(EU) 2020/1641Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1641 ze dne 5. listopadu 2020 o dovozu živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 370, 6.11.2020, s. 4-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1641

ze dne 5. listopadu 2020

o dovozu živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 129 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví obecná pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly, jejichž cílem je předcházet rizikům, která přímo nebo prostřednictvím životního prostředí hrozí člověku a zvířatům, tato rizika odstraňovat nebo snižovat na přijatelnou úroveň.

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví zejména obecné podmínky pro vstup zvířat a zboží ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, včetně potravin určených k lidské spotřebě, do Unie. Článek 129 nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc uznat, že opatření uplatňovaná třetími zeměmi nebo regiony třetích zemí jsou rovnocenná požadavkům stanoveným některými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 zmíněného nařízení, pokud tyto třetí země v tomto ohledu poskytnou objektivní důkaz. Uvedený článek rovněž svěřuje Komisi pravomoc stanovit podmínky pro vstup těchto zvířat a zboží z těchto třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, zejména s ohledem na povahu a obsah úředních osvědčení nebo potvrzení, která mají uvedené komodity doprovázet.

(3)

Rozhodnutím Rady 98/258/ES (2) se schvaluje dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty, aby se usnadnil obchod mimo jiné zavedením mechanismu pro uznávání rovnocennosti hygienických opatření. Živí, chlazení, zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě spadají do oblasti působnosti této dohody (příloha I „Rozsah zahrnutých výrobků“).

(4)

Ve Spojených státech se ve dnech 17. až 27. března 2015 prováděly kontroly Unie s cílem vyhodnotit zavedený kontrolní systém produkce mlžů a produktů rybolovu z nich získaných určených na vývoz do Unie (dále jen „kontroly Unie“). V rámci uvedených kontrol poskytly orgány Spojených států informace o hygienických předpisech vztahujících se na mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže na jejich území, postupech pro posuzování rizik a faktorech, které byly vzaty v úvahu při posuzování rizik a při určování vhodné úrovně hygienické ochrany, pokud jde o uvedené zboží a kontroly, inspekční postupy a mechanismy úředního osvědčování.

(5)

Ostnokožci, pláštěnci a mořští plži podléhají hygienickým předpisům vztahujícím se na živé, chlazené a zmrazené mlže, jež jsou stanoveny v příloze III oddíle VII bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (3). Zjištění týkající se živých mlžů, k nimž dospěly kontroly Unie, se proto vztahují i na ostnokožce, pláštěnce a mořské plže.

(6)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 (4) stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž se z hlediska bezpečnosti potravin povolí vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie, v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, což vyžaduje soulad s příslušnými požadavky stanovenými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším rovnocenné uvedeným požadavkům. Prováděcí nařízení (EU) 2019/626 stanoví, že zásilky živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I. Státy Massachusetts a Washington ve Spojených státech amerických jsou na tomto seznamu uvedeny.

(7)

Kontroly Unie, následná ujištění poskytnutá Spojenými státy a prováděcí nařízení (EU) 2019/626 poskytují důvod domnívat se, že opatření uplatňovaná ve státech Massachusetts a Washington ve Spojených státech amerických na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s produkcí živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě a jejich uváděním na trh jsou rovnocenná požadavkům stanoveným v pravidlech týkajících se bezpečnosti potravin uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

(8)

Aby se umožnil vstup živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě do Unie, je nezbytné stanovit vzorové úřední osvědčení pro dovoz živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických, které musí potvrdit, že opatření uplatňovaná při produkci a uvádění zmíněných produktů na trh jsou rovnocenná s požadavky stanovenými v pravidlech týkajících se bezpečnosti potravin uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

(9)

Při stanovení požadavků na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie by se mělo odkazovat na kódy kombinované nomenklatury v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (5), které stanoví kódy pro živé, chlazené, zmrazené nebo zpracované mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže určené k lidské spotřebě.

(10)

Opatření stanovená tímto prováděcím nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro vstup zásilek živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze států Massachusetts a Washington ve Spojených státech amerických do Unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použije tato definice:

„Mlži“ se rozumí mlži podle definice v příloze I bodě 2.1 nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Rovnocennost

Opatření uplatňovaná ve státech Massachusetts a Washington ve Spojených státech amerických na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s produkcí živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě a jejich uváděním na trh, pro něž byly kódy kombinované nomenklatury stanoveny v příloze I části dvě nařízení (EHS) č. 2658/87, jsou rovnocenná požadavkům stanoveným pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

Článek 4

Úřední osvědčení

 

Každá zásilka živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě podle článku 1 vstoupí do Unie pouze tehdy, je-li doprovázena úředním osvědčením řádně vyplněným v souladu se vzorem uvedeným v příloze.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 98/258/ES ze dne 16. března 1998 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (Úř. věst. L 118, 21.4.1998, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 31).

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

VZOROVÉ ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ ŽIVÝCH, ZMRAZENÝCH, CHLAZENÝCH NEBO ZPRACOVANÝCH MLŽŮ, OSTNOKOŽCŮ, PLÁŠTĚNCŮ A MOŘSKÝCH PLŽŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ ZE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

Image 1

Spojené státy americké (US)

Veterinární osvědčení pro EU


Část II: Osvědčení

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1.

Potvrzení o zdravotní nezávadnosti živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě

Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že:

Zde popsané produkty splňují příslušné normy Spojených států amerických a požadavky programu Spojených států amerických pro regulační kontroly měkkýšů a byly vyprodukovány v souladu s těmito normami a požadavky.

Zde popsané produkty jsou označeny jako produkty, které nejsou určeny k ponoření do vody v EU ani ke kontaktu s touto vodou.

Veškerý materiál z měkkýšů pocházející ze zahraničí, který byl použit v těchto produktech, pochází ze třetích zemí/zařízení/chovných oblastí schválených pro vývoz živých mlžů do EU.

II.2.

Požadavky týkající se přepravy a označování

Já, níže podepsaný úřední inspektor, potvrzuji, že:

II.2.2.1

výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury se nacházejí v podmínkách, včetně kvality vody, které nemění jejich nákazový status;

II.2.2.2

přepravní kontejner nebo rybářský člun se sádkou byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány nebo dosud nebyly použity; a

II.2.2.3

zásilka je označena čitelným štítkem na vnější straně kontejneru nebo, v případě přepravy rybářským člunem se sádkou, v lodním manifestu, s příslušnými informacemi, které jsou uvedeny v kolonkách I.7 až I.11 v části I tohoto osvědčení.

Poznámky

*

Totéž osvědčení nemůže doprovázet šarže živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů a jiných než živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů. Pro živé a jiné než živé produkty by mělo být vydáno samostatné osvědčení.

Část I:

Kolonka I.8: Region původu: stát USA, kde byly produkty sebrány, a kód schválené produkční oblasti.

Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.

Kolonka I.15: Registrační číslo (železničních vagonů nebo kontejneru a nákladních automobilů), číslo letu (letadla) nebo název (plavidla). V případě vykládky a překládky je nutno uvést samostatné informace.

Kolonka I.19: Použijte příslušné kódy HS.

Kolonka I.23: Identifikace kontejneru/číslo plomby: pouze v příslušných případech.

Kolonka I.28: Druh komodity: uveďte, zda pochází z akvakultury, nebo z volné přírody. Typ ošetření: živí, chlazení, mražení, zpracovaní. Název a číslo schválení výrobního závodu: zahrnuje výrobní plavidlo, mrazírenské plavidlo, chladírenský sklad, zpracovatelské zařízení. Místo sběru označuje produkční oblast, která by měla být identifikována pro všechny produkty.

Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na osvědčení.

Úřední inspektor:

Jméno (hůlkovým písmem) ..............................................................

Kvalifikace a titul ..............................................................................

.

Datum ..............................................................................................

Podpis ..............................................................................................

Razítko


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU