(EU) 2020/1547Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1547 ze dne 23. října 2020, kterým se opravuje polské znění prováděcího nařízení (EU) 2018/274, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561

Publikováno: Úř. věst. L 354, 26.10.2020, s. 4-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1547

ze dne 23. října 2020,

kterým se opravuje polské znění prováděcího nařízení (EU) 2018/274, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 91 písm. d) a článek 123 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 (2) obsahuje chybu v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci, která mění smysl daného ustanovení.

(2)

Polské znění prováděcího nařízení (EU) 2018/274 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatních jazykových verzí se oprava netýká.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 60).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU