(EU) 2020/1539Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1539 ze dne 16. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Sainte-Maure de Touraine“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 353, 23.10.2020, s. 3-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1539

ze dne 16. října 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Sainte-Maure de Touraine“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Sainte-Maure de Touraine“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) ve znění nařízení Komise (ES) č. 828/2003 (3).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Sainte-Maure de Touraine“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 828/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se mění specifikace 16 názvů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon nebo Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or nebo Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Époisses de Bourgogne, Brocciu corse nebo Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (Úř. věst. L 120, 15.5.2003, s. 3).

(4)  Úř. věst. C 211, 25.6.2020, s. 15.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU