(EU) 2020/1648Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1648 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 370I, 6.11.2020, s. 1-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. listopadu 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 6. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 370/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1648

ze dne 6. listopadu 2020,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrhy vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Dne 9. srpna 2020 se v Bělorusku uskutečnily prezidentské volby, přičemž bylo shledáno, že volby neproběhly v souladu s mezinárodními standardy, jejich konání bylo poznamenáno represemi namířenými proti nezávislým kandidátům a po volbách došlo k brutálním zásahům proti pokojným demonstrantům. Dne 11. srpna 2020 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) prohlášení jménem Unie, v němž se uvádí, že volby nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. V prohlášení bylo rovněž uvedeno, že mohou být přijata opatření proti osobám, které nesou odpovědnost za násilí, bezdůvodné zatýkání a falšování volebních výsledků.

(3)

Dne 2. října 2020 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2020/1387 (2), v němž bylo označeno 40 osob, které byly shledány odpovědnými za represe a zastrašování pokojných demonstrantů, členů opozice a novinářů po prezidentských volbách, které se konaly v Bělorusku v roce 2020, jakož i za pochybení během volebního procesu při těchto volbách ze strany ústřední volební komise.

(4)

Dne 24. září 2020 vydal vysoký představitel Unie prohlášení jménem Unie, v němž se uvádí, že takzvaná „inaugurace“ a nový mandát, který si nárokuje Alexandr Lukašenko, nemají žádnou demokratickou legitimitu. V prohlášení bylo zdůrazněno očekávání Unie, že se běloruské orgány okamžitě zdrží jakýchkoli dalších represí a násilných akcí namířených proti běloruskému lidu a že okamžitě a bezpodmínečně propustí všechny zadržené osoby včetně politických vězňů.

(5)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku a k pokračujícím represím namířeným proti občanské společnosti a opozičním aktivistům by měli být Alexandr Lukašenko a 14 dalších osob zařazeni na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006.

(6)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1387 ze dne 2. října 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 319I, 2.10.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 765/2006 se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

angl. přepis z běloruštiny

angl. přepis z ruštiny

Jméno

(v běloruštině)

Jméno

(přepis do ruštiny)

Identifikační

údaje

Důvody pro zařazení na seznam

„45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

prezident Běloruské republiky

Datum narození: 30.8.1954

Místo narození: Kopys, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu funkce prezidenta Běloruské republiky, kterému jsou podřízeny státní orgány, je odpovědný za násilné represe vykonávané státním aparátem před prezidentskými volbami v roce 2020 i v období po nich, zejména pak za zamítnutí volební účasti klíčových opozičních kandidátů, svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi, jakož i za zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

poradce prezidenta v otázkách národní bezpečnosti, člen bezpečnostní rady

Datum narození: 28.11.1975

Místo narození: Mohilev (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu funkce poradce prezidenta v otázkách národní bezpečnosti a člena bezpečnostní rady, jakož i z titulu neformální pozice, v rámci níž vykonává dozor nad běloruskými bezpečnostními silami, je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

personální vedoucí prezidentské kanceláře

Datum narození: 14.1.1963

Místo narození: Stolica, Vitebská oblast (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu funkce personálního vedoucího prezidentské kanceláře je úzce spjat s prezidentem a je odpovědný za zabezpečení provádění prezidentských pravomocí v oblasti vnitřní i zahraniční politiky. Podporuje tak Lukašenkův režim, včetně represí a zastrašování vykonávaných státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

ředitel tajné policie (KGB), bývalý předseda Výboru pro státní kontrolu

Datum narození: 8.9.1966

Místo narození: Privalki/Privalka, Grodnoská oblast (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce ředitele tajné policie (KGB) a své bývalé funkce předsedy Výboru pro státní kontrolu je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

ředitel hlavního ředitelství pro ochranu a prevenci práva a pořádku na ministerstvu vnitra

Datum narození: 29.5.1964

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce ředitele hlavního ředitelství pro ochranu a prevenci práva a pořádku na ministerstvu vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

předseda vyšetřovacího výboru

Datum narození: 25.3.1970

Místo narození: Cierabličy, Brestská oblast (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce předsedy vyšetřovacího výboru je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané tímto výborem po prezidentských volbách v roce 2020, zejména prostřednictvím vyšetřování vedeným proti koordinační radě, kterou sestavila opozice s cílem zpochybnit výsledky voleb, a proti pokojným demonstrantům.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

bývalý první místopředseda vyšetřovacího výboru, nyní předseda státního výboru pro forenzní vědy

Datum narození: 7.9.1973

Místo narození: Minsk (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své bývalé vedoucí funkce prvního místopředsedy vyšetřovacího výboru je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané tímto výborem po prezidentských volbách v roce 2020, zejména prostřednictvím vyšetřování vedeným proti koordinační radě, kterou sestavila opozice s cílem zpochybnit výsledky voleb, a proti pokojným demonstrantům.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

místopředseda vyšetřovacího výboru

Datum narození: 17.7.1974

Místo narození: Rečyca, Gomelská oblast (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy vyšetřovacího výboru je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané tímto výborem po prezidentských volbách v roce 2020, zejména prostřednictvím vyšetřování vedeným proti koordinační radě, kterou sestavila opozice s cílem zpochybnit výsledky voleb, a proti pokojným demonstrantům.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

místopředseda vyšetřovacího výboru

Datum narození: 1.8.1973

Místo narození: Brest (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy vyšetřovacího výboru je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané tímto výborem po prezidentských volbách v roce 2020, zejména prostřednictvím vyšetřování vedeným proti koordinační radě, kterou sestavila opozice s cílem zpochybnit výsledky voleb, a proti pokojným demonstrantům.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

vedoucí operačně-analytického střediska

Datum narození: 1.8.1971

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce vedoucího operačně-analytického střediska je úzce spjat s prezidentem a je odpovědný za represe vůči občanské společnosti, zejména prostřednictvím přerušení připojení k telekomunikačním sítím jako nástroje represe vůči občanské společnosti, pokojným demonstrantům a novinářům.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

náměstek ministra informací Datum narození: 10.7.1972

Místo narození: Košelevo, Grodnoská oblast (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce náměstka ministra informací je odpovědný za represe vůči občanské společnosti, zejména v podobě rozhodnutí ministerstva informací blokovat nezávislé internetové stránky a omezit přístup k internetu v Bělorusku po prezidentských volbách v roce 2020, jako nástroj represe vůči občanské společnosti, pokojným demonstrantům a novinářům.

56.

Natalia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

tisková tajemnice běloruského prezidenta

Datum narození: 16.2.1984

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

rodné příjmení: Kirsanova (RU: Кирсанова) nebo Selyun (RU Селюн)

Pohlaví: žena

Z titulu funkce tiskové tisková tajemnice běloruského prezidenta je úzce spjatá s prezidentem a je odpovědná za koordinaci mediálních činností prezidenta, včetně přípravy prohlášení a organizace veřejných vystoupení. Podporuje tak Lukašenkův režim, včetně represí a zastrašování vykonávaných státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020. Svými veřejnými prohlášeními, která učinila po prezidentských volbách v roce 2020 a v nichž obhajovala prezidenta a kritizovala opoziční aktivisty i pokojné demonstranty, přispěla k závažnému narušení demokracie a právního státu v Bělorusku.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

vedoucí zásahové jednotky Alfa

Datum narození: 21.8.1975

Pohlaví: muž

Z titulu své řídící funkce v zásahové jednotce Alfa je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané touto jednotkou po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

bývalý státní tajemník bezpečnostní rady

Datum narození: 25.6.1967

Místo narození: Revyaki, Vitebská oblast (bývalý SSSR nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své bývalé funkce státního tajemníka bezpečnostní rady je úzce spjat s prezidentem a je odpovědný za represe a zastrašování vykonávané státním aparátem po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

předseda Ústavního soudu Běloruské republiky

Datum narození: 18.10.1954

Místo narození: Minská oblast (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Jakožto předseda Ústavního soudu je odpovědný za rozhodnutí Ústavního soudu přijaté dne 25. srpna 2020, které legitimizovalo výsledky podvodných voleb. Podporoval a usnadňoval tak represivní akce a zastrašování vykonávané státním aparátem proti pokojným demonstrantům a novinářům a je proto odpovědný za závažné narušení demokracie a právního státu v Bělorusku.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU