(EU) 2020/1626Nařízení Komise (EU) 2020/1626 ze dne 27. října 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu pilonoše rodu Beryx ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 pro plavidla plující pod vlajkou Portugalska

Publikováno: Úř. věst. L 366, 4.11.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 366/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1626

ze dne 27. října 2020,

kterým se stanoví ukončení rybolovu pilonoše rodu Beryx ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 pro plavidla plující pod vlajkou Portugalska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/2025 (2) stanoví kvóty na rok 2020.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace pilonoše rodu Beryx ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 získané plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska nebo plavidly v něm registrovanými kvótu přidělenou na rok 2020 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená Portugalsku na rok 2020 pro populaci pilonoše rodu Beryx ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 uvedenou v příloze, se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

1.   Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska nebo registrovanými v Portugalsku se zakazuje od data stanoveného v příloze. Zakazuje se zejména vyhledávat ryby, nahazovat, pokládat nebo vytahovat lovné zařízení za účelem rybolovu této populace.

2.   Přeprava, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu z této populace odlovené těmito plavidly zůstávají povoleny pro úlovky odlovené před tímto dnem.

3.   Neúmyslné úlovky druhů z uvedené populace těmito plavidly musí být vyloveny a uchovány na palubě rybářských plavidel, zaznamenány, vyloženy a započítány do kvót v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

29/TQ2025

Členský stát

Portugalsko

Populace

ALF/3X14-

Druh

Pilonoši rodu Beryx (Beryx spp.)

Oblast

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

Datum ukončení

15. 10. 2020


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU