(EU) 2020/1481Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1481 ze dne 14. října 2020 kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 341, 15.10.2020, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. října 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. října 2020 Nabývá účinnosti: 15. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.15.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1481

ze dne 14. října 2020

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

Dne 12. května 2020 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Unie prohlášení, v němž je uvedeno, že se Unie hodlá i nadále zasazovat o plné dodržování zbrojního embarga OSN v Libyi. Rovněž se v něm zdůrazňuje, že je třeba vynaložit veškeré úsilí k zajištění úplného a účinného provádění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a to v rámci pozemních a vzdušných hranic s Libyí.

(3)

Dne 21. září 2020 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2020/1309 (2), v němž byly označeny tři subjekty podílející se na porušování zbrojního embarga OSN.

(4)

Rada je i nadále hluboce znepokojena situací v Libyi, zejména pak činnostmi, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v zemi, včetně porušování zbrojního embarga OSN.

(5)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) 2016/44, měla být doplněna jedna osoba podílející se na uvedených činnostech.

(6)

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1309 ze dne 21. září 2020, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 305 I, 21.9.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (EU) 2016/44 se v oddíle „A. Osoby“ doplňuje tato položka:

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

„22.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Datum narození: 1. června 1961

Místo narození: Leningrad (St. Petersburg)

Státní příslušnost: Rusko

Pohlaví: muž

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin je ruský podnikatel s úzkými vazbami, včetně vazeb finančních, na soukromou vojenskou společnost Wagnerova skupina (Wagner Group).

Tímto způsobem se Prigozhin podílí na činnostech Wagnerovy skupiny v Libyi, které ohrožují mír, stabilitu a bezpečnost této země, a uvedené činnosti podporuje.

Wagnerova skupina je zejména zapojena do mnohonásobného a opakovaného porušování zbrojního embarga v Libyi stanoveného rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a provedeného v článku 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/1333, včetně dodávek zbraní a vyslání nájemných vojáků do Libye na podporu Libyjské národní armády. Wagnerova skupina se účastnila řady vojenských operací namířených proti vládě národní jednoty podpořené ze strany OSN a přispěla k narušování stability Libye a maření mírového procesu.“

15.10.2020


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU