(EU) 2020/1571Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1571 ze dne 22. října 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS))

Publikováno: Úř. věst. L 359, 29.10.2020, s. 4-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 359/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1571

ze dne 22. října 2020,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 Komise přezkoumala žádost Polska o schválení změny specifikace zaručené tradiční speciality „Półtorak staropolski tradycyjny“, zapsané do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 729/2008 (2) ve znění nařízení Komise (EU) 2017/1898 (3).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 729/2008 ze dne 28. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku zaručených tradičních specialit (Czwórniak (ZTS), Dwójniak (ZTS), Półtorak (ZTS), Trójniak (ZTS)) (Úř. věst. L 200, 29.7.2008, s. 6).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1898 ze dne 18. října 2017 o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) a Olej rydzowy tradycyjny (ZTS)) (Úř. věst. L 269, 19.10.2017, s. 3).

(4)  Úř. věst. C 214, 29.6.2020, s. 16.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU