(EU) 2020/1480Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1480 ze dne 14. října 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

Publikováno: Úř. věst. L 341, 15.10.2020, s. 1-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. října 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. října 2020 Nabývá účinnosti: 15. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.15.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1480

ze dne 14. října 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2018 přijala Rada nařízení (EU) 2018/1542.

(2)

Dne 20. srpna 2020 byl ve vážném zdravotním stavu přijat do nemocnice v Omsku v Ruské federaci přední představitel opozice v Rusku Alexej Navalnyj.

(3)

Dne 22. srpna 2020 byl Alexej Navalnyj převezen do Berlína v Německu, kde se podrobil důkladnému vyšetření.

(4)

Dne 2. září 2020 oznámila vláda Spolkové republiky Německo informaci, že specializovaná laboratoř spolkových ozbrojených sil nalezla důkazy o tom, že Alexej Navalnyj byl otráven toxickou nervově paralytickou látkou typu novičok. Uvedené zjištění následně potvrdily laboratoře ve Francii a Švédsku, jak bylo oznámeno dne 14. září 2020.

(5)

Evropská rada ve svých závěrech z 1. a 2. října 2020 odsoudila pokus o vraždu Alexeje Navalného. Použití chemických zbraní představuje závažné porušení mezinárodního práva. Evropská rada vyzvala orgány Ruské federace, aby plně spolupracovaly s Organizací pro zákaz chemických zbraní s cílem zajistit nestranné mezinárodní vyšetřování a postavit odpovědné osoby před soud.

(6)

V této souvislosti a vzhledem k přetrvávající hrozbě, kterou představuje šíření a používání chemických zbraní, by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I nařízení (EU) 2018/1542 mělo být zařazeno šest osob a jeden subjekt.

(7)

Příloha I nařízení (EU) 2018/1542 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2018/1542 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 12.


PŘÍLOHA

Na seznam uvedený v příloze I nařízení (EU) 2018/1542 se doplňují tyto osoby a tento subjekt:

A.   FYZICKÉ OSOBY

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„10.

Andrei Veniaminovich YARIN

(Андрей Вениаминович ЯРИН)

pohlaví: mužské;

datum narození: 13. února 1970

místo narození: Nizhny Tagil;

státní příslušnost: Rusko

funkce: vedoucí prezidentského ředitelství pro vnitřní politiku

Andrei Yarin je vedoucím prezidentského ředitelství pro vnitřní politiku v rámci prezidentského výkonného úřadu v Ruské federaci. V této funkci má na starosti návrhy a provádění vnitřních politických pokynů. Andrei Yarin byl rovněž jmenován do pracovní skupiny v rámci prezidentského výkonného úřadu, jejíž úlohou bylo potírat vliv Alexeje Navalného v ruské společnosti, a to i prostřednictvím operací zaměřených na jeho diskreditaci.

Alexej Navalný byl v Ruské federaci z důvodu svého prominentního postavení v politické opozici cílem systematického pronásledování a represí ze strany státních a soudních aktérů.

15.10.2020

 

 

Orgány Ruské federace pečlivě sledovaly aktivity Alexeje Navalného během jeho cesty na Sibiř v srpnu roku 2020. Dne 20. srpna 2020 byl Alexej Navalný s vážnými potížemi převezen do nemocnice v Omsku (Ruská federace). Dne 22. srpna 2020 byl převezen do nemocnice v Berlíně (Německo). Specializovaná německá laboratoř následně objevila jasný důkaz, potvrzený rovněž laboratořemi ve Francii a Švédsku, že Alexej Navalný byl otráven toxickou nervovou látkou typu „novičok“. K této toxické látce mají přístup pouze státní orgány Ruské federace.

Za uvedených okolností lze dospět k odůvodněnému závěru, že k otrávení Alexeje Navalného mohlo dojít pouze se souhlasem prezidentského výkonného úřadu. Vzhledem ke svému seniornímu vedoucímu postavení v tomto úřadu nese tedy Andrei Yarin odpovědnost za to, že osoby, které Alexeje Navalného nervovou látkou typu „novičok“ otrávily nebo byly do jeho otrávení zapojeny, byly ke svému činu podníceny a dostalo se jim podpory, přičemž tento čin představuje použití chemických zbraní podle Úmluvy o chemických zbraních.

 

11.

Sergei Vladilenovich KIRIYENKO

(Сергей Владиленович КИРИЕНКО

pohlaví: mužské;

datum narození: 26. července 1962

místo narození: Sukhumi;

státní příslušnost: Rusko

funkce: první náměstek personálního ředitele prezidentského výkonného úřadu

Sergei Kiriyenko je prvním náměstkem personálního ředitele prezidentského výkonného úřadu Ruské federace. V této funkci je zodpovědný za vnitřní záležitosti státu, včetně politických skupin a aktivit.

Alexej Navalný byl v Ruské federaci z důvodu svého prominentního postavení v politické opozici cílem systematického pronásledování a represí ze strany státních a soudních aktérů.

Orgány Ruské federace pečlivě sledovaly aktivity Alexeje Navalného během jeho cesty na Sibiř v srpnu roku 2020. Dne 20. srpna 2020 byl Alexej Navalný s vážnými potížemi převezen do nemocnice v Omsku (Ruská federace). Dne 22. srpna 2020 byl převezen do nemocnice v Berlíně (Německo). Specializovaná německá laboratoř následně objevila jasný důkaz, potvrzený rovněž laboratořemi ve Francii a Švédsku, že Alexej Navalný byl otráven toxickou nervovou látkou typu „novičok“. K této toxické látce mají přístup pouze státní orgány Ruské federace.

15.10.2020

 

 

Za uvedených okolností lze dospět k odůvodněnému závěru, že k otrávení Alexeje Navalného mohlo dojít pouze se souhlasem prezidentského výkonného úřadu. Vzhledem ke svému seniornímu vedoucímu postavení v tomto úřadu nese tedy Sergei Kiriyenko odpovědnost za to, že osoby, které Alexeje Navalného nervovou látkou typu „novičok“ otrávily nebo byly do jeho otrávení zapojeny, byly ke svému činu podníceny a dostalo se jim podpory, přičemž tento čin představuje použití chemických zbraní podle Úmluvy o chemických zbraních.

 

12.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

pohlaví: mužské;

datum narození: 22. srpna 1960

místo narození: Alagir;

státní příslušnost: Rusko

funkce: zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro Sibiřský federální okruh

Sergei Menyailo je zplnomocněným zástupcem prezidenta Ruské federace pro Sibiřský federální okruh a z titulu této funkce je odpovědný za zajištění provádění ústavních pravomocí prezidenta, včetně provádění domácí a zahraniční politiky státu. Sergei Menyailo je rovněž nestálým členem Bezpečnostní rady Ruské federace.

Alexej Navalný byl v Ruské federaci z důvodu svého prominentního postavení v politické opozici cílem systematického pronásledování a represí ze strany státních a soudních aktérů.

15.10.2020

 

 

Orgány Ruské federace pečlivě sledovaly aktivity Alexeje Navalného během jeho cesty na Sibiř v srpnu roku 2020. Dne 20. srpna 2020 byl Alexej Navalný s vážnými potížemi převezen do nemocnice v Omsku (Ruská federace). Dne 22. srpna 2020 byl převezen do nemocnice v Berlíně (Německo). Specializovaná německá laboratoř následně objevila jasný důkaz, potvrzený rovněž laboratořemi ve Francii a Švédsku, že Alexej Navalný byl otráven toxickou nervovou látkou typu „novičok“. K této toxické látce mají přístup pouze státní orgány Ruské federace.

Za uvedených okolností lze dospět k odůvodněnému závěru, že k otrávení Alexeje Navalného mohlo dojít pouze se souhlasem prezidentského výkonného úřadu.

Vzhledem ke svému seniornímu vedoucímu postavení jako zástupce uvedeného úřadu v Sibiřském federálním okruhu nese tedy Sergei Menyailo odpovědnost za to, že osoby, které Alexeje Navalného nervovou látkou typu „novičok“ otrávily nebo byly do jeho otrávení zapojeny, byly ke svému činu podníceny a dostalo se jim podpory, přičemž tento čin představuje použití chemických zbraní podle Úmluvy o chemických zbraních.

 

13.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

pohlaví: mužské;

datum narození: 15. listopadu 1951

místo narození: Perm;

státní příslušnost: Rusko

funkce: ředitel Federální bezpečnostní služby Ruské federace

Aleksandr Bortnikov je ředitelem Federální bezpečnostní služby Ruské federace a z titulu této funkce je odpovědný za činnosti hlavní bezpečnostní agentury v Rusku.

Alexej Navalný byl v Ruské federaci z důvodu svého prominentního postavení v politické opozici cílem systematického pronásledování a represí ze strany státních a soudních aktérů.

Orgány Ruské federace pečlivě sledovaly aktivity Alexeje Navalného během jeho cesty na Sibiř v srpnu roku 2020. Dne 20. srpna 2020 byl Alexej Navalný s vážnými potížemi převezen do nemocnice v Omsku (Ruská federace). Dne 22. srpna 2020 byl převezen do nemocnice v Berlíně (Německo). Specializovaná německá laboratoř následně objevila jasný důkaz, potvrzený rovněž laboratořemi ve Francii a Švédsku, že Alexej Navalný byl otráven toxickou nervovou látkou typu „novičok“. K této toxické látce mají přístup pouze státní orgány Ruské federace.

15.10.2020

 

 

Za uvedených okolností a vzhledem k tomu, že Alexej Navalný byl v době svého otrávení pod dohledem, lze dospět k odůvodněnému závěru, že k otrávení mohlo dojít pouze se zapojením Federální bezpečnostní služby.

Vzhledem ke svému seniornímu vedoucímu postavení ve Federální bezpečnostní službě nese tedy Aleksandr Bortnikov odpovědnost za to, že osoby, které Alexeje Navalného nervovou látkou typu „novičok“ otrávily nebo byly do jeho otrávení zapojeny, byly ke svému činu podníceny a dostalo se jim podpory, přičemž tento čin představuje použití chemických zbraní podle Úmluvy o chemických zbraních.

 

14.

Pavel Anatolievich POPOV

(Павел Анатольевич ПОПОВ)

pohlaví: mužské;

datum narození: 1. ledna 1957

místo narození: Krasnoyarsk;

státní příslušnost: Rusko

funkce: náměstek ministra obrany Ruské federace

Pavel Popov je náměstkem ministra obrany Ruské federace a z titulu této funkce nese celkovou odpovědnost za výzkumné činnosti. Tyto činnosti zahrnují kontrolu a rozvoj vědeckých a technických kapacit ministerstva, včetně rozvoje potenciálu a modernizace existujících zbraní a vojenského vybavení.

Ruské ministerstvo obrany převzalo odpovědnost za zásoby chemických zbraní z bývalého Sovětského svazu a jejich bezpečné uskladnění do doby, než bude možné dokončit jejich zničení.

15.10.2020

 

 

Dne 20. srpna 2020 byl Alexej Navalný s vážnými potížemi převezen do nemocnice v Omsku (Ruská federace). Dne 22. srpna 2020 byl převezen do nemocnice v Berlíně (Německo). Specializovaná německá laboratoř následně objevila jasný důkaz, potvrzený rovněž laboratořemi ve Francii a Švédsku, že Alexej Navalný byl otráven toxickou nervovou látkou typu „novičok“. K této toxické látce mají přístup pouze státní orgány Ruské federace.

 

 

 

S ohledem na celkovou odpovědnost ministerstva obrany za bezpečné uskladnění a zničení chemických zbraní může být použití chemických zbraní na území Ruské federace pouze důsledkem záměru nebo nedbalosti ministerstva obrany a jeho politického vedení.

Vzhledem ke svému seniornímu vedoucímu postavení na ministerstvu obrany Ruské federace nese tedy Pavel Popov odpovědnost za to, že se dostalo pomoci osobám, které Alexeje Navalného nervovou látkou typu „novičok“ otrávily nebo byly do jeho otrávení zapojeny, přičemž tento čin představuje použití chemických zbraní podle Úmluvy o chemických zbraních.

 

15.

Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO

(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

pohlaví: mužské;

datum narození: 17. července 1975

místo narození: Stavropol;

státní příslušnost: Rusko

funkce: náměstek ministra obrany Ruské federace

Aleksei Krivoruchko je náměstkem ministra na ministerstvu obrany Ruské federace s celkovou odpovědností za vojenskou výzbroj. To zahrnuje i dohled nad zásobami zbraní a vojenského vybavení ministerstva. Odpovídá i za jejich likvidaci v rámci provádění mezinárodních smluv, jímž je ministerstvo obrany pověřeno.

Ruské ministerstvo obrany převzalo odpovědnost za zásoby chemických zbraní z bývalého Sovětského svazu a jejich bezpečné uskladnění do doby, než bude možné dokončit jejich zničení.

15.10.2020’

 

 

Dne 20. srpna 2020 byl Alexej Navalný s vážnými potížemi převezen do nemocnice v Omsku (Ruská federace). Dne 22. srpna 2020 byl převezen do nemocnice v Berlíně (Německo). Specializovaná německá laboratoř následně objevila jasný důkaz, potvrzený rovněž laboratořemi ve Francii a Švédsku, že Alexej Navalný byl otráven toxickou nervovou látkou typu „novičok“. K této toxické látce mají přístup pouze státní orgány Ruské federace.

 

 

 

S ohledem na celkovou odpovědnost ministerstva obrany za bezpečné uskladnění a zničení chemických zbraní může být použití chemických zbraní na území Ruské federace pouze důsledkem záměru nebo nedbalosti ministerstva obrany a jeho politického vedení.

Vzhledem ke svému seniornímu vedoucímu postavení na ministerstvu obrany Ruské federace nese tedy Aleksei Krivoruchko odpovědnost za to, že se dostalo pomoci osobám, které Alexeje Navalného nervovou látkou typu „novičok“ otrávily nebo byly do jeho otrávení zapojeny, přičemž tento čin představuje použití chemických zbraní podle Úmluvy o chemických zbraních.

 

B.   PRÁVNICKÉ OSOBY, SUBJEKTY A ORGÁNY

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„2.

State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) (Státní vědecký výzkumný institut pro organickou chemii a technologie)

(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)

Adresa: Shosse Entuziastov 23, 11 124 Moskva, Moskevská oblast, Rusko

Telefon: +7 (495) 673 7530;

Fax: +7 (495) 673 2218;

Internetové stránky: http://gosniiokht.ru

E-mail: [email protected]

Státní vědecký výzkumný institut pro organickou chemii a technologie (GosNIIOKhT) je státní institut pro věděcký výzkum pověřený zničením zásob chemických zbraní z bývalého Sovětského svazu.

Původní funkcí institutu před rokem 1994 byla účast na vývoji a výrobě chemických zbraní včetně toxické nervové látky známé jako „novičok“. Po roce 1994 bylo toto zařízení součástí vládního programu zničení zásob chemických zbraní z bývalého Sovětského svazu.

15.10.2020’

 

 

Dne 20. srpna 2020 byl Alexej Navalný s vážnými potížemi převezen do nemocnice v Omsku (Ruská federace). Dne 22. srpna 2020 byl převezen do nemocnice v Berlíně (Německo). Specializovaná německá laboratoř následně objevila jasný důkaz, potvrzený rovněž laboratořemi ve Francii a Švédsku, že Alexej Navalný byl otráven toxickou nervovou látkou typu „novičok“. K této toxické látce mají přístup pouze státní orgány Ruské federace.

Použití toxické nervové látky typu „novičok“ by bylo tedy jedině možné z důvodu zanedbání povinnosti ze strany institutu zničit zásoby chemických zbraní.

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU