(EU) 2020/1473Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1473 ze dne 13. října 2020, kterým se po třísté sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 334I, 13.10.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. října 2020 Nabývá účinnosti: 13. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.13.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 334/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1473

ze dne 13. října 2020,

kterým se po třísté sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 8. října 2020 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN doplnit jeden záznam na seznam osob, skupin a subjektů, na které by se mělo vztahovat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu,

finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ doplňuje tento záznam:

„Jamal Hussein Hassan Zeiniye (originální transkripce: زینیھ حسن حسین جمال) (dostatečně spolehlivá přezdívka Jamal Husayn Zayniyah; nedostatečně spolehlivá přezdívka: a) Abu Malek El Talleh; b) Abu Hussein; c) abu-Malik al-Ansari; d) Abu-Malik al-Shami; e) Abu-Malik al-Talli). Datum narození: a) 17. 8. 1972; b) 1. 1. 1972. Místo narození: a) Benghází, Libye; b) Al Tall, Syrská arabská republika; c) Tell Mnin, Syrská arabská republika. Státní příslušnost: Sýrie. Pas č. 3987189 (syrský pas). Národní identifikační číslo a) 13080011550; b) 5877002 (syrský občanský průkaz vydaný dne 25. května 2011). Adresa: a) Syrská arabská republika; b) Arsal, Bekaa, Libanon. Další informace: a) vůdce Al-Nusrah Front for the People of the Levant in West Kalamoun, Syrská arabská republik; b) jméno matky je Amina Tolmeh. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 8. 10. 2020.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU