(EU) 2020/1546Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1546 ze dne 23. října 2020, kterým se stanoví struktura a podrobné postupy pro soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů hrubého národního důchodu a jejich složek podle Evropského systému účtů (ESA 2010) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 354, 26.10.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1546

ze dne 23. října 2020,

kterým se stanoví struktura a podrobné postupy pro soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů hrubého národního důchodu a jejich složek podle Evropského systému účtů (ESA 2010)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2019/516 mají členské státy poskytnout Komisi (Eurostatu) soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů hrubého národního důchodu v tržních cenách (HND) a jejich složek.

(2)

Je nezbytné, aby souhrnné ukazatele HND a jejich složky byly srovnatelné za všechny členské státy a soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů HND a jejich složek byl v souladu s příslušnými definicemi a účetními pravidly ESA 2010 (2).

(3)

Je nezbytné, aby členské státy soupisy zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů HND a jejich složek zdokumentovaly a pravidelně aktualizovaly.

(4)

Pro usnadnění srovnávacích analýz by měly mít soupisy k HND společnou strukturu sestávající z předem stanoveného počtu kapitol a z tabulek postupů s číselnými odhady pro referenční rok.

(5)

Členské státy by za účelem ověření zdrojů, jejich využívání a metod použitých k sestavení souhrnných ukazatelů HND a jejich složek měly Komisi (Eurostatu) poskytnout nejnovější verzi soupisů k HND v souladu s dohodnutým harmonogramem.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Struktura soupisu

1.   Členské státy stanoví soupis zdrojů a metod použitých pro sestavení souhrnných ukazatelů HND a jejich složek (soupis k HND). Soupis k HND sestává z 10 kapitol a tabulek postupů k HND.

2.   Obsahuje tyto kapitoly:

Kapitola 1: Přehled systému účtů

Kapitola 2: Politika revizí a harmonogram pro revidování a finalizaci odhadů. Velké revize od poslední verze soupisu k HND

Kapitola 3: Výrobní metoda

Kapitola 4: Důchodová metoda

Kapitola 5: Výdajová metoda

Kapitola 6: Postup bilancování nebo integrace a validace odhadů

Kapitola 7: Přehled úprav za účelem úplnosti

Kapitola 8: Přechod od hrubého domácího produktu (HDP) k HND

Kapitola 9: Hlavní použité klasifikace

Kapitola 10: Hlavní použité zdroje údajů

3.   Tabulky postupů k HND zahrnují:

a)

numerické informace o odhadech provedených v po sobě následujících fázích procesu sestavování HND pro jednotlivé druhy použitých zdrojů a provedené úpravy;

b)

numerické informace o relativní velikosti jednotlivých druhů použitých zdrojů a provedených úprav v daném procesu sestavování;

c)

odkazy na příslušné kapitoly soupisu k HND.

Článek 2

Podrobné postupy

Členské státy zajistí, že:

a)

popis zdrojů a metod použitých při odhadu HND v soupisu k HND používá pojmy a definice v souladu s ESA 2010;

b)

popis zdrojů a metod použitých při odhadu HND v soupisu k HND je komplexní a jasný, odpovídá postupům zavedeným v době vypracování soupisu k HND a zahrnuje informace o transformaci údajů ze statistických a administrativních zdrojů na odhady národních účtů uplatňováním koncepčních a bilančních úprav a úprav za účelem úplnosti a postupů validace;

c)

ve výše uvedeném popisu jsou pro jednotlivé kroky postupu sestavování HND poskytnuty numerické důkazy, které jsou konzistentní s informacemi v tabulkách postupů;

d)

numerické důkazy jsou založeny na posledním roce, za který jsou k dispozici konečné odhady (referenční rok);

e)

zdroje a metody použité k sestavení souhrnných ukazatelů HND a jejich složek se používají při sestavovaní za roky následující po referenčním roce.

Článek 3

Harmonogram pro aktualizaci a předávání

1.   Členské státy předají soupis k HND Komisi (Eurostatu) do 31. prosince 2021.

2.   Následné aktualizace soupisu k HND se provádějí a předávají Komisi (Eurostatu) do dvanácti měsíců po jakékoli významné změně zdrojů nebo metod pro sestavování HND. Soupis k HND se v každém případě aktualizuje alespoň každých pět let.

3.   Členské státy předají soupis k HND elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Komisi (Eurostatu).

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 19.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU