(EU) 2020/1628Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1628 ze dne 3. listopadu 2020 o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo

Publikováno: Úř. věst. L 366, 4.11.2020, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 4. listopadu 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 366/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1628

ze dne 3. listopadu 2020

o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci Výboru pro ochranná opatření a Výboru pro společná pravidla pro vývoz,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 2 nařízení (EU) 2015/478 Francie informovala Komisi, že vývoj dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo zřejmě vyžaduje kontrolu. Francie zejména požádala o zavedení zpětné kontroly.

(2)

Podle článku 10 nařízení (EU) 2015/478 může být zavedena kontrola Unie, pokud vývoj dovozu produktu hrozí způsobit újmu výrobcům Unie a pokud to vyžadují zájmy Unie. Článek 7 nařízení (EU) 2015/755 umožňuje zavést kontrolu, pokud to vyžadují zájmy Unie. Zpětná kontrola může být zavedena podle obou nařízení, tedy podle čl. 10 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. a).

(3)

Na základě informací předložených Francií se dovoz ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo do Unie v letech 2017 až 2019 zvýšil o 512 % z 87,6 tisíce tun na 536,2 tisíce tun. Kromě toho se během roku 2019 ceny dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo z hlavních šesti zdrojů dovozu podbízely cenám výrobců v Unii v průměru o 15 %.

(4)

Odhadovaná spotřeba ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo se v EU v letech 2017 až 2019 zvýšila o 10 %, a sice ze 3,9 milionu tun na 4,3 milionu tun. Ve stejném období se však světová produkce ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo zvýšila z 80,6 milionu tun na 87,5 milionu tun. Vzhledem k objemu světové produkce ve srovnání s celkovou spotřebou EU se má za to, že i menší narušení světového trhu s ethanolem z obnovitelných zdrojů pro palivo by mohla mít velmi závažný dopad na nabídku na trhu EU, a to jak z hlediska množství, tak z hlediska cen.

(5)

Přibližně 84 % celkové světové produkce ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo (více než 70 milionů tun) je navíc soustředěno v USA (54 %) a Brazílii (30 %). Tyto dvě země mají tak velkou výrobní kapacitu, že i omezený přebytek jejich roční produkce se může projevit nadměrnou nabídkou na světovém trhu, což může mít pro mnohem menší trhy, jako je EU, negativní důsledky. Dovoz z USA do EU se v posledních třech letech neustále zvyšoval a dovoz z Brazílie v prvních měsících roku 2020 prudce vzrostl.

(6)

Je třeba rovněž připomenout, že za posledních pět let již byla na trhu USA zaznamenána mírně nadměrná kapacita, což přimělo řadu zemí (např. Brazílii, Čínu, Peru a Kolumbii) přijmout nebo obnovit opatření s cílem omezit úroveň dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo z USA. Je zřejmé, že množství, která byla dříve vyvezena z USA na tyto trhy, by nyní mohla být přesměrována na jiné trhy, například na trh EU. Dále je třeba připomenout, že antidumpingová opatření EU týkající se ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo byla v květnu 2019 zrušena.

(7)

Vzhledem k tomu, že dovoz v posledních letech vzrostl, snížil se podíl výrobního odvětví Unie na trhu. Poptávka v EU se v posledních měsících propadla a hospodářská situace výrobního odvětví Unie se zhoršila. Jakmile se trh zotaví, lze očekávat, že stávající nevyužité zásoby v hlavních producentských zemích mimo EU budou masivně vyváženy do EU, což výrobnímu odvětví EU zabrání, aby se zotavilo. Kromě toho nelze vyloučit, že ve snaze udržet výrobní činnosti by některé vlády mohly zavést subvence nebo jiné formy podpory ve prospěch svého odvětví výroby ethanolu. V USA se již projednávají některé podpůrné projekty.

(8)

Na základě nedávných trendů v dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo a současné nadměrné kapacity se proto v blízké budoucnosti mohou rychle vyvíjet škodlivé účinky pro výrobce v Unii.

(9)

V zájmu Unie by proto dovoz ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo měl podléhat zpětné kontrole Unie, aby bylo možné ještě před vydáním úředních statistik dovozu získat podrobné statistické údaje umožňující rychlou analýzu vývoje dovozu ze všech třetích zemí. Aby bylo možné řešit zranitelnost trhu Unie s ethanolem z obnovitelných zdrojů pro palivo vůči náhlým změnám na světových trzích, jsou zapotřebí včasné údaje předvídající situaci na trhu.

(10)

Vzhledem k tomu, že ethanol pro palivo lze zařadit do různých čísel KN obsahujících jiné produkty, měly by být vytvořeny zvláštní kódy TARIC, aby byla zajištěna odpovídající kontrola omezená pouze na příslušný výrobek. Oblast působnosti zpětné kontroly zahrnuje výrobky uvedené na seznamu v příloze.

(11)

Systém kontroly by měl být zaveden na období jednoho roku, které se považuje za dostatečné ke sledování vývoje dovozu během oživení trhu, dokud nebude dosaženo stabilizované situace,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Propuštění ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo, který je uveden v příloze tohoto nařízení, do volného oběhu v Unii podléhá zpětné kontrole Unie v souladu s nařízením (EU) 2015/478 a nařízením (EU) 2015/755.

2.   Klasifikace výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, je založena na TARIC. Původ výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, se určuje v souladu s článkem 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od prvního dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a zůstává v platnosti jeden rok.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

Seznam výrobků podléhajících zpětné kontrole Unie

Dotčeným výrobkem, který podléhá zpětné kontrole, je ethanol z obnovitelných zdrojů pro palivo, tj. ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, avšak včetně ethylalkoholu vyráběného ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10 % (v/v) určený pro použití v palivu. Dotčený výrobek zahrnuje rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) obsažený v terc-butyl(ethyl)etheru (ETBE).

Definice výrobku je omezena výhradně na ethanol z obnovitelných zdrojů pro použití v palivu. Tato žádost se tedy nevztahuje na syntetický ethanol a ethanol z obnovitelných zdrojů pro jiné účely než pro použití v palivu, tj. k průmyslovému použití a výrobě nápojů.

Dotčený výrobek v současnosti spadá pod tyto kódy KN a TARIC:

KÓDY KN

ROZŠÍŘENÍ KÓDŮ TARIC

ex 2207 10 00

11

ex 2207 20 00

11

ex 2208 90 99

11

ex 2710 12 21

10

ex 2710 12 25

10

ex 2710 12 31

10

ex 2710 12 41

10

ex 2710 12 45

10

ex 2710 12 49

10

ex 2710 12 50

10

ex 2710 12 70

10

ex 2710 12 90

10

ex 3814 00 10

10

ex 3814 00 90

70

ex 3820 00 00

10

ex 3824 99 92

66


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU