(EU) 2020/1634Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1634 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se povoluje uvedení cukrů z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 367, 5.11.2020, s. 39-41 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1634

ze dne 4. listopadu 2020,

kterým se povoluje uvedení cukrů z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 rozhoduje Komise o povolení a uvedení nové potraviny na trh v Unii a o aktualizaci seznamu Unie.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/206 (3) povolilo uvedení dužiny plodů, šťávy z dužiny a koncentrované šťávy z dužiny kakaovníku pravého Theobroma cacao L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení (EU) 2015/2283 a změnilo seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(5)

Dne 22. listopadu 2019 podala společnost Cabosse Naturals NV (dále jen „žadatel“) Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o uvedení cukrů z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) na trh Unie jako nové potraviny. Žadatel požádal, aby se cukry z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) používaly jako složka potravin pro běžnou populaci.

(6)

Cukry se získávají sušením nebo čištěním, jehož prostřednictvím se odstraňuje přebytečná vlhkost a ostatní složky obsažené v koncentrované šťávě z dužiny kakaovníku pravého Theobroma cacao L.

(7)

Komise se domnívá, že hodnocení bezpečnosti stávající žádosti ze strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 není nutné. Cukry z koncentrované šťávy z dužiny kakaovníku pravého Theobroma cacao L. sušením nebo čištěním jsou shodné s cukry přirozeně se vyskytujícími v dužině kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) a sestávají hlavně z glukózy a fruktózy, které mají dlouhou historii bezpečného používání v potravinách, a jejich povolení by tedy nezměnilo bezpečnostní aspekty, které podpořily povolení koncentrované šťávy z dužiny kakaovníku pravého Theobroma cacao L. jako tradiční potraviny.

(8)

Informace obsažené v žádosti poskytují dostatečné odůvodnění k závěru, že navrhovaná použití a úrovně použití nových potravinářských cukrů z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) jsou souladu článkem 12 nařízení (EU) 2015/2283.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Cukry z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) podle přílohy tohoto nařízení se zařazují na seznam Unie pro povolené nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2.   Zápis v seznamu Unie zmíněný v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/206 ze dne 14. února 2020, kterým se povoluje uvedení dužiny plodů, šťávy z dužiny, koncentrované šťávy z dužiny kakaovníku pravého Theobroma cacao L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Úř. věst. L 43, 17.2.2020, s. 66).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

„Cukry z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.)

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „cukry z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.)“, „glukóza z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.)“ nebo „fruktóza z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.)“ v závislosti na použité formě.“

 

2)

Do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

„Cukry z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.)

Popis/definice:

Cukry se získávají z koncentrované šťávy z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) buď sušením, nebo čištěním za účelem získání glukózy nebo fruktózy vysoké čistoty.

Cukry vyrobené sušením

Nutriční složení:

Celkový obsah cukrů (g/100 g): > 80

Vlhkost (%) < 5

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet mikroorganismů (aerobních) (KTJ/g): < 104

Plísně a kvasinky (KTJ/g): < 50

Enterobacteriaceae (KTJ/g): < 10

Salmonella spp.: nepřítomnost ve 25 g

Alicyclobacillus: nepřítomnost v 50 g

Termoacidofilní bakterie: nepřítomnost v 50 g

Cukry vyrobené čištěním

Nutriční složení glukózy z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.):

Obsah glukózy (%): > 93

Popel (%) < 0,2

Vlhkost (%) < 1,0

Nutriční složení fruktózy z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.):

Obsah fruktózy (%): > 98

Obsah glukózy (%): < 0,5 %

Popel (%) < 0,2

Vlhkost (%): < 0,5

Mikrobiologická kritéria pro glukózu a fruktózu z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.):

Celkový počet mikroorganismů (aerobních) (KTJ/g): < 104

Salmonella spp.: nepřítomnost ve 25 g“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU