(EU) 2020/1633Nařízení Komise (EU) 2020/1633 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, fosalon, oxadiazon, pyraklostrobin, repelenty: tálový olej a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 367, 5.11.2020, s. 1-38 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 25. května 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1633

ze dne 27. října 2020,

kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, fosalon, oxadiazon, pyraklostrobin, repelenty: tálový olej a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro bentazon, dimethomorf, fludioxonil, pyraklostrobin a teflubenzuron byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro azinfos-methyl byly stanoveny v příloze II a v části B přílohy III uvedeného nařízení. MLR pro flufenoxuron, oxadiazon a fosalon byly stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení. Repelenty: tálový olej byl zahrnut v příloze IV uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku bentazon k ošetření brambor, póru, bylinných čajů z listů a nadzemních částí rostlin, makových semen a sójových bobů byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3)

V případě dimethomorfu byla taková žádost podána u ostružin a malin. V případě fludioxonilu byla taková žádost podána u jahod, reveně kadeřavé / rebarbory, lněných semen, sezamových semen, semen řepky olejky, hořčičných semen, semen brutnáku lékařského, semen lničky seté a konopných semen. V případě pyraklostrobinu byla taková žádost podána u hroznů stolních, kukuřice cukrové a kávových zrn. V případě teflubenzuronu byla taková žádost podána u jablek, kapusty růžičkové a zelí hlávkového.

(4)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(6)

V případě bentazonu předložil žadatel informace, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici. Jedná se o informace o pokusech týkajících se reziduí, analytických metodách, stabilitě při skladování a krmné studii. Úřad na základě těchto nových informací doporučil snížit MLR pro brambory a produkty živočišného původu a zvýšit MLR pro bylinné čaje z listů a nadzemních částí rostlin. Chybějící informace o pokusech týkajících se reziduí nebyly předloženy v případě póru. Je proto vhodné zrušit MLR pro pór stanovený v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

V případě dimethomorfu žadatel předložil takové informace o pokusech týkajících se reziduí, které dříve nebyly k dispozici. Úřad na základě těchto nových informací doporučil snížit MLR pro ostružiny a maliny na příslušnou mez stanovitelnosti.

(8)

V případě fludioxonilu žadatel předložil takové informace o pokusech týkajících se reziduí a o krmné studii, které dříve nebyly k dispozici. Úřad na základě těchto nových informací doporučil snížit MLR pro některé produkty živočišného původu na příslušnou mez stanovitelnosti.

(9)

V případě pyraklostrobinu žadatel předložil takové informace o pokusech týkajících se reziduí a o analytických metodách, které dříve nebyly k dispozici. Úřad na základě těchto nových informací zjistil, že existuje riziko spojené s příjmem, které souvisí se současným použitím uvedené účinné látky u hroznů stolních. Členské státy byly konzultovány za účelem oznámení případné alternativní správné zemědělské praxe, která by nevedla k nepřijatelnému riziku pro spotřebitele. Členské státy oznámily alternativní správnou zemědělskou praxi pro hrozny stolní, pro které by měl být MLR stanoven na 0,3 mg/kg.

(10)

V případě teflubenzuronu žadatel předložil takové informace o hydrolýze, metabolismu a analytických metodách, které dříve nebyly k dispozici. Úřad na základě těchto nových informací doporučil snížit MLR pro produkty živočišného původu na příslušnou mez stanovitelnosti.

(11)

V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že úpravy MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(12)

Doba platnosti schválení účinné látky azinfos-methyl skončila dne 1. ledna 2007 (3). Účinná látka flufenoxuron nebyla schválena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 942/2011 (4). Doba platnosti schválení účinné látky oxadiazon skončila dne 31. prosince 2018 (5). Účinná látka fosalon nebyla schválena rozhodnutím Komise 2006/1010/ES (6). Schválení účinné látky tálový olej smola bylo odňato prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1125 (7). Schválení účinné látky surový tálový olej bylo odňato prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1186 (8).

(13)

Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedené účinné látky byla zrušena. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení je proto vhodné zrušit stávající MLR stanovené pro uvedené látky v příloze II a III zmíněného nařízení, kromě MLR pro flufenoxuron, pokud jde o čaj, který je bezpečný pro spotřebitele (9) a odpovídá žádosti Japonska o přípustnou odchylku pro dovoz, a kromě MLR pro azinfos-methyl a fosalon, pokud jde o koření, které odpovídají MLR stanoveným Codexem na základě údajů z monitoringu a u nichž je dietární expozice velmi nízká (10). V případě repelentů: tálový olej je vhodné zrušit příslušnou položku v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 a uvést standardní hodnoty pro uvedenou látku v příloze V v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(14)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit určité meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie. Tyto laboratoře dospěly k závěru, že technický vývoj umožňuje u některých produktů stanovit nižší meze stanovitelnosti. Pro účinné látky, u nichž by měly být všechny MLR sníženy na příslušnou mez stanovitelnosti, by měly být v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005 uvedeny standardní hodnoty v příloze V.

(15)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(16)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by toto nařízení mělo stanovit přechodné ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(18)

Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, by mělo být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuto přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III, IV a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 25. května 2021 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením, s výjimkou pyraklostrobinu u hroznů stolních a repelentů: tálový olej u všech produktů.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 25. května 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)

  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for bentazone. EFSA Journal 2019;17(5):5704.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for bentazone in soyabeans and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(7):5798.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph. EFSA Journal 2018;16(10):5433.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in rhubarbs. EFSA Journal 2019;17(9):5815.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fludioxonil. EFSA Journal 2019;17(9):5812.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in certain oilseeds. EFSA Journal 2020;18(1):5994.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in sweet corn. EFSA Journal 2019;17(10):5841.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron. EFSA Journal 2018;16(10):5427.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1335/2005 ze dne 12. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/140/ES, 2004/247/ES a 2005/303/ES, pokud jde o období uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a další používání některých látek nezařazených do přílohy I (Úř. věst. L 211, 13.8.2005, s. 6).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 942/2011 ze dne 22. září 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka flufenoxuron a mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES (Úř. věst. L 246, 23.9.2011, s. 13).

(5)  Směrnice Komise 2008/69/ES ze dne 1. července 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klofentezinu, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu (Úř. věst. L 172, 2.7.2008, s. 9).

(6)  Rozhodnutí Komise 2006/1010/ES ze dne 22. prosince 2006 o nezařazení fosalonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 127).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1125 ze dne 22. června 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 163, 24.6.2017, s. 10).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1186 ze dne 3. července 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 131).

(9)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flufenoxuron in tea (dried leaves and stalks, fermented of Camellia sinensis). Vědecká zpráva EFSA (2009); 267.

(10)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-51%252FREPORT%252FFinal%252520Report%252FREP19_PRe.pdf.

Zpráva z 51. zasedání Výboru Codexu pro rezidua pesticidů. Dodatek III. Macao, Čína, 8.–13. dubna 2019.


PŘÍLOHA

Přílohy II, III, IV a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

sloupce pro azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, pyraklostrobin a teflubenzuron se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Azinfos-methyl (F)

Bentazon (suma bentazonu, jeho solí a 6-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného) a 8-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako bentazon) (R)

Dimethomorf (suma izomerů)

Fludioxonil (F) (R)

Pyraklostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

 

 

 

10

2

0,5

0110010

Grapefruity

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0,8

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

 

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0120010

Mandle

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120100

Pistácie

 

 

 

0,2

1

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0130000

Jádrové ovoce

 

 

0,01 (*1)

5

0,5

1

0130010

Jablka

 

 

 

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

 

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Meruňky

 

 

 

5

1

0,01 (*1)

0140020

Třešně

 

 

 

5

3

0,01 (*1)

0140030

Broskve

 

 

 

10

0,3

0,01 (*1)

0140040

Švestky

 

 

 

5

0,8

0,1 (*1)

0140990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

 

0151000

a) hrozny

 

 

3

 

 

0,7

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

5

0,3

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

4

2

 

0152000

b) jahody

 

 

0,7

4

1,5

0,01 (*1)

0153000

c) ovoce z keřů

 

 

0,01  (*1)

5

 

0,01 (*1)

0153010

Ostružiny

 

 

 

 

3

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

2

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

3

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

 

2

 

0154000

d)ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

 

2

4

 

0154020

Klikvy

 

 

 

2

3

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

3

3

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

2

3

 

0154050

Šípky

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

 

0,8

3

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

0160000

Různé ovoce s

 

 

 

 

 

 

0161000

a) jedlou slupkou

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Datle

 

 

 

 

 

 

0161020

Fíky

 

 

 

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

 

 

 

 

0161050

Karamboly

 

 

 

 

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

 

 

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

 

 

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0162000

b) nejedlou slupkou, malé

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

15

0,02 (*1)

 

0162020

Liči

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Opuncie

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c) nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0,01 (*1)

1,5

0,2

0,01 (*1)

0163020

Banány

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango

 

 

0,01 (*1)

2

0,6

0,01 (*1)

0163040

Papája

 

 

0,7

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granátová jablka

 

 

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

0,01 (*1)

0,5

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

0,01 (*1)

7

0,3

0,01 (*1)

0163090

Chlebovník

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durian cibetkový

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a) brambory

 

0,15

0,05

5

0,02 (*1)

0,05

0212000

b) tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

10

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

10

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

0,01 (*1)

1

0,5

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,5

 

0213040

Křen

 

 

0,01 (*1)

1

0,3

 

0213050

Topinambury

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

 

0213060

Pastinák

 

 

0,01 (*1)

1

0,3

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213080

Ředkve

 

 

1,5

0,3

0,5

 

0213090

Kozí brada

 

 

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0220010

Česnek

 

0,06

0,6

0,5

0,3

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0,1

0,6

0,5

1,5

 

0220030

Šalotka

 

0,06

0,6

0,5

0,3

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0,03 (*1)

9

5

1,5

 

0220990

Ostatní (2)

 

0,03 (*1)

0,15

0,5

0,02 (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0231000

a) lilkovité a slézovité

 

0,03 (*1)

1

 

 

1,5

0231010

Rajčata

 

 

 

3

0,3

 

0231020

Paprika setá

 

 

 

1

0,5

 

0231030

Lilek/baklažán

 

 

 

0,4

0,3

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0231990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b) tykvovité s jedlou slupkou

 

0,03 (*1)

0,5

0,4

0,5

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

 

0,5

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

1,5

0232030

Cukety

 

 

 

 

 

0,5

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0,5

0233000

c) tykvovité s nejedlou slupkou

 

0,03 (*1)

0,5

0,3

0,5

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d) kukuřice cukrová

 

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0239000

e) ostatní plodová zelenina

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

0241000

a) košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokolice

 

 

5

0,7

 

 

0241020

Květák

 

 

0,6

0,01 (*1)

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

0,6

0,01 (*1)

 

 

0242000

b) košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,5

0242020

Zelí hlávkové

 

 

6

2

0,4

0,2

0242990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c) košťálová zelenina listová

 

 

3

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

10

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d) kedlubny

 

 

0,02

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

0251000

a) salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

10

20

10

 

0251020

Locika setá

 

 

15

40

2

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

6

20

0,4

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

10

20

10

 

0251050

Barborky

 

 

10

20

10

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

10

20

10

 

0251070

Červená hořčice

 

 

10

20

10

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

10

20

10

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

10

20

10

 

0252000

b) špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0252010

Špenát

 

 

30

30

0,6

 

0252020

Šrucha

 

 

4

20

0,02 (*1)

 

0252030

Mangold

 

 

4

20

1,5

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

4

20

0,02 (*1)

 

0253000

c) listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d) potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

10

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e) čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,05

0,02

0,09

0,01 (*1)

0256000

f) bylinky a jedlé květy

0,02  (*1)

10

10

20

2

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

0,3

0,01 (*1)

1

0,6

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0,05

0,04

0,4

0,3

 

0260030

Hrachové lusky

 

0,3

0,01 (*1)

1

0,6

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0,05

0,15

0,3

0,15

 

0260050

Čočka

 

0,05

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0260990

Ostatní (2)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Chřest

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270020

Kardy

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

15

1,5

1,5

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

0,01 (*1)

1,5

1,5

 

0270050

Artyčoky

 

 

2

0,01 (*1)

3

 

0270060

Pór

 

 

1,5

0,01 (*1)

0,8

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

0,01 (*1)

0,7

0,02 (*1)

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0300010

Fazole

 

0,1

 

0,5

0,3

 

0300020

Čočka

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,5

 

0300030

Hrách

 

1

 

0,4

0,3

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,05

 

0300990

Ostatní (2)

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,3

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,2

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,05

 

0,01 (*1)

0,04

0,02 (*1)

0401030

Maková semena

 

0,2

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sezamová semena

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401050

Slunečnicová semena

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0,3

0401060

Semena řepky olejky

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sójové boby

 

0,2

 

0,2

0,2

0,05

0401080

Hořčičná semena

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401090

Bavlníková semena

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0401100

Dýňová semena

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401130

Semena lničky seté

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401140

Konopná semena

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Semena skočce obecného

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401990

Ostatní (2)

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Olivy na olej

 

 

 

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

 

0,1

 

 

1

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0500030

Kukuřice

 

0,2

 

 

0,02 (*1)

 

0500040

Proso

 

0,08

 

 

0,02 (*1)

 

0500050

Oves

 

0,1

 

 

1

 

0500060

Rýže

 

0,1

 

 

0,09

 

0500070

Žito

 

0,1

 

 

0,2

 

0500080

Čirok

 

0,1

 

 

0,5

 

0500090

Pšenice

 

0,1

 

 

0,2

 

0500990

Ostatní (2)

 

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0610000

Čaje

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kávová zrna

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,3

0,3

0630000

Bylinné čajez

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a) květů

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b) listů a nadzemních částí rostlin

 

0,3  (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c) kořenů

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

1

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

4

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

1

 

 

0639000

d) veškerých jiných částí rostlin

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakaové boby

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

CHMEL

0,05  (*1)

0,1 (*1)

80

0,05 (*1)

15

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,5

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

30

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

30

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

30

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

30

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

30

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

30

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

30

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

30

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

30

 

 

 

0820000

Plody

0,5

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

30

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0830000

Kůra

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Květinovépestíky

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

 

 

0,2

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

 

 

0,08

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

 

 

0,08

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

 

 

1010000

Komodity z

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1011000

a) prasat

 

 

 

 

 

 

1011010

Svalovina

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1011020

Tuk

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1011030

Játra

 

0,02  (*1)

 

0,1

 

 

1011040

Ledviny

 

0,02

 

0,1

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,02

 

0,1

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

0,02

 

0,02

 

 

1012000

b) skotu

 

 

 

 

 

 

1012010

Svalovina

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1012020

Tuk

 

0,03

 

0,02

 

 

1012030

Játra

 

0,03

 

0,1

 

 

1012040

Ledviny

 

0,15

 

0,1

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,15

 

0,1

 

 

1012990

Ostatní (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1013000

c) ovcí

 

 

 

 

 

 

1013010

Svalovina

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1013020

Tuk

 

0,03

 

0,02

 

 

1013030

Játra

 

0,04

 

0,1

 

 

1013040

Ledviny

 

0,15

 

0,1

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,15

 

0,1

 

 

1013990

Ostatní (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1014000

d) koz

 

 

 

 

 

 

1014010

Svalovina

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1014020

Tuk

 

0,03

 

0,02

 

 

1014030

Játra

 

0,05

 

0,1

 

 

1014040

Ledviny

 

0,15

 

0,1

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,15

 

0,1

 

 

1014990

Ostatní (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1015000

e) koňovitých

 

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1015020

Tuk

 

0,03

 

0,02

 

 

1015030

Játra

 

0,05

 

0,1

 

 

1015040

Ledviny

 

0,15

 

0,1

 

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,15

 

0,1

 

 

1015990

Ostatní (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1016000

f) drůbeže

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

1016010

Svalovina

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016020

Tuk

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016030

Játra

 

 

 

0,1

 

 

1016040

Ledviny

 

 

 

0,1

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

0,1

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017000

g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1017020

Tuk

 

0,03

 

0,02

 

 

1017030

Játra

 

0,05

 

0,1

 

 

1017040

Ledviny

 

0,15

 

0,1

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,15

 

0,1

 

 

1017990

Ostatní (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1020000

Mléko

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kravské

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

1020020

Ovčí

 

0,03

 

 

 

 

1020030

Kozí

 

0,03

 

 

 

 

1020040

Kobylí

 

0,03

 

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

0,03

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

 

 

 

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Rozpustné v tuku

Bentazon (suma bentazonu, jeho solí a 6-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného) a 8-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako bentazon) (R)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Bentazon – kódy 1010000 až 1070000 kromě 1040000: suma bentazonu, jeho solí a 6-hydroxy-bentazonu (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako bentazon

Fludioxonil (F) (R)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Fludioxonil – kód 1000000 kromě 1040000: suma fludioxonilu a jeho metabolitů, které se oxidují na metabolit 2,2-difluor-benzo[1,3]dioxol-4-karboxylovou kyselinu, vyjádřeno jako fludioxonil”

b)

doplňují se nové sloupce pro flufenoxuron a fosalon, které znějí:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a)  (2)

Flufenoxuron (F)

Fosalon

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusové plody

 

0,01 (*2)

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0,02  (*2)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0,01 (*2)

0130010

Jablka

 

 

0130020

Hrušky

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,01  (*2)

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně

 

 

0140030

Broskve

 

 

0140040

Švestky

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0,01 (*2)

0151000

a) hrozny

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b) jahody

 

 

0153000

c) ovoce z keřů

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

0154000

d) Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

0154020

Klikvy

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

0154050

Šípky

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

0160000

Různé ovoce s

 

0,01 (*2)

0161000

a) jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0161050

Karamboly

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

0162000

b) nejedlou slupkou, malé

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

0163000

c) nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0211000

a) brambory

 

 

0212000

b) tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

0213000

c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen

 

 

0213050

Topinambury

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Česnek

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0231000

a) lilkovité a slézovité

 

 

0231010

Rajčata

 

 

0231020

Paprika setá

 

 

0231030

Lilek/baklažán

 

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

0231990

Ostatní (2)

 

 

0232000

b) tykvovité s jedlou slupkou

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

0233000

c) tykvovité s nejedlou slupkou

 

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

0233020

Dýně

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

0234000

d) kukuřice cukrová

 

 

0239000

e) ostatní plodová zelenina

 

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0241000

a) košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

0242000

b) košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

0243000

c) košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

0244000

d) kedlubny

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

0251000

a) salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

0251020

Locika setá

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

0251050

Barborky

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

0252000

b) špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

0253000

c) listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0254000

d) potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0255000

e) čekanka obecná setá

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0256000

f) bylinky a jedlé květy

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0256010

Kerblík

 

 

0256020

Pažitka

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

0256070

Tymián

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0260010

Fazolové lusky

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

0260050

Čočka

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0270010

Chřest

 

 

0270020

Kardy

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

0270050

Artyčoky

 

 

0270060

Pór

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0280010

Pěstované houby

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300010

Fazole

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu