(EU) 2020/1497Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1497 ze dne 15. října 2020 o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 a Escherichia coli KCCM 80096 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 342, 16.10.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.16.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1497

ze dne 15. října 2020

o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 a Escherichia coli KCCM 80 096 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 a Escherichia coli KCCM 80 096 jako doplňkové látky přidané do krmiv pro všechny druhy zvířat. Uvedená žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 a Escherichia coli KCCM 80 096 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 12. listopadu 2019 (2) k závěru, že za navrhovaných podmínek užití nemá L-methionin z Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 a Escherichia coli KCCM 80 096 nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí.

(5)

Úřad rovněž dospěl k závěru, že L-methionin z Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 a Escherichia coli KCCM 80 096 je účinným zdrojem methioninu pro všechny druhy zvířat a aby byla stejně účinná u přežvýkavců jako u nepřežvýkavců, měla by být tato doplňková látka chráněna před rozkladem v bachoru.

(6)

Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy této doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení této doplňkové látky prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené doplňkové látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „aminokyseliny, jejich soli a analogy“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2019;17(12):5917.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: aminokyseliny, jejich soli a analogy

3c305

L-methionin

Složení doplňkové látky:

Prášek s minimálním obsahem 98,5 % L-methioninu a maximálním obsahem vlhkosti 0,5 %

-----------------

Charakteristika účinné látky:

L-methionin z fermentace pomocí Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 a Escherichia coli KCCM 80 096

Chemický vzorec: C5H11NO2S

CAS: 63-68-3.

-----------------

Analytické metody  (1)

Pro stanovení L-methioninu v doplňkové látce:

Food Chemical Codex „L-methionine monograph“ (identifikace) a

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a optickou detekcí (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17 180 (kvantifikace)

Pro stanovení methioninu v premixech:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a optickou detekcí (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17 180 a

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí (IEC-VIS) – nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (příloha III část F)

Pro stanovení methioninu v krmných směsích a krmných surovinách:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí (IEC-VIS) – nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (příloha III část F)

Pro stanovení methioninu ve vodě k napájení:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí (IEC-VIS)

Všechny druhy

1.

L-methionin smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka skládající se z přípravku.

2.

L-methionin lze používat ve vodě k napájení.

3.

V označení doplňkové látky a premixů musí být uvedeno:

„Při podávání L-methioninu, zejména ve vodě k napájení, je nutno zohlednit všechny esenciální a podmíněně esenciální aminokyseliny, aby se předešlo nevyváženosti.“

5.11.2030


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU