(EU) 2020/1590Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1590 ze dne 19. srpna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2016, 2017 a 2018 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 360, 30.10.2020, s. 8-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 19. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 360/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1590

ze dne 19. srpna 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2016, 2017 a 2018

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Průměrnou hmotnost vozového parku EU v provozním stavu používanou pro účely výpočtu cílů pro specifické emise CO2 u každého výrobce nových lehkých užitkových vozidel, tj. hodnotu M0, je třeba pravidelně upravovat, aby se zohlednily změny průměrné hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v Unii.

(2)

Na základě údajů obsažených v prováděcích rozhodnutích Komise (EU) 2018/143 (2), (EU) 2019/582 (3) a (EU) 2020/1035 (4) činila průměrná hmotnost nových lehkých užitkových vozidel v provozním stavu v kalendářních letech 2016, 2017 a 2018, vážená podle počtu nových registrací v každém z těchto roků, 1 825,23 kg. Hodnota M0 pro kalendářní roky 2021, 2022 a 2023 uvedená v bodě 4 části B přílohy I nařízení (EU) 2019/631 by proto měla odrážet tuto hmotnost.

(3)

Nařízení (EU) 2019/631 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě 4 části B přílohy I nařízení (EU) 2019/631 se položka M0 nahrazuje tímto:

„M0 je 1 766,4 v roce 2020, 1 825,23 pro roky 2021, 2022 a 2023 a pro rok 2024 hodnota přijatá podle čl. 14 odst. 1 písm. b)“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. srpna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/143 ze dne 19. ledna 2018, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2016 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 25, 30.1.2018, s. 49).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/582 ze dne 3. dubna 2019, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2017 a pro sdružení Volkswagen včetně jeho členů za kalendářní roky 2014, 2015 a 2016 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 100, 11.4.2019, s. 47).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1035 ze dne 3. června 2020, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 37).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU