(EU) 2020/1646Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1646 ze dne 7. listopadu 2020 o opatřeních obchodní politiky týkajících se některých výrobků ze Spojených států amerických v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů

Publikováno: Úř. věst. L 373, 9.11.2020, s. 1-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1646

ze dne 7. listopadu 2020

o opatřeních obchodní politiky týkajících se některých výrobků ze Spojených států amerických v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. dubna 2019 přijal Orgán pro řešení sporů Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) svá doporučení a rozhodnutí ve sporu DS353 Spojené státy – Opatření ovlivňující obchod s velkými civilními letadly (druhá stížnost) – odvolání Evropské unie s použitím čl. 21 odst. 5 Ujednání o řešení sporů, která potvrzují, že Spojené státy neuvedly svá opatření, která nebyla slučitelná s Dohodou o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, do souladu se svými závazky podle uvedené dohody. Pokud jde o daňové úlevy FSC/ETI, odvolací orgán potvrdil, že Spojené státy subvence neodstranily a že původní doporučení a rozhodnutí zůstávají v platnosti (2).

(2)

Pokud jde o ostatní příslušná opatření, Evropská unie v souladu s odstavcem 8 „dohodnutých postupů podle článků 21 a 22 Ujednání o řešení sporů a článku 7 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních“ (3) mezi Evropskou unií a Spojenými státy v souvislosti s tímto sporem požádala rozhodce podle čl. 22 odst. 6 Ujednání o řešení sporů, aby obnovil svou práci. Rozhodce vydal rozhodnutí dne 13. října 2020 (4).

(3)

V rozhodnutí rozhodce se uvádí, že Evropská unie může požádat orgán WTO pro řešení sporů o povolení k přijetí protiopatření vůči Spojeným státům americkým (dále jen „Spojené státy“) na úrovni nepřesahující 3 993 212 564 USD ročně. Tato protiopatření mohou mít formu a) pozastavení celních koncesí a dalších souvisejících závazků podle GATT 1994, b) pozastavení koncesí a jiných závazků podle Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a c) pozastavení horizontálních nebo odvětvových závazků obsažených v konsolidované listině služeb Evropské unie s ohledem na všechna hlavní odvětví uvedená na seznamu odvětvové klasifikace služeb.

(4)

V souladu s čl. 22 odst. 7 Ujednání o řešení sporů strany přijmou rozhodnutí rozhodce jako konečné. Dne 26. října 2020 Orgán WTO pro řešení sporů Evropské unii povolil přijmout protiopatření vůči Spojeným státům v souladu s rozhodnutím rozhodce. Protiopatření budou spočívat v pozastavení celních koncesí a uložení nových či zvýšených cel.

(5)

Při navrhování a výběru vhodných opatření Komise zohlednila a uplatnila všechna objektivní kritéria v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) a čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 654/2014. V souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 654/2014 umožnila Komise zúčastněným subjektům vyjádřit jejich stanoviska a poskytnout informace, pokud jde o příslušné hospodářské zájmy Unie (5).

(6)

Komise zajistila, aby dodatečná cla nepřesáhla úroveň povolenou Orgánem WTO pro řešení sporů. V současné době se tato částka považuje za přiměřenou pro účinné dosažení souladu s předpisy a poskytnutí úlev hospodářským subjektům v EU, neboť za současné hospodářské situace umožňuje uložit na velká civilní letadla z USA a další výrobky opatření, která jsou považována za dostatečně podobná protiopatřením uloženým Spojenými státy.

(7)

Tato opatření se uplatňují na dovoz výrobků pocházejících ze Spojených států, na jejichž dodávkách není Unie podstatně závislá. Tento přístup zamezí v možném rozsahu nepříznivým dopadům na různé účastníky na trhu Unie, včetně spotřebitelů.

(8)

Obchodněpolitická opatření ve formě dodatečných valorických cel na výrobky uvedené v přílohách I a II by měla být uplatňována takto:

a)

dodatečná valorická cla se sazbou 15 % pro výrobky uvedené v příloze I,

b)

dodatečná valorická cla se sazbou 25 % pro výrobky uvedené v příloze II.

(9)

Jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy o vyváženém řešení sporů WTO týkajících se velkých civilních letadel dosud nepřinesla žádné výsledky. Spojené státy zároveň nadále uplatňují protiopatření ve výši 7,5 miliardy USD na dovoz výrobků z Evropské unie. Komise má v úmyslu pozměnit toto nařízení tak, aby zohledňovalo příslušný vývoj, a to i pokud jde o dodržování předpisů ze strany USA nebo jejich nedodržování. Komise má v úmyslu zejména pozastavit uplatňování prováděcího nařízení, pokud Spojené státy pozastaví svá protiopatření proti dovozu z Evropské unie, nebo podle potřeby změnit výši cel tak, aby odrážela protiopatření uplatňovaná Spojenými státy.

(10)

Tento akt by měl vstoupit prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro obchodní překážky zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1843 (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V návaznosti na rozhodnutí ve sporu WTO DS353 Spojené státy – Opatření ovlivňující obchod s velkými civilními letadly a na základě povolení Orgánu WTO pro řešení sporů Evropská unie pozastavuje uplatňování celních koncesí podle GATT 1994 na obchod se Spojenými státy s ohledem na dovoz výroků uvedených v příloze I a příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Unie v důsledku toho uplatní na dovoz výrobků uvedených v příloze I a II tohoto nařízení a pocházejících ze Spojených států do Unie dodatečná cla.

Článek 3

1.   Na výrobky uvedené v přílohách, pro něž byla vydána dovozní licence s osvobozením od cla nebo snížením cla přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, se dodatečné clo nevztahuje.

2.   Na výrobky uvedené v přílohách, u nichž mohou dovozci prokázat, že byly z USA do Unie vyvezeny přede dnem, od kterého se na daný výrobek uplatňuje dodatečné clo, se dodatečné clo nevztahuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 50.

(2)  Zpráva odvolacího orgánu, USA — Velká civilní letadla (druhá stížnost) (čl. 21 odst. 5 – EU), body 5.172 a 6.4 písm. b); zpráva odvolacího orgánu, USA – Velká civilní letadla (druhá stížnost), bod 1352 a poznámka pod čarou 2716; zpráva rozhodčího tribunálu, USA – FSC (čl. 22 odst. 6 – US), bod 8.1.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1843 ze dne 6. října 2015, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (Úř. věst. L 272, 16.10.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

Výrobky podléhající dodatečným clům

Kódy TARIC  (1)  (2)

Dodatečné clo

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Kódy nomenklatury jsou převzaty z integrovaného celního sazebníku založeného na kombinované nomenklatuře, jak je definována v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Aby se předešlo pochybnostem, jsou tyto sazební položky určeny k pokrytí všech letadel v rámci určených parametrů hmotnosti dovezených do Evropské unie (vstupujících do volného oběhu) a provozovaných jakýmkoli subjektem nacházejícím se v Evropské unii po jakoukoli hospodářsky významnou dobu, a to buď v Evropské unii, nebo mezi Evropskou unií a jakoukoli třetí zemí, bez ohledu na případné formální mechanismy financování (např. leasingové dohody) a s přihlédnutím k následujícím kritériím (žádné z těchto kritérií není rozhodující): místo založení provozovatele; provozní středisko provozovatele; vnější nátěr a vnitřní konstrukce a konfigurace letadla v souladu se značkou provozovatele a zamýšlené označování.


PŘÍLOHA II

Výrobky podléhající dalším dodatečným clům

KN 2020  (1)

Dodatečné clo

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  1Kódy nomenklatury jsou převzaty z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1) a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů, včetně poslední změny prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 280, 31.10.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU