(EU) 2020/1579Nařízení Rady (EU) 2020/1579 ze dne 29. října 2020, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách

Publikováno: Úř. věst. L 362, 30.10.2020, s. 3-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. října 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 362/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1579

ze dne 29. října 2020,

kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby byla přijata opatření pro zachování zdrojů s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, v příslušných případech včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství a jinými poradními orgány, jakož i k poradenství poskytnutému poradními sbory zřízenými pro příslušné zeměpisné oblasti nebo oblasti působnosti a ke společným doporučením členských států.

(2)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu u každé populace ryb nebo druhu rybolovu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností, přičemž je třeba náležitě zohlednit cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 1380/2013 je cílem společné rybářské politiky dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos pokud možno do roku 2015 a postupně a přírůstkově nejpozději do roku 2020 pro všechny populace ryb.

(4)

Měly by tedy být stanoveny celkové přípustné odlovy („TAC“) v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013, a to na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty, přičemž je třeba zajistit spravedlivé zacházení se všemi odvětvími rybolovu a zohlednit názory vyjádřené během konzultací se zúčastněnými stranami.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (2) zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace (dále jen „plán“). Cílem plánu je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Za tímto účelem se musí u dotčených populací co nejdříve a postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020 dosáhnout cílové úmrtnosti způsobené rybolovem, vyjádřené jako rozmezí hodnot. Je vhodné stanovit omezení odlovů populací tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři na rok 2021 tak, aby bylo v souladu s cíli plánu.

(6)

Mezinárodní rada pro výzkum moří („ICES“) konstatovala, že biomasa sledě obecného v západní části Baltského moře v subdivizích ICES 20 až 24 byla pouze 48 % mezní referenční hodnoty pro biomasu reprodukující se populace (Blim), pod níž může dojít ke snížení reprodukční kapacity. ICES proto ve svém každoročním doporučení týkajícím se populace zveřejněném 29 května 2020 vydala vědecké doporučení v podobě nulových úlovků pro sledě obecného v západní části Baltského moře. V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 by měla být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace na úrovně, které jsou vyšší než úroveň, jež může vytvářet maximální udržitelný výnos. Toto ustanovení nadto požaduje, aby byla přijata další nápravná opatření. Za tímto účelem je nutné zohlednit harmonogram pro dosažení cílů společné rybářské politiky obecně a cílů plánu zvláště s ohledem na očekávaný dopad přijatých nápravných opatření a potřebu zajistit přínosy v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, jak je stanoveno v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. V důsledku toho a v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1139 je vhodné, aby rybolovná práva pro sledě obecného v západní části Baltského moře byla stanovena na úrovni pod rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem, aby byl zohledněn pokles biomasy této populace v subdivizích ICES 20-24..

(7)

Pokud jde o populaci tresky obecné ve východní části Baltského moře, ICES mohla od roku 2019 znovu založit své preventivní doporučení na posouzení obsahujícím více údajů než dříve. ICES odhaduje, že biomasa tresky obecné ve východní části Baltského moře je pod úrovní hodnoty Blim z roku 2019 a od té doby se ještě snížila. ICES proto zopakovala své doporučení v podobě nulových úlovků tresky obecné ve východní části Baltského moře pro rok 2021. Nebyla však v pozici, aby mohla určit hodnoty rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem. Kdyby se jako minulý rok rybolovná práva u populace tresky obecné ve východní části Baltského moře stanovila na úroveň uvedenou ve vědeckém doporučení, povinnost vykládky všech úlovků ve smíšeném rybolovu, kdy dochází k vedlejším úlovkům tresky obecné ve východní části Baltského moře, by vedl k jevu tzv. „blokačních druhů“. Aby bylo dosaženo náležité rovnováhy mezi pokračováním v rybolovu s ohledem na potenciálně závažné sociálně-ekonomické důsledky zákazu veškerého odlovu tresky obecné ve východní části Baltského moře a potřebou dosáhnout dobrého biologického stavu této populace a aby se zároveň zohlednila obtížnost rybolovu všech populací u smíšeného rybolovu s maximálním udržitelným výnosem, je zapotřebí stanovit specifický TAC pro vedlejší úlovky tresky obecné ve východní části Baltského moře. Rybolovná práva musí být stanovena v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139.

(8)

V květnu 2020 ICES poskytla aktualizované doporučení ohledně míry vedlejších úlovků tresky obecné v rámci jiných druhů rybolovu. Je vhodné stanovit rybolovná práva v souladu s tímto doporučením, s výjimkou rybolovných činností prováděných výhradně za účelem vědeckého výzkumu a plně v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (3). Navíc podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 musí být přijata další nápravná opatření, aby byl zajištěn rychlý návrat populace na úroveň, která je vyšší než úroveň, jež může vytvářet maximální udržitelný výnos. Vědecké doporučení naznačuje, že zejména uzavření oblastí, v nichž dochází ke tření, může mít další přínosy pro populaci, jichž nemůže dosáhnout TAC samotný, např. zvýšení přírůstku prostřednictvím nerušeného tření. Je proto vhodné během léta zachovat stávající uzavření oblastí, v nichž dochází ke tření. Vědecké doporučení navíc naznačuje, že relativní význam rekreačního rybolovu tresky obecné ve východní části Baltského moře závisí na úrovni TAC. Vzhledem k velmi omezenému TAC jsou množství ulovená v rekreačním rybolovu považována za podstatná, a proto je vhodné zachovat zákaz rekreačního rybolovu tresky obecné v subdivizích ICES 25 a26, kde je četnost tresky obecné ve východní části Baltského moře nejvyšší.

(9)

Pokud jde o populace tresky obecné v západní části Baltského moře, ICES revidovala odhadované snížení biomasy a odhaduje, že biomasa populace tresky obecné v západní části Baltského moře se neobnovila nad referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod jehož úrovní je třeba přijmout vhodná specifická řídicí opatření (Btrigger). Je proto vhodné zachovat doprovodná opatření zavedená pro rok 2020 a stanovit rybolovná práva v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1139 s přihlédnutím k úrovním vedlejších úlovků tresky obecné v jiných druzích rybolovu v subdivizi ICES 24, které doporučila ICES, s cílem zajistit soulad s přístupem uplatňovaným ve východní části Baltského moře při řízení populace tresky obecné. Kromě toho vědecké doporučení naznačuje, že populace tresky obecné ze západní i východní části Baltského moře se v subdivizi ICES 24 mísí. Za účelem ochrany východní populace tresky obecné a zajištění stejných podmínek jako v oblasti řízení populace tresky obecné ve východní části Baltského moře by mělo být uplatňování TAC v subdivizi ICES 24 na vedlejší úlovky tresky obecné nadále omezeno, s výjimkou rybolovných činností prováděných výhradně pro účely vědeckého výzkumu a v plném souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 a v případě rybářů provozujících drobný pobřežní rybolov, kteří loví pasivním zařízením v oblastech do šesti námořních mil od pobřeží, kde hloubka vody nepřesahuje 20 metrů, protože v těchto mělkých pobřežních oblastech převládá západní populace tresky obecné. Kromě toho by se období zákazu rybolovu v subdivizi ICES 24 mělo uvést do souladu s obdobím zákazu v subdivizích ICES 25 a26 s cílem zajistit rovnocennou ochranu v souladu s doporučením ICES.

(10)

V souladu s uvedenými skutečnostmi a za účelem zajištění rovných podmínek se subdivizemi ICES 25 a26 by měl být nadále zakázán rekreační rybolov tresky obecné v subdivizi ICES 24 ve vzdálenosti více než šesti námořních mil od pobřeží. Jelikož se ve vědeckých doporučeních kromě toho uvádí, že rekreační rybolov výrazně přispívá k celkové úmrtnosti uvedené populace způsobené rybolovem, a vzhledem ke stavu této populace a snížení TAC by mělo být zachováno denní omezení množství úlovků na rybáře. Tím není dotčena zásada relativní stability, jež se vztahuje na komerční rybolov. Vzhledem k nestabilnímu stavu populace a ke skutečnosti, že ve vědeckých doporučeních se uvádí, že zejména zákaz rybolovu během období tření může mít pro populaci dodatečný přínos, kterého nelze dosáhnout pouze na základě TAC, například zvýšení přírůstku prostřednictvím nerušeného tření, je vhodné zachovat zákaz rybolovu během období tření v zimě, s výjimkou některých rybářů provozujících drobný pobřežní rybolov a pro rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241..

(11)

ICES odhaduje, že biomasa sledě obecného ve střední části Baltského moře klesla pod referenční bod pro biomasu reprodukující se populace ryb, pod jehož úrovní se mají přijmout vhodná specifická řídicí opatření (Btrigger). Je proto vhodné stanovit rybolovná práva podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1139.

(12)

Podle doporučení ICES je treska obecná vedlejším úlovkem při lovu platýse evropského. Navíc se v rámci smíšeného rybolovu se sleděm obecným loví šprot obecný, který je zároveň kořistí pro tresku obecnou. Je vhodné tyto mezidruhové aspekty zohlednit při stanovování rybolovných práv pro platýse evropského a šprota obecného.

(13)

Aby se zajistilo plné využívání rybolovných práv v pobřežních oblastech, byla v roce 2019 zavedena omezená mezioblastní flexibilita pro lososa obecného ze subdivizí ICES 22–31 do subdivize ICES 32. Vzhledem ke změnám rybolovných práv pro tyto dvě populace je vhodné tuto flexibilitu zvýšit.

(14)

Zavedení zákazu lovu pstruha obecného, formy mořské ve vzdálenosti více než čtyři námořní míle od pobřeží a omezení vedlejších úlovků pstruha obecného, formy mořské na 3 % kombinovaného úlovku pstruha obecného, formy mořské a lososa obecného přispělo z velké části ke značnému snížení dříve značně nesprávného vykazování úlovků při rybolovu lososa obecného, zejména jako úlovků pstruha obecného, formy mořské. Je proto vhodné zachovat toto ustanovení s cílem udržet nízkou míru nesprávného vykazování úlovků.

(15)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (4), a zejména jeho články 33 a 34 o zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a o předávání údajů o vyčerpání rybolovných práv Komisi. V tomto nařízení by proto měly být přesně stanoveny kódy, které mají členské státy při předávání údajů Komisi používat v souvislosti s vykládkami populací, na něž se vztahuje toto nařízení.

(16)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (5) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení má Rada při stanovování TAC rozhodnout, na jaké populace se články 3 a 4 nepoužijí, a to zejména na základě biologického stavu daných populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden mechanismus meziroční flexibility. Aby se tedy zabránilo nadměrné flexibilitě, jež by podrývala zásadu rozumného a odpovědného využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršovala biologický stav předmětných populací, mělo by se stanovit, že články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se na analytické TAC použijí jen tehdy, když není využívána meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(17)

Navíc vzhledem k tomu, že biomasa populace tresky obecné ve východní části Baltského moře je nižší než Blim a že v roce 2021 jsou povoleny pouze vedlejší úlovky a vědecký rybolov, se členské státy zavázaly, že u převodů z roku 2020 do roku 2021 nebudou pro tuto populaci uplatňovat čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013, aby úlovky v roce 2021 nepřekročily stanovený TAC pro tresku obecné ve východní části Baltského moře.

(18)

Rybářský hospodářský rok, pokud jde o tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4, trvá od 1. listopadu do 31. října. Na základě nových vědeckých doporučení je třeba pro uvedené oblasti stanovit předběžný TAC pro tresku Esmarkovu. Spojené království nemá kvótu pro tresku Esmarkovu. Část kvóty je však odlovena ve vodách Spojeného království. Spojené království bylo konzultováno v souladu s čl. 130 odst. 1 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (6). Je proto třeba stanovit předběžný TAC pro rybolovná práva na období od 1. listopadu 2020 do 31. prosince 2020. Tento TAC umožní zahájení rybářské sezóny. Se Spojeným královstvím budou konzultována rybolovná práva na období od 1. ledna 2021 do 31. října 2021. Navzdory skutečnosti, že Spojené království nemá na této populaci žádný podíl kvót, je tento zdroj sdílen se Spojeným královstvím. Po uplynutí přechodného období, tedy 31. prosince 2020, by se proto měly uskutečnit konzultace o společném řízení této populace. Nařízení o rybolovných právech pro tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 by mělo být později změněno s cílem zahrnout do něj výsledek těchto konzultací pro období od 1. ledna 2021 do 31. října 2021 tak, aby byl pokryt celý rybářský hospodářský rok od 1. listopadu 2020 do 31. října 2021.

(19)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila obživa rybářů Unie, mělo by se toto nařízení použít od 1. ledna 2021. Toto nařízení by se však mělo použít na tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 v období od 1. listopadu 2020 do 31. října 2021. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři pro rok 2021 a mění některá rybolovná práva v jiných vodách stanovená v nařízení (EU) 2020/123 (7).

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie působící v Baltském moři.

2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, je-li v příslušných ustanoveních výslovně zmiňován.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Dále se rozumí:

1)

„subdivizí“ subdivize ICES v Baltském moři vymezená v příloze III nařízení Rady (ES) č. 218/2009 (8);

2)

„celkovým přípustným odlovem“ (dále jen „TAC“) množství ryb z každé populace, které může být uloveno během období jednoho roku;

3)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

4)

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 4

TAC a jejich rozdělení

V příloze jsou stanoveny TAC, kvóty a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty.

Článek 5

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 nebo podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

d)

množství převáděná v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 nebo čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

odpočty prováděné podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 6

Podmínky pro vykládku úlovků a vedlejších úlovků

V příloze tohoto nařízení jsou uvedeny populace necílových druhů v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, na které lze uplatnit výjimku z povinnosti započítávat úlovky do příslušné kvóty

Článek 7

Uzavření oblastí za účelem ochrany tresky obecné při tření

1.   V období od 1. května do 31. srpna je zakázáno provozovat v subdivizích 25 a 26 rybolov pomocí jakéhokoli typu lovného zařízení.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na:

a)

rybolovné operace prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241;

b)

na rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než dvanáct metrů, která loví pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí, či pomocí nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr, unášených lovných šňůr, ručních vlasců a přívlačného lovného zařízení nebo podobného pasivního zařízení v oblastech, kde podle souřadnic v úředních námořních mapách poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány je hloubka vody menší než dvacet metrů;

c)

na rybářská plavidla Unie, která v subdivizi 25 v oblastech, kde je hloubka vody menší než 50 metrů, loví pelagické populace určené k přímé lidské spotřebě za použití lovných zařízení se sítěmi o velikosti ok 45 mm nebo menší a jejichž vykládky jsou tříděny.

3.   V období od 1. února do 31. března v subdivizích 22 a 23 a v období od 15. května do 15. srpna v subdivizi 24 je zakázáno provozovat rybolov pomocí jakéhokoli typu lovného zařízení.

4.   Zákaz uvedený v odstavci 3 se nevztahuje na:

a)

rybolovné operace prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu, pokud je prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241;

b)

rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než dvanáct metrů, která loví pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí, či pomocí nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr, unášených lovných šňůr, ručních vlasců a přívlačného lovného zařízení nebo podobného pasivního zařízení v subdivizích 22 a 23 v oblastech, kde podle souřadnic v úředních námořních mapách poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány je hloubka vody menší než dvacet metrů, a v subdivizi 24 v oblastech až do vzdálenosti šesti námořních mil, měřeno od základních linií, kde podle souřadnic v úředních námořních mapách poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány je hloubka vody menší než dvacet metrů;

c)

rybářská plavidla Unie, která v subdivizi 24 až do vzdálenosti šesti námořních mil, měřeno od základních linií, v oblastech, kde je hloubka vody menší než 40 metrů, loví pelagické populace určené k přímé lidské spotřebě za použití lovných zařízení se sítěmi o velikosti ok 45 mm nebo menší a jejichž vykládky jsou tříděny..

5.   Velitelé rybářských plavidel, jak je uvedeno v odst. 2 písm. b) a c) a v odst. 4 písm. b) a c), zajistí, že jejich rybolovnou činnost mohou kdykoliv sledovat kontrolní orgány daného členského státu.

Článek 8

Opatření pro rekreační rybolov tresky obecné v subdivizích 22–26

1.   V případě rekreačního rybolovu si rybář nepřisvojí více než pět jedinců tresky obecné denně v subdivizích 22 a 23 a v subdivizi 24 do šesti námořních mil měřeno od základních linií, s výjimkou období od 1. února do 31. března 2021, kdy si rybář denně smí přisvojit nejvýše dva jedince tresky obecné.

2.   Rekreační rybolov tresky obecné se zakazuje v subdivizi 24 ve vzdálenosti více než šesti námořních mil od základních linií a v subdivizích 25 a 26.

3.   Tímto článkem nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.

Článek 9

Opatření pro rybolov pstruha obecného, formy mořské a lososa obecného v subdivizích 22–32

1.   Rybářským plavidlům se v období od 1. ledna do 31 prosince 2021 zakazuje lovit pstruha obecného, formy mořské ve vzdálenosti více než čtyř námořních mil od základních linií v subdivizích 22–32. Při rybolovu lososa obecného v těchto vodách nesmí vedlejší úlovky pstruha obecného, formy mořské přesáhnout 3 % celkového úlovku lososa obecného a pstruha obecného, formy mořské uchovávaného kdykoli na palubě nebo vyloženého po každém rybářském výjezdu.

2.   Tímto článkem nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.

Článek 10

Flexibilita

1.   Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, na populace, na které se vztahují preventivní TAC, se použije článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 a na populace, na které se vztahují analytické TAC, se použije čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 a článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát používá meziroční flexibilitu podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 11

Předávání údajů

Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje o množstvích odlovených nebo vyložených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Změna nařízení (EU) 2020/123

Tabulka rybolovných práv v příloze IA pro tresku Esmarkovu a související vedlejší úlovky v divizi ICES 3a a vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 se nahrazuje tímto:

Druh:

Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky

Trisopterus esmarkii

Oblast:

3a; vody Unie oblastí 2a a 4

(NOP/2A3A4.)

Období

od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020

od 1. listopadu 2020 do 31. prosince 2020

Analytický TAC

Dánsko

72 433

 (9)  (11)

29 972

 (9)  (14)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

14

 (9)  (10)  (11)

6

 (9)  (10)  (14)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Nizozemsko

53

 (9)  (10)  (11)

22

 (9)  (10)  (14)

 

Unie

72 500

 (9)  (11)

30 000

 (9)  (14)

 

Norsko

14 500

 (12)

pm

 

 

Faerské ostrovy

5 000

 (13)

pm

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

 

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021, s výjimkou článku 12, který se použije ode dne 1. listopadu 2020 do dne 31. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 Evropského parlamentu a Rady, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(7)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(9)  Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.

(10)  Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblastí ICES 2a, 3a a 4.

(11)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020.

(12)  Použije se síť doplněná třídící mřížkou.

(13)  Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.

(14)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2020 do 31. prosince 2020. “


PŘÍLOHA

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE JSOU STANOVENY TAC PODLE DRUHU A PODLE OBLASTI

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty podle populace (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) a podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.

Populace ryb jsou uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 30–31

(HER/30/31.)

Finsko

53 306

 

 

Švédsko

11 712

 

Unie

65 018

 

TAC

65 018

 

Preventivní TAC


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 22-24

(HER/3BC+24)

Dánsko

221

 

 

Německo

869

 

Finsko

0

 

Polsko

205

 

Švédsko

280

 

Unie

1 575

 

TAC

1 575

 

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

(HER/3D-R30)

Dánsko

2 146

 

 

Německo

569

 

Estonsko

10 960

 

Finsko

21 393

 

Lotyšsko

2 705

 

Litva

2 848

 

Polsko

24 304

 

Švédsko

32 626

 

Unie

97 551

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 28.1

(HER/03D.RG)

Estonsko

18 216

 

 

Lotyšsko

21 230

 

Unie

39 446

 

TAC

39 446

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Unie subdivizí 25–32

(COD/3DX32.)

Dánsko

137

 (1)

 

Německo

54

 (1)

Estonsko

13

 (1)

Finsko

10

 (1)

Lotyšsko

51

 (1)

Litva

33

 (1)

Polsko

159

 (1)

Švédsko

138

 (1)

Unie

595

 (1)

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Subdivize 22-24

(COD/3BC+24)

Dánsko

1 746

 (2)

 

Německo

854

 (2)

Estonsko

39

 (2)

Finsko

34

 (2)

Lotyšsko

144

 (2)

Litva

94

 (2)

Polsko

467

 (2)

Švédsko

622

 (2)

Unie

4 000

 (2)

TAC

4 000

 (2)

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–32

(PLE/3BCD-C)

Dánsko

5 187

 

 

Německo

576

 

Polsko

1 086

 

Švédsko

391

 

Unie

7 240

 

TAC

7 240

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22-31

(SAL/3BCD-F)

Dánsko

19 582

 (3)

 

Německo

2 179

 (3)

Estonsko

1 990

 (3)  (4)

Finsko

24 417

 (3)

Lotyšsko

12 455

 (3)

Litva

1 464

 (3)

Polsko

5 940

 (3)

Švédsko

26 469

 (3)

Unie

94 496

 (3)

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast:

Vody Unie subdivize 32

(SAL/3D32.)

Estonsko

911

 (5)

 

Finsko

7 972

 (5)

Unie

8 883

 (5)

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC


Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–32

(SPR/3BCD-C)

Dánsko

21 993

 

 

Německo

13 933

 

Estonsko

25 539

 

Finsko

11 513

 

Lotyšsko

30 845

 

Litva

11 158

 

Polsko

65 460

 

Švédsko

42 517

 

Unie

222 958

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


(1)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Odchylně od prvního odstavce mohou být na tresku obecnou zaměřeny rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.

(2)  V subdivizi 24 pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov v subdivizi 24.

Odchylně od prvního odstavce mohou být na tresku obecnou zaměřeny rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.

Odchylně od prvního odstavce je v subdivizi 24 povolen rybolov v rámci této kvóty pro rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než 12 metrů lovící pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí, či pomocí nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr, unášených lovných šňůr, ručních vlasců a přívlačného lovného zařízení nebo podobného pasivního zařízení v oblastech až do vzdálenosti šesti námořních mil, měřeno od základních linií, v oblastech, kde podle souřadnic v úředních námořních mapách poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány je hloubka vody menší než dvacet metrů. Velitelé rybářských plavidel zajistí, že jejich rybolovnou činnost mohou kdykoli sledovat kontrolní orgány daného členského státu.

(3)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.

(4)  Zvláštní podmínka: v rámci této kvóty může být až 25 % úlovků a nejvýše 500 kusů uloveno ve vodách Unie subdivize 32 (SAL/*3D32).

(5)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU