(EU) 2020/1569Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1569 ze dne 23. července 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ohledně klasifikace zemí trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 359, 29.10.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 359/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1569

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ohledně klasifikace zemí trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie.

(2)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 předloží členské státy Komisi (Eurostatu) údaje o kapacitě a obsazenosti ubytovacích zařízení cestovního ruchu v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 692/2011. Uvedená příloha stanoví mimo jiné požadované kategorie zemí a zeměpisných oblastí trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu.

(3)

Nařízení (EU) č. 692/2011 obsahuje implicitní odkaz na Spojené království v kategorii „Evropská unie (Unie); samostatně se vykazují: jednotlivé členské státy“ podle klasifikace, která se použije pro oddíl 2 přílohy I, jak je uvedeno v oddíle 3 přílohy I.

(4)

Po vystoupení Spojeného království z Unie již Spojené království není součástí této kategorie. Členské státy proto již nejsou povinny předkládat odděleně údaje týkající se Spojeného království podle nařízení (EU) č. 692/2011.

(5)

Cestovní ruch Unie zaujímá důležité místo v hospodářství členských států, přičemž činnosti v oblasti cestovního ruchu představují významný zdroj zaměstnanosti. Evropská statistika cestovního ruchu má zásadní význam pro posouzení konkurenceschopnosti odvětví a objemu a toků cestovního ruchu.

(6)

S ohledem na význam, který má Spojené království jako trh generující cestovní ruch v Unii, je nezbytné zajistit kontinuitu předkládání údajů členskými státy, které jsou protějškem Spojeného království, po jeho vystoupení z Unie.

(7)

Vzhledem k tomu, že se Spojené království stalo třetí zemí, je třeba odpovídajícím způsobem změnit jeho umístění v klasifikaci zemí a zeměpisných oblastí trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu.

(8)

Oddíl 3 „E. Země a zeměpisné oblasti“ přílohy I nařízení (EU) č. 692/2011 by proto měl být změněn tak, aby zahrnoval Spojené království jako samostatnou zemi trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu. Tato aktualizace pouze přesouvá Spojené království z jedné kategorie do jiné, a tudíž nemá vliv na zpravodajskou zátěž, ani nemění použitelný základní koncepční rámec.

(9)

Nedoporučuje se přesouvat zemi nebo zeměpisnou oblast z jedné kategorie do jiné v rámci daného referenčního roku. Je vhodnější použít změněnou klasifikaci počínaje celým referenčním rokem 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 692/2011 se mění takto:

V oddíle 3 se písmeno „E. Země a zeměpisné oblasti“ mění takto:

1)

třetí odrážka se nahrazuje tímto:

„—

další evropské země (kromě EU nebo ESVO; mimo Spojené království, Rusko, Turecko, Ukrajinu)“;

2)

před výraz „— Rusko“ se vkládá nová odrážka, která zní:

„—

Spojené království“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se počínaje referenčním rokem 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU