v oblastech, na které se vztahuje provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (8). Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nenalézá v oblasti způsobilé pro platby v rámci směrnice 2000/60/ES.

2.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nalézá v oblasti způsobilé pro platby v rámci směrnice 2000/60/ES.

A.OT.   Ostatní údaje o podniku

A.OT.210.C. Zavlažovací systém: uvádí se, jaký se v podniku používá hlavní zavlažovací systém:

0.

Nevyužito (pokud podnik nemá žádný zavlažovací systém)

1.

Zavlažování na povrchu

2.

Rozstřikovač

3.

Kapková závlaha

4.

Ostatní

A.OT.220.C. Počet pastevních dnů velké dobytčí jednotky na veřejných pozemcích: uvede se počet pastevních dnů velké dobytčí jednotky na hospodářská zvířata na veřejných pozemcích využívaných podnikem.

A.OT.230.C Člen organizace producentů: Údaj, zda je zemědělský podnik (držitel (držitelé) zemědělského podniku nebo správce (správcové)) členem organizace producentů, která sdílí náklady a/nebo propaguje uvádění zemědělských produktů na trh, a pokud ano, který z produktů zemědělského podniku je uváděn na trh organizací producentů (vyberte všechna odvětví, na která se vztahují organizace producentů, jejichž je zemědělský podnik členem). Pro účely tohoto průzkumu se „organizacemi producentů“ rozumí jakýkoli druh subjektu, který byl vytvořen z podnětu producentů k provádění společných činností v konkrétním odvětví (horizontální spolupráce). Organizace producentů musí být pod kontrolou producentů, mohou mít různé právní formy, např. zemědělská družstva, sdružení zemědělců nebo soukromé společnosti s producenty jako akcionáři. (Je požadováno uznání organizace producentů v souladu s článkem 152 nebo 161 nařízení (EU) č. 1308/2013).

0.

Není členem organizace producentů

Člen organizace producentů za účelem sdílení výrobních, administrativních, investičních nákladů a/nebo člen organizace producentů za účelem uvádění produktů zemědělského podniku na trh:

31.

Obiloviny

32.

Olejniny a bílkovinné plodiny

33.

Ovoce a zelenina (včetně citrusových plodů, avšak s výjimkou oliv)

34.

Olivy

35.

Vinice

36.

Hovězí maso

37.

Kravské mléko

38.

Vepřové maso

39.

Ovce a kozy (mléko a maso)

40.

Drůbeží maso

41.

Vejce

42.

Ostatní odvětví

A.OT.231.C Hospodářský význam organizací producentů pro zemědělský podnik: Údaj o podílu celkové produkce zemědělského podniku (celkový prodej), pokud jde o hodnotu, který je uváděn na trh prostřednictvím organizací producentů.

1.

≥ 0 do ≤ 10 % (marginální podíl)

2.

> 10 % do ≤ 50 % (střední podíl)

3.

> 50 % do < 100 % (výrazný podíl)

A.OT.232.C Počet členů organizací producentů: Údaj o velikosti hlavní organizace producentů, jejíž je zemědělský podnik (držitel (držitelé) zemědělského podniku nebo správce (správcové)) členem, to znamená organizace producentů, která uvádí na trh většinu produkce zemědělského podniku (z hlediska hodnoty).

1.

Organizace producentů má méně než 10 členů

2.

Organizace producentů má 10 až méně než 20 členů

3.

Organizace producentů má méně než 50 členů

4.

Organizace producentů má 50 až méně než 100 členů

5.

Organizace producentů má 100 až méně než 500 členů

6.

Organizace producentů má 500 až méně než 1000 členů

7.

Má 1000 členů (nebo více)

Předkládání údajů týkajících se proměnných A.OT.230.C, A.OT.231.C a A.OT.232.C je od účetního roku 2023 povinné; členské státy však mohou být osvobozeny od předkládání údajů týkajících se některých nebo všech těchto proměnných, pokud nejpozději do 31. května 2021 předloží řádně odůvodněnou žádost. Útvary Komise odůvodnění přezkoumají a rozhodnou o výjimce. Členský stát, na nějž se vztahuje výjimka, může svou volbu přehodnotit a uvědomit o tom Komisi. Členské státy mohou od účetního roku 2021 z vlastního rozhodnutí předkládat údaje týkající se proměnných A.OT.230.C, A.OT.231.C a A.OT.232.C.

SLOUPCE V TABULCE A

Sloupec R odkazuje na oblast FADN, sloupec S na podoblast, sloupec H na pořadové číslo podniku, sloupec DG na stupně, sloupec MI na minuty, sloupec N na NUTS, sloupec AO na číslo účtárny, sloupec DT na datum, sloupec W na váhu podniku, sloupec TF na typ výrobního zaměření, sloupec ES na třídu ekonomické velikosti a sloupec C na kód. “

2)

Tabulka C se nahrazuje tímto:

„Tabulka C

Pracovní síla

Kategorie pracovní síly

Kód(*)


 

Sloupce

Skupina údajů

Obecné

Práce v podniku celkem (zemědělská práce a práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku)

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku

Počet osob

Pohlaví

Rok narození

Zemědělská odborná příprava vedoucího pracovníka

Roční odpracovaná doba

Počet ročních pracovních jednotek

% roční odpracované doby

% ročních pracovních jednotek

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

V celých číslech

Kód

Čtyřmístné číslo

Kód

(v hodinách)

(roční pracovní jednotky)

%

%

UR

Neplacená pravidelná pracovní síla

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Neplacená příležitostná pracovní síla

 

 

PR

Placená pravidelná pracovní síla

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Placená příležitostná pracovní síla

 

 


Kód(*)

Popis

Skupina

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Držitel(é)/vedoucí

UR

 

 

 

 

 

 

20

Držitel(é)/osoba, jež není vedoucím (osoby, jež nejsou vedouími)

UR

 

 

 

 

 

30

Vedoucí/osoba, jež není držitelem (osoby, jež nejsou držiteli)

UR

 

 

 

 

 

 

40

Manželka (y)/manžel(é)/partnerka(y)/partner (partneři) držitele (držitelů)

UR

 

 

 

 

 

50

Ostatní

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Příležitostná pracovní síla

UC, PC

 

 

70

Ostatní vedoucí pracovníci

PR

 

 

 

 

 

 

Za „pracovní sílu“ se považují všechny osoby, které se zapojily do práce v podniku v průběhu účetního období. Nepatří sem však osoby, které vykonávají tuto práci za jinou osobu nebo podnik (zemědělské práce vykonávané ve smluvním vztahu, jejichž náklady se objeví v tabulce H pod kódem 1020).

V případech vzájemné pomoci podniků, kde tato pomoc spočívá ve výměně práce a přijatá pomoc v zásadě odpovídá pomoci poskytnuté, se v podnikovém výkazu konkrétně uvedou doba odpracovaná pracovní silou podniku a všechny související mzdy.

Někdy je přijatá pomoc vyrovnávána pomocí jiného druhu (např. pomoc přijatá ve formě práce je vyrovnána dodáním strojního zařízení). Jestliže taková výměna služeb existuje v omezeném měřítku, v podnikovém výkazu se neuvádí (ve výše uvedeném příkladu se přijatá pomoc neobjeví v kategorii pracovní síly; do nákladů na strojní zařízení se však uvedou náklady na poskytnutí tohoto zařízení). Ve výjimečných případech, kdy výměna služeb probíhá ve velkém měřítku, se zvolí jeden z těchto postupů:

a)

pomoc přijatá ve formě práce je vyrovnávána službou jiného druhu (např. dodáním strojního zařízení): přijaté pracovní hodiny se vykáží jako placená práce v podniku (skupiny PR nebo PC podle toho, zda je pracovní síla v podniku využívána pravidelně, či jiným způsobem); hodnota poskytnuté pomoci se vykáže jednak jako výroba v odpovídající kategorii v jiných tabulkách (v tomto případě v tabulce L, kódu 2010 „Práce vykonávané ve smluvním vztahu“), jednak jako náklady (v tabulce H, kódu 1010 „Mzdy a sociální pojištění“);

b)

pomoc poskytnutá ve formě práce je vyrovnávána službou jiného druhu (např. dodáním strojního zařízení): v této situaci se poskytnutá pracovní doba a všechny s ní spojené mzdy nezohledňují; hodnota přijaté služby se vykáže jako vstup v odpovídající skupině v jiné tabulce (v tomto případě v tabulce H, kódu 1020 „Práce ve smluvním vztahu a pronájem strojního zařízení“).

Rozlišují se tyto skupiny údajů a kategorie pracovní síly:

C.UR.

Neplacená pravidelná pracovní síla

Neplacená pracovní síla nebo pracovní síla, která dostává nižší odměnu (v hotovosti nebo v naturáliích), než je částka běžně placená za poskytované služby (takové platby nepatří do podnikových nákladů), a která se během účetního období účastnila práce (mimo řádnou dovolenou) nejméně jeden celý den v týdnu.

Osoba zaměstnávaná pravidelně, která však ze specifických důvodů byla v podniku zaměstnávána v účetním období jen po omezenou dobu, se nicméně uvede (s počtem skutečně odpracovaných hodin) jako pravidelná pracovní síla.

Mohou nastat tyto nebo podobné případy:

a)

specifické výrobní podmínky podniku, kvůli nimž není pracovní síla potřebná po celý rok: např. v případě podniků produkujících olivy nebo vinnou révu a podniků specializovaných na sezónní výkrm zvířat nebo na venkovní produkci ovoce a zeleniny;

b)

nepřítomnost v práci z jiného důvodu, než je řádná dovolená (např. vojenská služba, nemoc, nehoda, mateřská dovolená, mimořádná dovolená atd.);

c)

nástup do podniku nebo odchod z podniku;

d)

úplné zastavení práce v podniku způsobené mimořádnou událostí (povodní, požárem atd.).

Uvádějí se tyto kategorie:

C.UR.10.

Držitel(é)/vedoucí

Osoba, která má hospodářskou a právní odpovědnost za podnik a vykonává jeho každodenní řízení. V případě naturálního pachtu se jako držitel/vedoucí uvede pachtýř.

C.UR.20.

Držitel(é)/osoba, jež není vedoucím (osoby, jež nejsou vedoucími)

Osoba, která má hospodářskou a právní odpovědnost za podnik, aniž by vykonávala jeho každodenní řízení.

C.UR.30

Vedoucí/osoba, jež není držitelem (osoby, jež nejsou držiteli)

Osoba, která vykonává každodenní řízení podniku, aniž by za něj nesla hospodářskou a právní odpovědnost.

C.UR.40.

Manželka/manžel/partnerka/partner držitele/držitelů

C.UR.50.

Ostatní neplacená pravidelná pracovní síla

Pravidelná neplacená pracovní síla neuvedená v předchozích kategoriích zahrnuje rovněž předáky a vedoucí na nižší úrovni, kteří nejsou zodpovědní za řízení celého podniku.

C.UC.

Neplacená příležitostná pracovní síla

C.UC.60.

Do této kategorie se zahrnuje neplacená pracovní síla, která během účetního období nepracovala v podniku pravidelně.

C.PR.

Placená pravidelná pracovní síla

Pracovní síla placená (v hotovosti nebo v naturáliích) podle běžné stupnice za poskytované služby, která během účetního období (s výjimkou řádné dovolené) pracovala pro podnik nejméně jeden celý den týdně.

Uvádějí se tyto kategorie:

C.PR.70.

Vedoucí podniku

Osoba, která za plat vykonává každodenní řízení podniku.

C.PR.50.

Ostatní

V této skupině se uvádí veškerá pravidelná pracovní síla (s výjimkou placeného vedoucího podniku). Patří sem také předáci a vedoucí na nižší úrovni, kteří nejsou zodpovědní za řízení celého podniku.

C.PC.

Placená příležitostná pracovní síla

C.PC.60.

Do této kategorie se zahrne placená pracovní síla (včetně pracovníků pracujících v úkolové mzdě), která během účetního období nepracovala v podniku pravidelně.

SLOUPCE V TABULCE C

Počet osob (sloupec P)

Pokud je více držitelů, může se uvést více než jedna manželka/manžel/partnerka/partner. V příslušných kategoriích se uvádí počet manželek/manželů/partnerek/partnerů a počet osob (kategorie 40 a 50 skupin „Neplacená pravidelná pracovní síla“ (UR) nebo „Placená pravidelná pracovní síla“ (PR)).

Pohlaví (sloupec G)

Pohlaví se uvádí v příslušných kategoriích pouze u držitele/držitelů a/nebo vedoucího/vedoucích (kategorie 10 až 30 a 70 skupin „Neplacená pravidelná pracovní síla“ (UR) nebo „Placená pravidelná pracovní síla“ (PR)). Pohlaví se označuje pomocí číselného kódu, tj.:

1.

Mužské

2.

Ženské

Rok narození (sloupec B)

Rok narození se uvádí jako čtyřmístné číslo pouze u držitele/držitelů nebo vedoucího/vedoucích (kategorie 10 až 30 a 70 skupin „Neplacená pravidelná pracovní síla“ (UR) nebo „Placená pravidelná pracovní síla“ (PR)).

Zemědělská odborná příprava vedoucího pracovníka (sloupec T)

Zemědělská odborná příprava se uvádí pouze u vedoucího/vedoucích (kategorie 10, 30 a 70 skupin „Neplacená pravidelná pracovní síla“ (UR) nebo „Placená pravidelná pracovní síla“ (PR)). Zemědělská odborná příprava se označuje pomocí číselného kódu:

1.

Pouze praktické zemědělské zkušenosti

2.

Základní zemědělská odborná příprava

3.

Úplná zemědělská příprava

Roční odpracovaná doba (sloupec Y1)

Odpracovanou dobu je třeba u všech skupin a kategorií uvádět v hodinách. Má vypovídat o době skutečně věnované práci v podniku. V případě pracovníků se změněnou pracovní schopností je nutné odpracovanou dobu snížit v poměru k jejich výkonnosti. Doba odpracovaná pracovníky pracujícími v úkolové mzdě se odhadne vydělením celkové částky zaplacené za práci hodinovou mzdou pracovníka pracujícího v hodinové mzdě.

Pracovní síla celkem: počet ročních jednotek (sloupec W1)

Pravidelně zaměstnávaná pracovní síla se přepočítává na roční pracovní jednotky. Počet ročních pracovních jednotek se nevykazuje u příležitostné pracovní síly (jak neplacené příležitostné pracovní síly (UC), tak i placené příležitostné pracovní síly (PC)). Jedna roční pracovní jednotka je ekvivalentem jedné osoby pracující v podniku na plný úvazek. Jedna osoba nemůže překročit jednu pracovní jednotku, i když její skutečná pracovní doba překračuje pracovní dobu běžnou v dané oblasti nebo v dané formě podniku. Osoba, která v podniku nepracuje po celý rok, představuje zlomek „roční pracovní jednotky“. „Roční pracovní jednotka“ každé takové osoby se získá vydělením její skutečně odpracované roční pracovní doby běžnou roční pracovní dobou pracovníka na plný úvazek v příslušné oblasti a v téže formě podniku.

V případě pracovníků se změněnou pracovní schopností je nutné roční pracovní jednotku snížit v poměru k jejich výkonnosti.

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, v % roční odpracované doby (sloupec Y2)

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, pokud jde o odpracovanou dobu, se povinně vykazuje pouze u příležitostné pracovní síly (jak neplacené, tak i placené příležitostné pracovní síly). Vykázání je nepovinné, pokud jde o manželku/manžela/partnerku/partnera držitele/držitelů, jiné neplacené pravidelné pracovní síly a jiné placené pravidelné pracovní síly. U každé příslušné kategorie (40, 50, 60) se v % uvedou odpracované hodiny za účetní období.

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, v % ročních pracovních jednotek (sloupec W2)

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, pokud jde o roční pracovní jednotky, se povinně vykazuje u všech kategorií pracovní síly s výjimkou příležitostné pracovní síly (jak neplacené příležitostné pracovní síly (UC), tak i placené příležitostné pracovní síly (PC)). Podíl se u každé kategorie uvádí v % ročních pracovních jednotek.

Práce v zemědělském podniku

Práce v podniku zahrnuje veškerou manuální i administrativní práci spočívající v organizaci, vedení a provádění vykonávanou v souvislosti se zemědělským provozem podniku a jinými výdělečnými činnostmi, které se přímo týkají podniku:

zemědělský provoz podniku

finanční organizace a řízení (zemědělský nákup a prodej, účetnictví atd.),

polní práce (orba, setí, sklízení, údržba sadů atd.),

chov hospodářských zvířat (příprava krmiv, krmení zvířat, dojení, ošetřování hospodářských zvířat atd.),

příprava produktů pro trh, skladování, přímý prodej produktů podniku, zpracování zemědělských produktů pro vlastní spotřebu, výroba vína a olivového oleje,

údržba budov, strojního zařízení, vybavení, plotů, kanálů atd.,

přeprava pro podnik prováděná pracovníky podniku.

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku

smluvní práce (za použití výrobních prostředků podniku),

cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti,

zpracování zemědělských produktů (bez ohledu na to, zda byly suroviny vyrobeny v daném podniku, či byly zakoupeny odjinud), např. sýru, másla, masných výrobků …,

výroba energie z obnovitelných zdrojů,

lesnictví a zpracování dřeva,

ostatní jiné výdělečné činnosti (chov kožešinových zvířat, sociální zemědělství, řemesla, akvakultura …).

Do práce podniku se nezahrnují:

práce na tvorbě dlouhodobých aktiv (stavba nebo větší opravy budov nebo strojního zařízení, výsadba sadů, demolice budov, kácení ovocných sadů atd.),

práce prováděné pro domácnost držitele (držitelů) nebo vedoucího (vedoucích).“

3)

V tabulce I se tabulka týkající se kategorií rostlinné výroby nahrazuje tímto:

„Kód (*)

Popis

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv)

10110

Pšenice obecná a špalda

10120

Pšenice tvrdá

10130

Žito a ozimé směsky

10140

Ječmen

10150

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

10160

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

10170

Rýže

10190

Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

10210

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

10220

Čočka, cizrna, vikev

10290

Ostatní bílkovinné plodiny

Kořeny a hlízy

10300

Brambory (včetně raných a sadbových)

10310

z toho brambory na škrob

10390

z toho ostatní brambory

10400

Cukrovka (kromě sadbové)

10500

Ostatní okopaniny, řepa krmná a pícniny rodu Brassicae, pěstované pro kořen nebo stonek, a ostatní krmné okopaniny a hlízy j. n.

Technické plodiny

10601

Tabák

10602

Chmel

10603

Bavlna

10604

Řepka a řepice na semeno

10605

Slunečnice na semeno

10606

Sója

10607

Len setý olejný

10608

Ostatní olejniny j. n.

10609

Len setý přadný

10610

Konopí

10611

Ostatní přadné plodiny j. n.

10612

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

10613

Cukrová třtina

10690

Energetické a ostatní technické plodiny j. n.

Čerstvá zelenina, melouny a jahody, z toho:

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

10711

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce

10712

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce

10720

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Podrobné údaje ke všem dílčím kategoriím „Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody“:

10731

Květák a brokolice

10732

Salát

10733

Rajčata

10734

Kukuřice cukrová

10735

Cibule

10736

Česnek

10737

Mrkev

10738

Jahody

10739

Melouny

10790

Ostatní zelenina

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

10810

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) – venkovní produkce

10820

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Podrobné údaje ke všem dílčím kategoriím kategorie „Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)“:

10830

Květinové cibule a hlízy

10840

Řezané květiny a poupata květin

10850

Kvetoucí a okrasné rostliny

Rostliny sklízené na zeleno

10910

Dočasné travní porosty a pastviny

Ostatní plodiny sklízené na zeleno

10921

Kukuřice na zeleno

10922

Luskoviny na zeleno

10923

Ostatní plodiny a obiloviny sklízené na zeleno j. n.

Osivo a sadba a ostatní plodiny na orné půdě

11000

Osivo a sadba

11100

Ostatní plodiny na orné půdě

Půda ležící ladem

11200

Půda ležící ladem

Zelinářské zahrady

20000

Zelinářské zahrady

Trvalé travní porosty

30100

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

30200

Extenzivní pastviny

30300

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

Trvalé kultury

Druhy ovoce, z toho:

40101

Jádrové ovoce

40111

z toho jablka

40112

z toho hrušky

40102

Peckové ovoce

40113

z toho broskve a nektarinky

40115

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

40120

Bobuloviny (kromě jahod)

40130

Skořápkové ovoce

Citrusové sady

40200

Citrusové plody

40210

z toho pomeranče

40230

z toho citrony

Olivové háje

40310

Stolní olivy

40320

Olivy na výrobu oleje (prodávané jako plody)

40330

Olivový olej

40340

Vedlejší produkty pěstování oliv

Vinice

40411

Víno s chráněným označením původu (CHOP)

40412

Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40420

Ostatní víno

40430

Hrozny stolní

40440

Hrozny na rozinky

40451

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

40452

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40460

Hrozny moštové pro ostatní vína

40470

Různé vinařské produkty: hroznový mošt, šťáva, vínovice, ocet a ostatní produkty vyrobené v podniku

40480

Vedlejší vinařské výrobky (matolina, vinařský kal atd.)

Školky, jiné trvalé kultury, trvalé kultury pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem a mladé porosty

40500

Školky

40600

Ostatní trvalé kultury

40610

z toho vánoční stromky

40700

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

40800

Mladé porosty

Ostatní plochy

50100

Nevyužívaná zemědělská půda

50200

Zalesněná plocha

50210

z toho rychle rostoucí dřeviny

50900

Ostatní půda (pozemky zastavěné budovami, hospodářské dvory, tratě a cesty, rybníky, lomy, neúrodná půda, skály atd.)

60000

Houby pěstované

Ostatní produkce a příjmy

90100

Příjmy z pronájmu zemědělské půdy

90200

Kompenzace plynoucí z pojištění úrody, které nelze přiřadit ke konkrétním plodinám

90300

Vedlejší rostlinné produkty (s výjimkou vedlejších vinařských produktů a vedlejších produktů olivových hájů)

90310

Sláma

90320

Řepné skrojky

90330

Ostatní vedlejší produkty

90900

Ostatní“


(1)  Viz příloha VII tohoto nařízení.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(6)  Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU