(EU) 2020/1589Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1589 ze dne 22. července 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 360, 30.10.2020, s. 4-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 22. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1610 Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 360/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1589

ze dne 22. července 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy I nařízení (EU) 2018/956 stanoví údaje, které mají členské státy sledovat a vykazovat u nových těžkých vozidel poprvé zaregistrovaných v Unii.

(2)

Aby se usnadnilo porovnávání údajů vykazovaných pro každé těžké vozidlo členskými státy s údaji vykazovanými výrobci, měly by členské státy vykazovat dodatečné parametry týkající se technických specifikací vozidel.

(3)

Aby bylo možné ověřit kvalitu údajů vykázaných výrobci těžkých vozidel, měly by členské státy rovněž oznamovat otisk kryptografického klíče souboru záznamů výrobce uvedeného v prohlášení o shodě vozidla.

(4)

V části B bodě 2 přílohy I nařízení (EU) 2018/956 jsou stanoveny údaje, které mají u každého nového těžkého vozidla sledovat a vykazovat výrobci.

(5)

Aby bylo zajištěno jednotné podávání informací o výrobcích konstrukčních částí, samostatných technických celků nebo systémů, měly by být doplněny odkazy na nařízení Komise (EU) 2017/2400 (2).

(6)

Aby mohla Komise ověřovat kvalitu údajů uváděných výrobci, pokud jde o emise CO2 a spotřebu paliva motoru, měli by výrobci rovněž oznamovat číslo schválení typu motoru.

(7)

Příloha I nařízení (EU) 2018/956 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2018/956 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L 349, 29.12.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2018/956 se mění takto:

1)

Část A se mění takto:

a)

doplňují se nová písmena g) až n), která znějí:

„g)

u vozidel registrovaných do 30. června 2021, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. července 2021 ve všech případech stupeň dokončení, jak je uveden ve vybraném vzoru prohlášení o shodě, v souladu s bodem 2 přílohy IX směrnice 2007/46/ES;

h)

kategorie vozidla, jak je uvedena v položce 0.4 prohlášení o shodě;

i)

u vozidel registrovaných do 31. prosince 2020, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. ledna 2021 ve všech případech počet náprav, jak je uveden v položce 1 prohlášení o shodě;

j)

maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla, jak je uvedena v položce 16.1 prohlášení o shodě;

k)

u vozidel registrovaných do 31. prosince 2021, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. ledna 2022 ve všech případech otisk kryptografického klíče souboru záznamů výrobce, jak je uveden v položce 49.1 prohlášení o shodě; u vozidel registrovaných do 30. června 2025 mohou členské státy oznámit pouze prvních osm znaků kryptografického klíče;

l)

u vozidel registrovaných do 30. června 2021, jsou-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. července 2021 ve všech případech specifické emise CO2, jak jsou uvedeny v položce 49.5 prohlášení o shodě;

m)

u vozidel registrovaných do 30. června 2021, je-li k dispozici, a u vozidel registrovaných od 1. července 2021 ve všech případech průměrná hodnota zatížení, jak je uvedena v položce 49.6 prohlášení o shodě;

n)

datum registrace.“;

2)

V části B se bod 2 u vozidel vykazovaných od roku 2021 mění takto:

a)

položky 24 a 25 se nahrazují tímto:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„24

Název a adresa výrobce převodovky

Položka 0.4 vzoru certifikátu konstrukční části, samostatného technického celku nebo systému v dodatku 1 k příloze VI nařízení (EU) 2017/2400

Hlavní specifikace převodovky“;

25

Značka (obchodní název výrobce převodovky)

Položka 0.1 vzoru certifikátu konstrukční části, samostatného technického celku nebo systému v dodatku 1 k příloze VI nařízení (EU) 2017/2400

b)

položky 32 a 33 se nahrazují tímto:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„32

Název a adresa výrobce nápravy

Položka 0.4 vzoru certifikátu konstrukční části, samostatného technického celku nebo systému v dodatku 1 k příloze VII nařízení (EU) 2017/2400

Hlavní specifikace nápravy“;

33

Značka (obchodní název výrobce nápravy)

Položka 0.1 vzoru certifikátu konstrukční části, samostatného technického celku nebo systému v dodatku 1 k příloze VII nařízení (EU) 2017/2400

c)

položky 39 a 40 se nahrazují tímto:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj: část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„39

Název a adresa výrobce pneumatik

Položka 1 vzoru certifikátu konstrukční části, samostatného technického celku nebo systému v dodatku 1 k příloze X nařízení (EU) 2017/2400

Hlavní specifikace pneumatik“;

40

Značka (obchodní název výrobce pneumatik)

Položka 3 vzoru certifikátu konstrukční části, samostatného technického celku nebo systému v dodatku 1 k příloze X nařízení (EU) 2017/2400

d)

doplňuje se nová položka 101, která zní:

Číslo

Parametry sledování

Zdroj část I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400, není-li uvedeno jinak

Popis

„101

U vozidel s datem simulace od 1. července 2020 číslo schválení typu motoru

Bod 1.2.1 doplňku k dodatku 5,6 nebo 7 k příloze I nařízení (EU) č. 582/2011 podle toho, co je použitelné

Specifikace motoru“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU