(EU) 2020/1477Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1477 ze dne 14. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 338, 15.10.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. října 2020 Nabývá účinnosti: 16. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.15.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1477

ze dne 14. října 2020,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (1), a zejména na čl. 10a odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 vedla ke strmému propadu letecké dopravy kvůli výraznému oslabení poptávky a přímým opatřením, která členské státy i třetí země zavedly, aby zabránily šíření pandemie.

(2)

Tyto okolnosti jsou mimo kontrolu leteckých dopravců a následné dobrovolné nebo povinné rušení leteckých služeb leteckými dopravci je nezbytnou nebo legitimní reakcí na uvedené okolnosti.

(3)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 (2) bylo změněno nařízení (EHS) č. 95/93, aby bylo možné chránit finanční zdraví leteckých dopravců a zabránit nepříznivému dopadu na životní prostředí v případě, že by se pouze za účelem zachování příslušných letištních časů provozovaly prázdné nebo převážně prázdné lety. Na základě uvedené změny považují koordinátoři letištní časy přidělené na období od 1. března 2020 do 24. října 2020 za využité leteckým dopravcem, jemuž byly původně přiděleny.

(4)

Nařízení (EU) 2020/459 rovněž svěřilo Komisi přenesené pravomoci, aby mohla změnit období uvedené v článku 10a nařízení (EHS) č. 95/93, pokud na základě údajů zveřejněných Eurocontrolem, který je manažerem struktury vzdušného prostoru pro funkce sítě uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, zjistí, že snížení úrovně letového provozu ve srovnání s úrovní v odpovídajícím období předchozího roku přetrvává a pravděpodobně bude přetrvávat, a pokud na základě nejlepších dostupných vědeckých údajů rovněž zjistí, že je tato situace výsledkem dopadu výskytu onemocnění COVID-19.

(5)

V souladu s čl. 10a odst. 5 nařízení (EHS) č. 95/93 Komise do 15. září 2020 předložila Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o této věci, v níž dospěla k závěru, že jsou splněny podmínky čl. 10a odst. 4 pro změnu lhůty uvedené v odstavci 1 téhož článku.

(6)

Navzdory postupnému růstu je letový provoz oproti stejnému období roku 2019 stále na nízké úrovni, podle údajů Eurocontrolu byl v srpnu 2020 o 47 % nižší než v srpnu předchozího roku. Přestože nelze snadno předpovědět, jak bude postupovat oživení letového provozu, dá se předpokládat, že stávající situace potrvá rovněž v blízké budoucnosti. Na základě scénáře koordinovaného přístupu vypracovaného Eurocontrolem (předpokládá společný přístup k zavádění provozních postupů a rušení vnitrostátních omezení) se očekává, že v únoru 2021 bude objem letového provozu o 15 % nižší než v témže měsíci roku 2020. Podle scénáře nekoordinovaného přístupu (nekoordinované zavádění provozních postupů a rušení vnitrostátních omezení) se ve stejném období počítá s poklesem letového provozu o 25 %.

(7)

Přetrvávající pokles letového provozu je výsledkem dopadu pandemie COVID-19. Dostupné údaje o důvěře spotřebitelů během pandemie COVID-19 uvádějí, že zatímco v dubnu 2020 přibližně 60 % dotázaných uvedlo, že se do několika měsíců po odeznění pandemie pravděpodobně vrátí k cestování letadlem, v červnu 2020 takto odpovědělo pouze 45 % respondentů. Dostupné údaje ukazují souvislost mezi pandemií COVID-19 a poptávkou spotřebitelů po letecké dopravě.

(8)

Podle Světové zdravotnické organizace dosáhl v Evropě denní počet zaznamenaných případů vrcholu dne 1. dubna 2020, kdy bylo evidováno 43 326 nových případů. Mezi květnem a polovinou července 2020 se míra snížila, když bylo denně většinou zaznamenáno méně než 20 000 nových případů. Ke konci srpna 2020 se však množství případů opět začalo zvyšovat, přičemž během značného počtu dnů bylo evidováno více než 30 000 nových případů.

(9)

Z týdenní přehledové zprávy Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyplývá, že od 26. srpna 2020 činí čtrnáctidenní míra případů hlášených v EU/EHP a ve Spojeném království 46 případů na 100 000 obyvatel (rozpětí v jednotlivých zemích: 2–176). Tato míra se zvyšuje již 38 dnů. Počet hospitalizací a/nebo případů na jednotkách intenzivní péče a/nebo nově přijatých osob v důsledku onemocnění COVID-19 se v nedávné době zvýšil v Bulharsku, Česku, Polsku, Rumunsku, Řecku a na Slovensku.

(10)

V září 2020 středisko ECDC odhadlo, že riziko další eskalace onemocnění COVID-19 ve všech zemích EU nebo EHP a ve Spojeném království je mírné (v zemích, které i nadále provádějí a prosazují vícero opatření, včetně omezení fyzického kontaktu, a mají dostatečnou kapacitu k vysledování kontaktů a testování) a velmi vysoké (v zemích, jež taková opatření neuplatňují, a mají nedostatečnou kapacitu pro vysledování kontaktů a testování).

(11)

Omezení v letecké dopravě zavedená některými členskými státy v důsledku hygienických a zdravotních opatření v souvislosti s COVID-19 mají rovněž vliv na důvěru spotřebitelů a z ní vyplývající poptávku po cestování letadlem. Na začátku léta 2020 sice těchto omezení ubylo, některé členské státy je však znovu zavedly od září 2020, neboť počty případů COVID-19 jsou v řadě členských států zase na vzestupu.

(12)

Vzhledem k aktuálnímu stavu rezervací letů a epidemiologickým prognózám lze důvodně očekávat, že v nadcházejícím období zimního letového řádu, tj. od 25. října 2020 do 27. března 2021, bude následkem pandemie COVID-19 zrušeno značné množství letů. Kvůli nevyužití letištních časů, které jsou na toto období přiděleny, by letečtí dopravci neměli přijít o možnosti, které by jinak měli podle čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 95/93.

(13)

Výjimku z požadavku těchto ustanovení, tj. aby byla do určité míry využita dotčená série letištních časů, je nutné prodloužit nad rámec letního letového řádu 2020 také na celé období zimního letového řádu 2020/2021, tj. od 25. října 2020 do 27. března 2021.

(14)

Předpokládá se, že toto nařízení v přenesené pravomoci vstoupí v platnost po uplynutí období, které je nyní stanoveno v čl. 10a odst. 1 nařízení (EHS) č. 95/93. Aby se předešlo právní nejistotě zejména na straně koordinátorů letištních časů a leteckých provozovatelů, mělo by být toto nařízení přijato postupem pro naléhavé případy podle článku 12b nařízení o letištních časech a jakožto naléhavá záležitost by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 10a nařízení (EHS) č. 95/93 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Pro účely čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 považují koordinátoři letištní časy přidělené na období od 1. března 2020 do 27. března 2021 za využité leteckým dopravcem, jemuž byly původně přiděleny.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU