(EU) 2020/1642Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1642 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnné shromažďované každých osm let týkající se „důchodu a účasti na trhu práce“ v oblasti pracovních sil v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 370, 6.11.2020, s. 9-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1642

ze dne 5. listopadu 2020,

kterým se stanoví technické prvky souboru údajů pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnné shromažďované každých osm let týkající se „důchodu a účasti na trhu práce“ v oblasti pracovních sil v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění přesného provádění výběrového šetření v oblasti pracovních sil by Komise měla stanovit technické prvky souboru údajů.

(2)

Komise by měla stanovit technické prvky souboru údajů pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a pro proměnné shromažďované každých osm let týkající se „důchodu a účasti na trhu práce“ v oblasti pracovních sil.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické prvky souboru údajů pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a pro proměnné shromažďované každých osm let týkající se „důchodu a účasti na trhu práce“ v oblasti pracovních sil jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis a technický formát proměnných, které mají být shromažďovány pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“, a proměnných shromažďovaných každých osm let týkajících se „důchodu a účasti na trhu práce“ v oblasti pracovních sil a kódování, které má být použito

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Kódy

Označení

Filtr

Označení filtru

Minimální soubor proměnných

Typ proměnné

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

DIGITAL

Doba strávená prací na digitálních zařízeních v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Celá pracovní doba nebo její převážná část

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Polovina pracovní doby nebo trochu více

3

Část pracovní doby

4

Malá část pracovní doby

5

Žádná část pracovní doby

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

READING

Doba strávená četbou příruček a technických dokumentů souvisejících s prací v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Celá pracovní doba nebo její převážná část

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Polovina pracovní doby nebo trochu více

3

Část pracovní doby

4

Malá část pracovní doby

5

Žádná část pracovní doby

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

CALCULATE

Doba strávená poměrně složitými výpočty v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Celá pracovní doba nebo její převážná část

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Polovina pracovní doby nebo trochu více

3

Část pracovní doby

4

Malá část pracovní doby

5

Žádná část pracovní doby

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

PHYSICAL

Doba strávená těžkou fyzickou prací v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Celá pracovní doba nebo její převážná část

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Polovina pracovní doby nebo trochu více

3

Část pracovní doby

4

Malá část pracovní doby

5

Žádná část pracovní doby

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

DEXTERITY

Doba strávená úkoly vyžadujícími manuální zručnost v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Celá pracovní doba nebo její převážná část

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Polovina pracovní doby nebo trochu více

3

Část pracovní doby

4

Malá část pracovní doby

5

Žádná část pracovní doby

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

COMMINT

Doba strávená interakcí s osobami z téhož podniku nebo organizace v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Celá pracovní doba nebo její převážná část

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány, nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Polovina pracovní doby nebo trochu více

3

Část pracovní doby

4

Malá část pracovní doby

5

Žádná část pracovní doby

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

COMMEXT

Doba strávená interakcí s osobami mimo podnik nebo organizaci v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Celá pracovní doba nebo její převážná část

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Polovina pracovní doby nebo trochu více

3

Část pracovní doby

4

Malá část pracovní doby

5

Žádná část pracovní doby

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

GUIDANCE

Doba strávená poradenstvím, školením nebo výukou jiných osob v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Celá pracovní doba nebo její převážná část

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Polovina pracovní doby nebo trochu více

3

Část pracovní doby

4

Malá část pracovní doby

5

Žádná část pracovní doby

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

JOBAUTON

Míra samostatnosti při plnění úkolů v hlavním nebo posledním zaměstnání

11

Velká nebo velmi velká samostatnost z hlediska pořadí i obsahu

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

12

Velká nebo velmi velká samostatnost z hlediska pořadí a určitá samostatnost z hlediska obsahu

13

Velká nebo velmi velká samostatnost z hlediska pořadí a malá nebo žádná samostatnost z hlediska obsahu

21

Určitá samostatnost z hlediska pořadí a velká nebo velmi velká samostatnost z hlediska obsahu

22

Určitá samostatnost z hlediska pořadí i obsahu

23

Určitá samostatnost z hlediska pořadí a malá nebo žádná samostatnost z hlediska obsahu

31

Malá nebo žádná samostatnost z hlediska pořadí a velká nebo velmi velká samostatnost z hlediska obsahu

32

Malá nebo žádná samostatnost z hlediska pořadí a určitá samostatnost z hlediska obsahu

33

Malá nebo žádná samostatnost z hlediska pořadí i obsahu

Prázdné

Neuvedeno

99

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

REPETITIVE

Repetitivnost úkolů v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Ve velmi velké míře

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Ve velké míře

3

V určité míře

4

V malé míře

5

V žádné míře

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3c. Účast na trhu práce

Pracovní dovednosti

PROCEDURE

Úkoly přesně popsané přísnými postupy v hlavním nebo posledním zaměstnání

1

Ve velmi velké míře

AGE = 15–74 AND (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR = 2, 3 and (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 or (REFYEAR-YEARPR = 2 and 1<=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))

Osoby ve věku 15 až 74 let, které jsou v současnosti zaměstnány nebo opustily své poslední zaměstnání v posledních 24 měsících

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Ve velké míře

3

V určité míře

4

V malé míře

5

V žádné míře

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

PENSTYP1

Starobní důchod

1

Pouze zákonný důchod

50 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 50 až 74 let

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Kombinace zákonného a zaměstnaneckého důchodu

3

Kombinace zákonného a osobního důchodu

4

Kombinace zákonného, zaměstnaneckého a osobního důchodu

5

Kombinace zaměstnaneckého a osobního důchodu

6

Pouze zaměstnanecký důchod

7

Pouze osobní důchod

8

Žádný důchod

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

AGEPENSO

Věk, v němž osoba začala pobírat starobní důchod

0–120 let

Věk v dokončených letech (3 číslice)

PENSTYP1 = 1-7

Osoby pobírající starobní důchod

Není relevantní

Shromažďovaná

Prázdné

Neuvedeno

999

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

STATRECE

První pobírání zákonného starobního důchodu se snížením nebo bonusem

1

Se snížením v případě předčasného důchodu

PENSTYP1 = 1-4

Osoby pobírající zákonný starobní důchod

Není relevantní

Shromažďovaná

2

S bonusem v důsledku odkladu odchodu do důchodu

3

Bez snížení nebo bonusu

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

PENSTYP2

Invalidní důchod a jiné pravidelné peněžité dávky pro osoby se zdravotním postižením

1

Ano

50 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 50 až 74 let

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Ne

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

AGEPENSD

Věk, v němž osoba začala pobírat invalidní důchod nebo jiné pravidelné peněžité dávky pro osoby se zdravotním postižením

0–120 let

Věk v dokončených letech (3 číslice)

PENSTYP2 = 1

Osoby pobírající invalidní důchod nebo jiné pravidelné peněžité dávky pro osoby se zdravotním postižením

Není relevantní

Shromažďovaná

Prázdné

Neuvedeno

999

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

PROVTYPE

Finanční zajištění na stáří

1

Pouze zákonné zajištění

PENSTYP1 = 7, 8

Osoby (ve věku 50 až 74 let) nepobírající zákonný ani zaměstnanecký důchod

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Kombinace zákonného a zaměstnaneckého zajištění

3

Kombinace zákonného a osobního zajištění

4

Kombinace zákonného, zaměstnaneckého a osobního zajištění

5

Kombinace zaměstnaneckého a osobního zajištění

6

Pouze zaměstnanecké zajištění

7

Pouze osobní zajištění

8

Žádné zajištění

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

PENSSITU

Situace na začátku pobírání starobního důchodu

1

Přestal(a) pracovat

PENSTYP1 = 1-7

Osoby pobírající starobní důchod

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Pokračoval(a) v práci beze změn

3

Pokračoval(a) v práci se změnami

4

Nepracoval(a) (z jakéhokoliv důvodu)

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

WSTPREAS

Hlavní důvod ukončení práce se začátkem pobírání starobního důchodu

1

Dosažení způsobilosti pro přiznání důchodu

PENSSITU = 1

Osoby, které se začátkem pobírání starobního důchodu přestaly pracovat

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Dosažení maximálního věku pro odchod do důchodu

3

Finanční výhodnost odchodu do důchodu

4

Jiné pracovní důvody

5

Nemoc nebo zdravotní postižení

6

Pečovatelské povinnosti nebo jiné rodinné důvody

7

Jiné důvody

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

WCONREAS

Hlavní důvod pokračování v práci při pobírání starobního důchodu

1

Finančně nezbytné

PENSSITU = 2, 3

Osoby, které pokračovaly v práci při pobírání důchodu

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Finančně atraktivní

3

Partner(ka)/manžel(ka) stále pracuje

4

Radost z práce/produktivity

5

Zůstat společensky integrovaný(á)

6

Jiné důvody

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

LMREENT

Opětovný vstup na trh práce po začátku pobírání starobního důchodu

1

Ano, s nejméně jedním placeným zaměstnáním v délce nejméně 3 měsíce

PENSSITU = 1, 4

Osoby, které na začátku pobírání starobního důchodu přestaly pracovat nebo nepracovaly

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Ano, ale jen pro příležitostné práce

3

Ne

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se

3d. Účast na trhu práce

Důchod a účast na trhu práce

LMENTREAS

Hlavní důvod opětovného vstupu na trh práce

1

Finančně nezbytné

LMREENT = 1

Osoby, které opětovně vstoupily na trh práce, přestože při prvním pobírání starobního důchodu nepracovaly

Není relevantní

Shromažďovaná

2

Finančně atraktivní

3

Partner(ka)/manžel(ka) stále pracuje

4

Radost z práce/produktivity

5

Zůstat společensky integrovaný/á

6

Jiné důvody

Prázdné

Neuvedeno

9

Nehodí se


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU