(EU) 2020/1643Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1643 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 370, 6.11.2020, s. 18-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1643

ze dne 5. listopadu 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/195 (3) byla prodloužena doba platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý a denathonium-benzoát z 31. srpna 2019 do 31. srpna 2022 a doba platnosti schválení účinné látky imidakloprid z 31. července 2019 do 31. července 2022.

(3)

Doba platnosti schválení účinné látky zeta-cypermethrin byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/555 (4) prodloužena z 30. listopadu 2019 do 30. listopadu 2021.

(4)

Doba platnosti schválení účinné látky pencykuron byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1266 (5) prodloužena z 31. května 2021 do 31. května 2024.

(5)

Doba platnosti schválení účinné látky haloxyfop-P byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/670 (6) prodloužena z 31. prosince 2020 do 31. prosince 2023.

(6)

Žádosti o obnovení schválení dotčených účinných látek byly předloženy v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (7). V případě účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin však žadatelé potvrdili, že již žádost o obnovení schválení nepodporují.

(7)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009 nejsou již prodloužení doby platnosti schválení uvedených účinných látek stanovená prováděcími nařízeními (EU) 2017/195, (EU) 2017/555, (EU) 2018/1266 a (EU) 2018/670 odůvodněná. Je proto vhodné stanovit, že platnost schválení haloxyfopu-P a pencykuronu skončí k datům, kdy by skončila bez uvedeného prodloužení. V případě účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, imidakloprid a zeta-cypermethrin měla platnost schválení před prodloužením skončit k datům v roce 2019. Proto by měl být konec platnosti schválení uvedených účinných látek stanoven k co nejbližšímu možnému datu a zároveň by se měl členským státům poskytnout dostatek času, aby mohly odejmout povolení pro přípravky na ochranu rostlin, které obsahují uvedené látky.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/195 ze dne 3. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Úř. věst. L 31, 4.2.2017, s. 21).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/555 ze dne 24. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Úř. věst. L 80, 25.3.2017, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1266 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid (Úř. věst. L 238, 21.9.2018, s. 81).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/670 ze dne 30. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P a napropamid (Úř. věst. L 113, 3.5.2018, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 216, imidakloprid, datum nahrazuje datem „1. prosince 2020“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 226, denathonium-benzoát, datum nahrazuje datem „1. prosince 2020“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 261, fosfid vápenatý, datum nahrazuje datem „1. prosince 2020“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 281, zeta-cypermethrin, datum nahrazuje datem „1. prosince 2020“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 309, haloxyfop-P, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 349, pencykuron, datum nahrazuje datem „31. května 2021“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU