(EU) 2020/1474Nařízení Komise (EU) 2020/1474 ze dne 13. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o prodloužení jeho doby použitelnosti a časově vymezené odchylky pro podniky v obtížích s cílem zohlednit dopady pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 337, 14.10.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 3. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.14.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1474

ze dne 13. října 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o prodloužení jeho doby použitelnosti a časově vymezené odchylky pro podniky v obtížích s cílem zohlednit dopady pandemie COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 (2) se má za to, že podpora nižší než určitý strop udělovaná podnikům v souvislosti s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu nesplňuje všechna kritéria čl. 107 odst. 1 Smlouvy, a proto je s výhradou určitých podmínek vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.

(2)

Platnost nařízení (EU) č. 360/2012 skončí dne 31. prosince 2020.

(3)

Při přípravě případné budoucí aktualizace nařízení (EU) č. 360/2012 spolu s případnou budoucí aktualizací nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (3) je nezbytné zajistit předvídatelnost a právní jistotu.

(4)

Za prvé, období použitelnosti nařízení (EU) č. 360/2012 by proto mělo být prodlouženo. Za druhé, v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy by mělo být vyhodnoceno nařízení (EU) č. 360/2012 a další pravidla pro služby obecného hospodářského zájmu stanovená v rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 (4), ve sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (5) a ve sdělení Komise – Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011) (6), nakolik se vztahují na zdravotní a sociální služby. Komise zahájila hodnocení těchto pravidel již v červnu 2019. Prodloužení platnosti nařízení (EU) č. 360/2012 by mělo Komisi umožnit zohlednit výsledky kontroly účelnosti, které se rovněž vztahují na nařízení (EU) č. 1407/2013. Doba trvání prodloužení platnosti nařízení (EU) č. 360/2012 by proto měla být sladěna s dobou trvání prodloužení platnosti nařízení (EU) č. 1407/2013. Toto prodloužení by mělo Komisi umožnit získat ucelenější představu o tom, jak jednotlivé prvky obou nařízení společně fungují. Časově omezené prodloužení by mělo přispět k zajištění právní jistoty pro podniky, které jsou pověřeny poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, a nemělo by vést ke zvýšení administrativní zátěže, neboť kompenzační opatření, které v kterémkoli tříletém daňovém období nepřekračují částku 500 000 EUR poskytnutou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, budou i nadále považovány za částky, které nepředstavují státní podporu.

(5)

Období použitelnosti nařízení (EU) č. 360/2012 by proto mělo být prodlouženo o tři roky do 31. prosince 2023.

(6)

S ohledem na hospodářské a finanční důsledky, které má na podniky rozšíření onemocnění COVID-19, a v zájmu zajištění souladu s obecnou reakcí politiky přijatou Komisí, zejména v období 2020–2021, je nezbytné, aby podniky, které se staly podniky v obtížích v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, byly po omezenou dobu i nadále způsobilé podle nařízení (EU) č. 360/2012.

(7)

Nařízení (EU) č. 360/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 360/2012 se mění takto:

a)

V článku 1 se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Odchylně od odst. 2 písm. h) se toto nařízení použije na podniky, které ke dni 31. prosince 2019 nebyly v obtížích, ale staly se podniky v obtížích v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2021.“

b)

V článku 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do 31. prosince 2023.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 114, 26.4.2012, s. 8).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, C(2011) 9380, (Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3).

(5)  Úř. věst. C 8, 11.1.2012, s. 4.

(6)  Úř. věst. C 8, 11.1.2012, s. 15.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU