(EU) 2020/1591Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1591 ze dne 23. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Suska sechlońska“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 360, 30.10.2020, s. 10-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 360/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1591

ze dne 23. října 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Suska sechlońska“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 Komise přezkoumala žádost Polska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Suska sechlońska“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (EU) č. 897/2010 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Suska sechlońska“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 897/2010 ze dne 8. října 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Suska sechlońska (CHZO)) (Úř. věst. L 266, 9.10.2010, s. 46).

(3)  Úř. věst. C 208, 22.6.2020, s. 5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU