(EU) 2020/1485Nařízení Rady (EU) 2020/1485. ze dne 12. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/2236, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři

Publikováno: Úř. věst. L 343, 16.10.2020, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. října 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. října 2020 Nabývá účinnosti: 16. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.16.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1485.

ze dne 12. října 2020,

kterým se mění nařízení (EU) 2019/2236, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2019/2236 (1) stanoví na rok 2020 rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři.

(2)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 (2) byl stanoven víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři (dále jen „plán“). Podle uvedeného nařízení by rybolovná práva pro dotčené populace měla být stanovena tak, aby se postupným, přírůstkovým způsobem pokud možno do roku 2020, a nejpozději do 1. ledna 2025, dosáhlo míry úmrtnosti způsobené rybolovem při maximálním udržitelném výnosu.

(3)

Podle nařízení (EU) 2019/1022 by rybolovná práva měla být vyjádřena jako maximální přípustná intenzita rybolovu a stanovena v souladu s režimem intenzity rybolovu, který je stanoven v uvedeném nařízení. Každý členský stát měl vypočítat základní hodnotu pro každou skupinu intenzity rybolovu nebo zeměpisnou podoblast jako průměrnou intenzitu rybolovu vyjádřenou počtem dnů rybolovu v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017, přičemž měl zohlednit pouze plavidla aktivní v daném období. Členské státy oznámily své základní hodnoty intenzity rybolovu podle skupin loďstva a dnů rybolovu.

(4)

Při odhadování základní hodnoty, z níž se vychází při kalkulaci snížení intenzity rybolovu, zjistilo Španělsko chybu v technickém výpočtu používaném pro rozdělení dnů rybolovu na pobřežní a hlubinný rybolov v případě výjezdů trvajících déle než jeden den.

(5)

Proto je třeba změnit výpočet španělské základní hodnoty, pokud jde o maximální přípustnou intenzitu rybolovu v rybolovných dnech. Uvedená úprava výpočtu nemá vliv na celkový počet dnů rybolovu pro Španělsko, ani nemá dopad na ostatní členské státy provádějící plán. Uvedená změna je však nezbytná, aby se zabránilo jakémukoli nesouladu mezi podáváním zpráv ze strany Španělska o intenzitě rybolovu a výší intenzity rybolovu stanovenou v nařízení (EU) 2019/2236.

(6)

Nařízení (EU) 2019/2236 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení. Nařízení (EU) 2019/2236 se použije od 1. ledna 2020. Od uvedeného data by se mělo použít rovněž toto nařízení. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť rybolovná práva pro dotčené skupiny intenzity rybolovu nebyla dosud vyčerpána,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) 2019/2236

V příloze I nařízení (EU) 2019/2236 se oddíl a) nahrazuje tímto:

„a)

Alboránské moře, Baleárské ostrovy, severní Španělsko a Lví záliv (zeměpisné podoblasti 1–2–5–6–7)

Skupina populací

Celková délka plavidel

Španělsko

Francie

Itálie

Kód skupiny intenzity rybolovu

parmice nachová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1–5–6–7; garnela hlubokomořská v zeměpisných podoblastech 1, 5 a 6; humr severský v zeměpisných podoblastech 5 a 6.

< 12 m

2 260

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m a < 18 m

24 284

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m a < 24 m

45 563

5 144

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

16 047

6 258

0

EFF1/MED1_TR4

garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m a < 18 m

1 139

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m a < 24 m

11 535

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

9 260

0

0

EFF2/MED1_TR4“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 12. října 2020.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nařízení Rady (EU) 2019/2236 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 14).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 (Úř. věst. L 172, 26.6.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU