(EU) 2020/1627Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1627 ze dne 3. listopadu 2020 o mimořádných opatřeních pro třetí referenční období (2020–2024) systému sledování výkonnosti a systému poplatků v jednotném evropském nebi z důvodu pandemie COVID-19

Publikováno: Úř. věst. L 366, 4.11.2020, s. 7-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 366/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1627

ze dne 3. listopadu 2020

o mimořádných opatřeních pro třetí referenční období (2020–2024) systému sledování výkonnosti a systému poplatků v jednotném evropském nebi z důvodu pandemie COVID-19

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), a zejména na čl. 11 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (2), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 (3) stanoví podrobná pravidla a postupy pro provádění systému sledování výkonnosti a systému poplatků, včetně sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě, jakož i pro určování a ukládání poplatků uživatelům vzdušného prostoru a jejich vymáhání.

(2)

Pandemie COVID-19 vedla k prudkému poklesu letecké dopravy následkem výrazného poklesu poptávky a přímých opatření přijatých členskými státy i třetími zeměmi s cílem omezit šíření tohoto onemocnění. Mimořádné okolnosti způsobené pandemií COVID-19 mají významný dopad na současné procesy a opatření k provádění systému sledování výkonnosti a systému poplatků ve třetím referenčním období 2020–2024, včetně stanovení výkonnostních cílů a jednotkových sazeb, jakožto i využívání pobídkových programů a mechanismů sdílení rizika. Vznikla tak výjimečná situace, kterou je třeba řešit specifickými dočasnými opatřeními.

(3)

Členské státy Komisi předložily své návrhy plánů výkonnosti pro třetí referenční období do 1. října 2019 a následné aktualizované návrhy plánů výkonnosti do 21. listopadu 2019. V souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004 Komise provedla posouzení souladu těchto návrhů plánů výkonnosti s výkonnostními cíli pro celou Unii stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/903 (4). Návrhy plánů výkonnosti i výkonnostní cíle pro celou Unii však byly vypracovány před vypuknutím pandemie COVID-19, a nezohledňují proto výrazně změněné okolnosti v letecké dopravě, které jsou jejím důsledkem.

(4)

Vzhledem k významnému a nebývalému dopadu pandemie COVID-19 na odvětví letectví, a zejména na poskytování letových navigačních služeb, by se pro účely třetího referenčního období měla použít určitá pravidla odchylující se od prováděcího nařízení (EU) 2019/317. Na uvedené referenční období by se mělo vztahovat prováděcí nařízení (EU) 2019/317, pokud toto nařízení nestanoví jinak. Toto nařízení by rovněž nemělo mít vliv na úpravy jednotkových sazeb pocházejících z druhého referenčního období a založených na prováděcím nařízení Komise (EU) č. 391/2013 (5).

(5)

Vzhledem k nejistotám týkajícím se vývoje provozu po vypuknutí pandemie COVID-19 nejsou v současnosti dostupné dostatečně spolehlivé prognózy provozu na období do roku 2024. Je proto nezbytné určit zvláštní pravidla stanovování revidovaných výkonnostních cílů pro celou Unii pro třetí referenční období, aby bylo zajištěno další provádění tohoto referenčního období. Bylo obdrženo ujištění, pokud jde o zveřejnění aktualizované prognózy provozu STATFOR pro třetí referenční období počátkem listopadu 2020. Tato prognóza provozu poslouží jako základ pro zahájení revize výkonnostních cílů pro celou Unii pro třetí referenční období. S ohledem na časová omezení by stanovení těchto revidovaných cílů výjimečně nemělo podléhat všem postupům a lhůtám stanoveným v čl. 9 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/317. Aby Komise mohla revidované cíle stanovit, měly by vnitrostátní dozorové orgány poskytnout Komisi do 15. prosince 2020 počáteční údaje o nákladech a informace o prognózách provozu na příslušné kalendářní roky, které budou použity ke stanovení revidovaných výkonnostních cílů pro celou Unii pro třetí referenční období. Komise by měla přijmout revidované výkonnostní cíle pro celou Unii pro třetí referenční období nejpozději 1. května 2021.

(6)

Poté, co Komise stanoví revidované výkonnostní cíle pro celou Unii na třetí referenční období, by členské státy měly vytvořit plány výkonnosti obsahující revidované výkonnostní cíle pro třetí referenční období. Proces stanovování výkonnostních cílů na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru by měl být dokončen až po přijetí revidovaných výkonnostních cílů pro celou Unii. Je třeba odpovídajícím způsobem stanovit novou lhůtu pro předkládání návrhů výkonnostních plánů.

(7)

Vzhledem k tomu, že okolnosti způsobené pandemií COVID-19 vedly k nevyhnutelnému zpoždění postupů souvisejících s vypracováním, posouzením a přijetím plánů výkonnosti, a s ohledem na kritéria stanovená v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004 by výkonnostní cíle v oblasti efektivity nákladů obsažené v konečné verzi plánů výkonnosti měly mít zpětnou účinnost od začátku referenčního období, a to v souladu s čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/317. Měly by však mít dopad pouze prostřednictvím úpravy jednotkové sazby v následujících kalendářních letech.

(8)

V září roku 2019 předložil manažer struktury vzdušného prostoru Komisi návrh plánu výkonnosti sítě pro třetí referenční období v souladu s článkem 19 prováděcího nařízení (EU) 2019/317. Komise posoudila plán výkonnosti sítě v souladu s čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení. Vzhledem k významným změnám okolností způsobeným dopadem pandemie COVID-19, k níž došlo po předložení návrhu plánu výkonnosti sítě, by měl manažer struktury vzdušného prostoru vypracovat nový návrh plánu výkonnosti sítě a předložit jej Komisi k posouzení. Podle toho je třeba stanovit novou lhůtu pro předložení tohoto návrhu.

(9)

Očekává se, že revidované stanovené náklady pro sdružené kalendářní roky 2020 a 2021 zohlední dodatečnou nejistotu a nižší objemy provozu způsobené okolnostmi pandemie COVID-19.

(10)

Za účelem zmírnění vážného dopadu pandemie COVID-19 na uživatele vzdušného prostoru během třetího referenčního období je nutné použít zvláštní ustanovení pro účely kalendářních let 2020 a 2021, pokud jde o revizi výkonnostních cílů v klíčové oblasti výkonnosti týkající se efektivity nákladů na úrovni celé Unie a na místní úrovni, provádění systémů pobídek a mechanismů sdílení rizik, jakož i úpravu jednotkových sazeb vyplývajících z těchto dvou kalendářních let.

(11)

Za účelem zajištění řádného uplatňování systému sledování výkonnosti a systému poplatků v třetím referenčním období a s ohledem na výhledový charakter stanovení výkonnostních cílů by se revize výkonnostních cílů v oblasti efektivity nákladů na úrovni Unie a na místní úrovni měla týkat stanovených nákladů za kalendářní roky 2020 a 2021, jako by to bylo jedno období. Při určování těchto revidovaných cílů v oblasti efektivity nákladů na úrovni Unie a na místní úrovni by měly být řádně zohledněny skutečné náklady poskytovatelů letových navigačních služeb a členských států.

(12)

Pravidla týkající se důsledků pozdního přijetí plánů výkonnosti stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2019/317 by měla být upravena tak, aby zmírnila závažný nepříznivý finanční dopad, který by tyto mechanismy jinak měly na uživatele vzdušného prostoru, a aby se zabránilo nadměrné volatilitě jednotkových sazeb během třetího referenčního období. Za tímto účelem by odpovídající úpravy jednotkových sazeb měly být výjimečně rozloženy na časové období pěti kalendářních let. Vnitrostátní dozorové orgány by měly mít možnost prodloužit uvedené časové období na sedm kalendářních let, je-li to nezbytné, aby se zabránilo neúměrnému účinku přenosů na jednotkové sazby účtované uživatelům vzdušného prostoru.

(13)

Členské státy mohou na základě čl. 29 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 přijmout další opatření k vyrovnání dopadu pandemie COVID-19 v oblasti poplatků za letové navigační služby během třetího referenční období.

(14)

Aby vnitrostátním dozorovým orgánům i Komisi usnadnili plnění úkolů v oblasti sledování, měli by mít poskytovatelé letových navigačních služeb povinnost do 15. prosince 2020 předložit těmto orgánům zprávu o opatřeních zavedených za účelem řešení finančního a provozního dopadu pandemie COVID-19 na jejich činnosti.

(15)

Mimořádná ustanovení by měla být použita okamžitě, aby Komise a členské státy mohly neprodleně přijmout vhodná opatření, pokud jde o proces stanovení výkonnostních cílů pro třetí referenční období a zmírnění finančního dopadu krize COVID-19 na uživatele vzdušného prostoru. Toto nařízení by jakožto naléhavá záležitost mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

(16)

Výbor pro jednotné nebe nevydal stanovisko. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí akt a předseda předložil návrh prováděcího aktu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem odvolacího výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví mimořádná opatření, která budou použita pro třetí referenční období systému sledování výkonnosti a systému poplatků v jednotném evropském nebi, na které odkazuje čl. 7 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/317. Použijí se pravidla stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2019/317, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

Článek 2

Stanovení revidovaných výkonnostních cílů pro celou Unii pro třetí referenční období

1.   Odchylně od čl. 9 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 stanoví Komise revidované výkonnostní cíle pro celou Unii pro třetí referenční období do 1. května 2021.

2.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 poskytnou vnitrostátní dozorové orgány Komisi do 15. prosince 2020 počáteční údaje o nákladech a informace o prognózách provozu ve třetím referenčním období jako vstupy pro stanovení revidovaných výkonnostních cílů pro celou Unii.

3.   Požadavky uvedené v čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci prováděcího nařízení (EU) 2019/317 se nevztahují na přípravu revidovaných výkonnostních cílů pro celou Unii pro třetí referenční období uvedených v odstavci 1. Konzultace podle čl. 9 odst. 2 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2019/317 se odchylně od tohoto ustanovení vztahuje na návrh revidovaných hodnot výkonnostních cílů na úrovni Unie.

4.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 musí revidované výkonnostní cíle pro celou Unii pro třetí referenční období uvedené v odstavci 1 kromě výkonnostních cílů pro klíčové ukazatele výkonnosti definované v oddíle 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/317 zahrnovat i výkonnostní cíle pro klíčový ukazatel výkonnosti pozměněný v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Předložení a posouzení návrhu plánů výkonnosti

1.   Odchylně od článku 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 členské státy připraví a do 1. října 2021 Komisi předloží návrhy plánů výkonnosti vypracované v souladu s článkem 10 uvedeného prováděcího nařízení, které obsahují revidované výkonnostní cíle zajišťující soulad s revidovanými výkonnostními cíli pro celou Unii uvedenými v článku 2 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2019/317 musí návrhy plánů výkonnosti uvedené v odstavci 1 kromě výkonnostních cílů pro klíčové ukazatele výkonnosti definované v oddíle 2 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/317 zahrnovat i výkonnostní cíle pro klíčový ukazatel výkonnosti pozměněný v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 musí systémy pobídek vztahující se k výkonnostním cílům v klíčové oblasti výkonnosti týkající se kapacity, které jsou uvedeny v čl. 11 odst. 3 uvedeného prováděcího nařízení, podléhat následujícím požadavkům týkajícím se třetího referenčního období:

a)

systémy pobídek se vztahují pouze na kalendářní roky 2022 až 2024. Členské státy zohlední toto zkrácené období systémů pobídek ve svých návrzích výkonnostních plánů uvedených v odstavci 1;

b)

systémy pobídek mají finanční dopady ve formě přenosů a následných úprav jednotkových sazeb až od prvního roku po přijetí plánu výkonnosti.

4.   Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se efektivity nákladů, výkonnostní cíle obsažené v konečných plánech výkonnosti pro třetí referenční období přijatých členskými státy podle článku 16 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 se použijí zpětně od začátku referenčního období v souladu s čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/317.

5.   Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2019/317 předloží manažer struktury vzdušného prostoru nejpozději do 1. října 2021 Komisi k posouzení revidovaný návrh plánu výkonnosti sítě pro třetí referenční období.

Článek 4

Odchylky týkající se klíčových ukazatelů výkonnosti pro třetí referenční období

1.   Odchylně od bodu 4.1 písm. a) a b) oddílu 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/317 se klíčový ukazatel výkonnosti týkající se meziroční změny průměrných „stanovených jednotkových nákladů“ pro celou Unii pro traťové navigační služby stanoví pro kalendářní roky 2020 a 2021 jako kombinovaná hodnota za tyto dva roky, vyjádřená jako procentní změna oproti základní hodnotě na úrovni celé Unie uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2019/317. Za tímto účelem se vypočtou jediné průměrné stanovené jednotkové náklady pro celou Unii za kalendářní roky 2020 a 2021 jako poměr mezi celkovými stanovenými náklady na traťové navigační služby na úrovni Unie za tyto dva kalendářní roky a celkovým počtem výkonových jednotek traťových navigačních služeb na úrovni Unie za tyto dva kalendářní roky.

2.   Odchylně od bodu 4.1 písm. a) podbodu i) a iii) oddílu 2 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/317 je klíčový ukazatel výkonnosti týkající se stanovených jednotkových nákladů pro traťové navigační služby na místní úrovni pro kalendářní roky 2020 a 2021 stanoven jako sdružená hodnota pro tyto dva roky. Za tímto účelem se vypočtou jediné průměrné stanovené jednotkové náklady za kalendářní roky 2020 a 2021 jako poměr mezi celkovými stanovenými náklady na traťové navigační služby za tyto dva kalendářní roky a celkovým počtem výkonových jednotek traťových navigačních služeb za tyto dva kalendářní roky, a to s ohledem na dotčenou oblast zpoplatnění.

Článek 5

Odchylky týkající se výpočtu a stanovení jednotkových sazeb a související úpravy

1.   Pokud jde o kalendářní roky 2020 a 2021, úpravy jednotkových sazeb podle čl. 27 odst. 2 až 5 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 se vypočítají na základě příslušných celkových stanovených nákladů za tyto dva roky a celkové ztráty příjmů nebo celkových dalších příjmů vyplývajících z rozdílu mezi prognózou výkonových jednotek zahrnutou v plánu výkonnosti a skutečně zaznamenanými výkonovými jednotkami za tyto dva roky. Tyto dva roky se označí jako jediné období a nahradí období uvedené v těchto ustanoveních jako „rok n“. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 29 odst. 5 druhého pododstavce poslední věty prováděcího nařízení (EU) 2019/317, úprava jednotkových sazeb se provede v kalendářních letech 2023 a 2024.

2.   Pokud jde o kalendářní roky 2020 a 2021, úpravy jednotkových sazeb podle čl. 27 odst. 8 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 se vypočítají na základě příslušných celkových stanovených nákladů za tyto dva roky a celkové ztráty příjmů nebo celkových dalších příjmů vyplývajících z rozdílu mezi prognózou výkonových jednotek zahrnutou v plánu výkonnosti a skutečně zaznamenanými výkonovými jednotkami za tyto dva roky. Tyto dva roky se označí jako jediné období a nahradí období uvedené v těchto ustanoveních jako „rok n“. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 29 odst. 5 druhého pododstavce poslední věty prováděcího nařízení (EU) 2019/317, úprava jednotkových sazeb se provede v kalendářních letech 2023 a 2024.

3.   Pokud jde o kalendářní roky 2020 a 2021, snížení nebo zvýšení jednotkových sazeb podle čl. 28 odst. 4 až 6 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 se vypočítají na základě příslušných celkových stanovených nákladů a příslušných celkových skutečných nákladů za tyto dva roky. Tyto dva roky se označí jako jediné období a nahradí období kalendářního roku uvedené v těchto ustanoveních. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 29 odst. 5 druhého pododstavce poslední věty prováděcího nařízení (EU) 2019/317, snížení nebo zvýšení jednotkových sazeb, které má být uplatněno v roce n+2, se provede v kalendářním roce 2023.

4.   Pokud jde o třetí referenční období, úpravy se v souladu s čl. 29 odst. 5 druhým pododstavcem prováděcího nařízení (EU) 2019/317 vypočítají na základě návrhů plánů výkonnosti relevantních pro stanovení jednotkových sazeb podle čl. 17 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/317.

Odchylně od čl. 29 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 se tyto úpravy rozloží rovnoměrně na pět kalendářních let, a to počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byl přijat plán výkonnosti.

5.   Vnitrostátní dozorový orgán může rozhodnout o prodloužení lhůty uvedené v odstavci 4 na maximálně na sedm kalendářních let, je-li to nezbytné, aby se zabránilo neúměrnému účinku přenosů na jednotkové sazby účtované uživatelům vzdušného prostoru.

Článek 6

Dodatečné sledování a podávání zpráv

1.   Kromě povinností stanovených v článcích 4 a 36 prováděcího nařízení (EU) 2019/317 poskytovatelé letových navigačních služeb do 15. prosince 2020 předloží vnitrostátnímu dozorovému orgánu zprávu s podrobnostmi o opatřeních zavedených za účelem řešení finančního a provozního dopadu pandemie COVID-19 na jejich činnosti. Po jejím obdržení vnitrostátní dozorový orgán předá tuto zprávu Komisi.

2.   Vnitrostátní dozorové orgány a Komise mohou použít informace obsažené ve zprávě, na niž odkazuje odstavec 1, pro účely sledování, jak je uvedeno v článku 37 prováděcího nařízení (EU) 2019/317.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013 (Úř. věst. L 56, 25.2.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/903 ze dne 29. května 2019, kterým se stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie pro síť uspořádání letového provozu v třetím referenčním období, které začíná 1. ledna 2020 a končí 31. prosince 2024 (Úř. věst. L 144, 3.6.2019, s. 49).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU