(EU) 2020/1542Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1542 ze dne 21. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

Publikováno: Úř. věst. L 356, 26.10.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. října 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1542

ze dne 21. října 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) stanoví společná a obecná ustanovení použitelná pro ESI fondy.

(2)

Ukazuje se, že stanovená úroveň ročního předběžného financování je ve srovnání s požadavky finančního řízení souvisejícími s prováděním operačních programů velmi vysoká; to platí zejména pro rozpočtové roky 2021 až 2023.

(3)

Aby se zmírnil tlak na prostředky na platby v rozpočtu Unie na rozpočtové roky 2021 až 2023 a zvýšila předvídatelnost požadavků na platby, a tím i transparentnost rozpočtového plánování a řádnost profilu plateb, měla by být míra ročního předběžného financování na tyto roky snížena.

(4)

Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 134 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

a)

pátá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

2020: 3 %;“;

b)

doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

2021 až 2023: 2 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. C 159, 10.5.2019, s. 45.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2020.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU