(EU) 2020/1427Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1427 ze dne 12. října 2020 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením (EU) 2015/83 na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky ve směsi nebo v roztoku

Publikováno: Úř. věst. L 336, 13.10.2020, s. 1-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. října 2020 Nabývá účinnosti: 14. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.13.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1427

ze dne 12. října 2020

o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením (EU) 2015/83 na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky ve směsi nebo v roztoku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Platná opatření a souběžná šetření

(1)

V listopadu 2008 uložila Rada nařízením (ES) č. 1187/2008 (2) (dále jen „původní nařízení“) konečné antidumpingové clo na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále též „ČLR“). Opatření mělo formu valorické celní sazby v rozpětí od 33,8 % do 39,7 %.

(2)

V lednu 2015 Komise prováděcím nařízením (EU) 2015/83 (3) na základě přezkumu před pozbytím platnosti uložila konečné antidumpingové clo na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z ČLR (dále jen „předchozí přezkum před pozbytím platnosti“).

(3)

Zároveň Komise prováděcím nařízením (EU) 2015/84 (4) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie.

(4)

Dne 21. ledna 2020 Komise zahájila v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z ČLR a z Indonésie (5). Přezkumné šetření probíhá.

1.2.   Žádost

(5)

Dne 8. ledna 2020 Komise přezkoumala žádost podanou v souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení o prošetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z ČLR a zavedení povinnosti celní evidence těchto dovozů. Žádost podal jediný výrobce glutamátu sodného v Unii, společnost Ajinomoto Foods Europe SAS (dále jen „žadatel“).

(6)

Žadatel předložil důkazy o tom, že dochází k obcházení stávajících antidumpingových opatření na dovoz glutamátu sodného. Podle těchto důkazů:

po uložení konečného antidumpingového cla prováděcím nařízením (EU) 2015/83 došlo ke změně obchodních toků souvisejících s vývozem z ČLR do Unie,

tato změna vyplývá z dovozu dotčeného výrobku s mírnou úpravou, která nemění jeho základní vlastnosti, ale způsobuje, že výrobek spadá pod kódy celní nomenklatury, které nejsou běžně předmětem opatření, a přitom neexistuje jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod těchto praktik mimo uložení cla,

nápravné účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek jsou mařeny, a to jak pokud jde o množství, tak pokud jde o cenu, a

ceny mírně upraveného výrobku byly dumpingové ve vztahu k dříve určené běžné hodnotě.

1.3.   Zahájení

(7)

Po zjištění, že existují dostatečné důkazy, Komise zahájila šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení s cílem zjistit, zda dovoz glutamátu sodného do Unie v podobě směsi nebo v roztoku obsahujících 50 % hmotnostních nebo více glutamátu sodného v sušině, který pochází z ČLR, představuje obcházení stávajících opatření.

(8)

Šetření bylo zahájeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/230 (6) (dále jen „zahajovací nařízení“). Podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení nařizovalo zahajovací nařízení celním orgánům vést celní evidenci dovozu mírně upraveného výrobku z ČLR.

1.4.   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření

(9)

Výrobek dotčený možným obcházením je glutamát sodný, který v současnosti spadá pod kód KN ex 2922 42 00 (kód TARIC 2922420010), pocházející z ČLR (dále též „dotčený výrobek“ nebo „glutamát sodný“). Dotčený výrobek podléhá antidumpingovým opatřením uloženým prováděcím nařízením (EU) 2015/83. Používá se zejména jako látka zvýrazňující chuť v polévkách, vývarech, jídlech z ryb a masa a v hotových jídlech. Lze ho používat i v chemickém průmyslu pro nepotravinářské účely, například jako součást detergentů. Glutamát sodný se vyrábí bakteriální fermentací cukernatých surovin (například z kukuřičného škrobu, pšeničného škrobu nebo tapiokového škrobu, ale také z cukrového sirupu, melasy z cukrové třtiny a řepné melasy). Je rovněž znám pod kódem E621 a v nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (7) o specifikacích pro potravinářské přídatné látky se popisuje jako bílé krystaly nebo krystalický prášek, prakticky bez zápachu. Jeho chemický název je natrium-2-aminopentadioát, monohydrát a vzorec C5H8NaNO4 · H2O.

(10)

Výrobek, který je předmětem šetření možného obcházení, je glutamát sodný ve směsi nebo roztoku obsahujících 50 % hmotnostních nebo více glutamátu sodného v sušině, který v současnosti spadá pod kód KN ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 a ex 3824 99 96 (kódy TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 a 3824999689), pocházející z Čínské lidové republiky (dále též „výrobek, který je předmětem šetření“ nebo „směsi glutamátu sodného“).

1.5.   Období šetření a vykazované období

(11)

Období šetření pokrývá období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2019 (dál jen „období šetření“). Údaje byly shromažďovány za období šetření s cílem prošetřit mimo jiné údajné změny obchodních toků.

(12)

Podrobnější údaje byly získány za vykazované období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 (dále jen „vykazované období“) s cílem zjistit, zda dovoz narušoval nápravné účinky platných opatření ve vztahu k cenám a/nebo množství, a ověřit existenci dumpingu.

1.6.   Šetření

(13)

Komise oficiálně informovala úřady ČLR, známé vyvážející výrobce z ČLR, dovozce/uživatele v Unii, o nichž je známo, že se jich šetření týká, a žadatele, který šetření inicioval.

(14)

Zahajovací nařízení vyzvalo všechny zúčastněné strany, aby písemně předložily svá stanoviska, odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů od data zahájení tohoto šetření. K datu zahájení byl na webových stránkách GŘ pro obchod https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2448 zpřístupněn formulář žádosti o udělení osvobození, dotazník pro vyvážející výrobce v ČLR a dotazník pro dovozce/uživatele v Unii.

(15)

Zúčastněné strany dostaly příležitost požádat ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení o slyšení. Všechny strany byly informovány o tom, že nedostatečná spolupráce může vést k uplatnění článku 18 základního nařízení a k tomu, že zjištění budou vycházet z dostupných údajů.

(16)

Odpovědi na dotazník odevzdal jeden dovozce a šest uživatelů v Unii. Na základě žádosti o vysvětlení jejich odpovědí uvedených v dotaznících dovozce a jeden z uživatelů svou spolupráci ukončili.

1.7.   Nedostatečná spolupráce

(17)

Neozval se žádný vyvážející výrobce ani obchodník z ČLR, který obchoduje s dotčeným výrobkem nebo výrobkem, který je předmětem šetření. Dne 2. dubna 2020 Komise uvědomila vládu ČLR o této skutečnosti a o svém záměru použít dostupné údaje v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(18)

Stejně tak v šetření neposkytl svou spolupráci ani žádný dovozce nebo uživatel výrobku, který je předmětem šetření, v Unii. Pět spolupracujících uživatelů, kteří odevzdali odpovědi na dotazník, prohlásilo, že dovážejí nebo používají dotčený výrobek, a potvrdilo, že nedovážejí ani neužívají výrobek, který je předmětem šetření.

(19)

Vzhledem k absenci spolupráce vycházejí zjištění v souladu s článkem 18 základního nařízení z dostupných údajů.

2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

2.1.   Obecné informace

(20)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení Komise provedla postupnou analýzu následujících prvků, aby zhodnotila možné obcházení:

zda došlo ke změně obchodních toků mezi ČLR a Unií,

zda tato změna vyplývá z praktik, zpracovatelských postupů nebo prací, pro něž neexistuje jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod než uložení cla,

zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že nápravné účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku, a

zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k dříve určené běžné hodnotě obdobného výrobku.

2.2.   Změna obchodních toků

(21)

Aby bylo možné zjistit možnou změnu obchodních toků, analyzovala Komise objem dovozu glutamátu sodného a směsí glutamátu sodného v průběhu období šetření.

(22)

Objem dovozu glutamátu sodného byl stanoven na základě údajů Eurostatu na úrovni kódu TARIC (8) za období šetření. Glutamát sodný v současné době spadá pod kód TARIC 2922420010.

(23)

Objem dovozu směsí glutamátu sodného nebylo možné stanovit na základě údajů Eurostatu z následujících důvodů: dovoz směsí glutamátu sodného byl údajně prováděn pod kódy KN 2103 90 90, 2104 10 00, 2104 20 00, 3824 90 92, 3824 90 93 a 3824 90 96. Tyto kódy KN mají širší působnost než výrobek, který je předmětem šetření. Analýza změny obchodních toků na základě dovozu pod uvedenými kódy KN by proto vedla k nadhodnocení skutečného množství dovozu směsí či roztoků glutamátu sodného.

(24)

Aby bylo možné přesněji zjistit objem dovozu směsí glutamátu sodného, Komise vzhledem k nedostatku jiných, spolehlivějších zdrojů, použila následující metodiku vycházející z metodiky navržené žadatelem v jeho žádosti:

(25)

Nejdříve stanovila souhrnný objem vývozu glutamátu sodného a směsi glutamátu sodného známé pod názvem „Gourmet Powder“ (9) z ČLR do Unie podle evidence v databázi Global Trade Atlas (GTA) (10) pod kódy čínské celní nomenklatury 2922 42 20 a 2103 90 10. Údaje o „Gourmet Powder“ by měly zahrnovat směsi obsahující mezi 80 % a 99 % glutamátu sodného, mohou však zahrnovat i vývoz čistého glutamátu sodného v baleních pro maloobchodní trh. Dále nelze vyloučit, že některé směsi glutamátu sodného, s malým množstvím přídatných látek, se z ČLR vyvážejí jako čistý glutamát sodný.

(26)

Aby získala údaje o dovozu směsí glutamátu sodného, odečetla Komise z takto zjištěného celkového objemu vývozu objem dovozu glutamátu sodného evidovaného v databázi Eurostat pod kódem TARIC 2922420010 (viz 22. bod odůvodnění).

(27)

Výsledný rozdíl byl považován za přiměřeně přesné stanovení objemu dovozu směsí glutamátu sodného do Unie.

(28)

Dne 28. května 2020 Komise oznámila všem zúčastněným stranám svůj záměr použít výše uvedenou metodiku a vyzvala je, aby vyjádřily své názory na tuto metodiku a na předložené údaje. Své připomínky předložil pouze jeden účastník, který s metodikou i s údaji souhlasil.

(29)

Na základě metodiky popsané výše Komise získala následující údaje o dovozu:

Dovoz z ČLR do Unie

(Jednotka: tuny)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vykazované období

Dotčený výrobek

2 317

3 515

5 234

3 652

3 624

2 221

3 063

Výrobek, který je předmětem šetření

2 484

2 437

4 535

2 765

3 046

4 336

8 558

Zdroj:

GTA, Eurostat.

(30)

Dovoz směsí glutamátu sodného z ČLR do Unie v průběhu období šetření stoupl o 244 % a ve vykazovaném období dosáhl 8 558 tun. Pokud jde o dovoz glutamátu sodného, po prvním nárůstu v letech 2013 až 2015 docházelo od roku 2015 ke snižování dovozu, když ve vykazovaném období dosáhl 3 063 tun.

(31)

Z toho lze dovodit, že došlo ke změně obchodních toků ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.

2.3.   Změna obchodních toků je důsledkem praktik, zpracovatelských postupů nebo prací, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(32)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení požaduje, aby změna obchodních toků vyplývala z praktik, zpracovatelských postupů nebo prací, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Jak je uvedeno v 31. bodě odůvodnění, bylo zjištěno, že došlo ke změně obchodních toků. Jak je uvedeno v 19. bodě odůvodnění, vzhledem k absenci spolupráce vycházejí zjištění z dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(33)

Ve své žádosti žadatel tvrdil, že čínští výrobci vyvážejí značná množství směsí glutamátu sodného a snaží se přitom, aby spadaly pod kódy celní nomenklatury, jichž se opatření netýkají. V rámci tohoto procesu dochází k mírné úpravě výrobku, aniž by byly pozměněny jeho základní vlastnosti.

(34)

Celní úřady členských států již v roce 2015 informovaly příslušné útvary Komise o tom, že k podobným praktikám dochází. Celní úřady zaznamenaly nárůst dovozu směsí glutamátu sodného se zhruba 1 % obsahem stolní soli pod jiným kódem celní nomenklatury než ty, které jsou předmětem šetření, zatímco dovoz čistého glutamátu sodného poklesl. Podle jejich názoru bylo jediným účelem této praktiky vyhnout se antidumpingovému clu, neboť směs nemění charakteristiku výrobku a má shodnou aplikaci a použití jako glutamát sodný.

(35)

Rozhodnutí týkající se závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) vydaná celními správami několika členských států potvrzují, že k těmto praktikám dochází. Tato ZISZ (11) klasifikuje pro celní účely směsi v koncentracích od 50 % do 99 % glutamátu sodného pod kódy KN a TARIC, na které se opatření nevztahují. Všechna tato rozhodnutí týkající se ZISZ byla vydána v průběhu období šetření a platí od data jejich vydání po celé období šetření. Popis výrobků, pro které byla vydána ZISZ, potvrzuje, že jde o výrobek, který je předmětem šetření. Na dovoz výrobku, který je předmětem šetření, se proto za použití této ZISZ nevztahuje antidumpingové clo.

(36)

Analýza ZISZ i žádostí o ZISZ, které měla Komise k dispozici, potvrzují, že použití je stejné jako u dotčeného výrobku. Dále jsou někteří držitelé ZISZ známi z předchozích šetření jako dovozci dotčeného výrobku. Jeden z držitelů ZISZ byl dokonce identifikován celními správami členských států jako dovozce u transakcí vysvětlených v 34. bodě odůvodnění.

(37)

Šetření neodhalilo žádný hospodářský důvod pro použití výrobku, který je předmětem šetření. Jak žadatel ve své žádosti ukázal, praktika používání směsi glutamátu sodného namísto čistého glutamátu sodného přináší uživateli zvýšenou hospodářskou zátěž, neboť je nucen upravovat své výrobky, označení a receptury a zohlednit v nich vyšší objem soli. Neexistuje pro to žádný hospodářský důvod mimo obcházení opatření vztahujících se na glutamát sodný. Komise rovněž konstatuje, že záměrné přidávání soli do glutamátu sodného znamená krok navíc ve výrobním procesu, což představuje pro výrobce další hospodářskou zátěž v podobě další práce a dohledu a zvyšuje tedy výrobní náklady.

(38)

Jak je uvedeno v 16. bodě odůvodnění, Komise nejdříve obdržela odpovědi na dotazník od šesti uživatelů. Jeden uživatel sdělil, že používá čistý glutamát sodný k výrobě vlastních směsí glutamátu sodného v závislosti na procentu použitého glutamátu sodného. Někteří z uživatelů, kteří spolupracovali, prohlásili, že nakupují směsi glutamátu sodného od dodavatelů z Unie. Žádný z nich nevykázal dovoz výrobku, který je předmětem šetření, a žádný z nich neuvedl připomínky nebo neposkytl důvod pro jeho používání.

(39)

Vzhledem k výše uvedenému dospěla Komise na základě článku 18 základního nařízení k závěru, že dochází k drobné úpravě dotčeného výrobku, která nemění jeho základní vlastnosti, ale způsobuje, že výrobek spadá pod kódy celní nomenklatury, které nejsou běžně předmětem opatření, a že pro tuto praktiku neexistuje jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod než uložení cla.

2.4.   Dochází k maření nápravných účinků cla

(40)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení Komise hodnotila, zda dovážené směsi glutamátu sodného narušovaly, pokud jde o množství i ceny, nápravné účinky stávajících opatření vztahujících se na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z ČLR.

(41)

Jak je uvedeno v 29. bodě odůvodnění, v rámci šetření bylo zjištěno, že dovoz směsí glutamátu sodného byl v průběhu vykazovaného období co do objemu značný. V průběhu vykazovaného období představoval více než 10 % celkové spotřeby Unie. Spotřeba Unie vychází z údajů odhadnutých žadatelem v jeho žádosti, tj. [77 000 – 79 000] (12) tun.

(42)

Komise porovnala průměrnou vývozní cenu směsí glutamátu sodného v průběhu vykazovaného období (stanovenou za použití stejné metodiky, která je uvedena v 24. bodě odůvodnění), řádně upravenou z FOB (13) na úroveň CIF (14), s průměrnou cenou nepůsobící újmu účtovanou v odvětví v Unii, jak byla zjištěna v rámci období přezkumného šetření při předchozím přezkumu před pozbytím platnosti.

(43)

Toto srovnání odhalilo značné rozpětí prodeje pod cenou, a to ve výši 93 %.

(44)

Na základě těchto údajů dospěla Komise k závěru, že dovoz směsí glutamátu sodného maří nápravné účinky opatření, a to jak pokud jde o cenu, tak pokud jde o množství.

2.5.   Důkazy o dumpingu

(45)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení Komise posuzovala, zda došlo k dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro obdobný výrobek. Komise proto porovnala průměrnou vývozní cenu směsí glutamátu sodného v průběhu vykazovaného období (stanovenou za použití stejné metodiky, která je uvedena v 24. bodě odůvodnění) s běžnou hodnotou stanovenou u obdobného výrobku v předchozím přezkumu před pozbytím platnosti.

(46)

Tato srovnání odhalilo značné dumpingové rozpětí, ve výši 99,7 %.

2.6.   Opatření

(47)

Na základě výše uvedených zjištění dospěla Komise k závěru, že stávající opatření vztahující se na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z ČLR definovaná v předchozím přezkumu před pozbytím platnosti jsou dovozem výrobku, který je předmětem šetření, obcházena.

(48)

V šetření bylo zjištěno, že došlo ke změně obchodních toků mezi ČLR a Unií a že tato změna vyplývá z praktik, zpracovatelských postupů nebo prací, pro něž neexistuje jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod než uložení cla. Komise rovněž zjistila, že nápravné účinky cla jsou mařeny, pokud jde o ceny i množství obdobných výrobků, a bylo zjištěno, že dochází ke značnému dumpingu ve vztahu k dříve zjištěné běžné hodnotě obdobného výrobku.

(49)

Proto by v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení měla být platná antidumpingová opatření rozšířena i na dovoz výrobku, který je předmětem šetření.

(50)

Podle čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce základního nařízení by rozšiřovaným opatřením mělo být opatření stanovené v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/83, o „všech ostatních společnostech“, jímž je konečné antidumpingové clo v sazbě 39,7 %, vztahující se na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením.

(51)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že veškerá rozšířená opatření by se měla vztahovat na dovoz, který vstoupil do Unie v rámci celní evidence uložené zahajovacím nařízením, by mělo být z tohoto celně evidovaného dovozu výrobku, který je předmětem šetření, vybráno antidumpingové clo.

3.   POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

(52)

Všechny zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, které vedly k výše uvedeným závěrům. Po poskytnutí těchto informací jim byla rovněž poskytnuta lhůta pro podání připomínek. Komise obdržela připomínky pouze od žadatele, který navrhovaný přístup podpořil.

(53)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo vztahující se na „všechny ostatní společnosti“, které bylo uloženo článkem 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/83 o dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, se rozšiřuje na dovoz glutamátu sodného do Unie ve formě směsi nebo roztoku obsahujících 50 % hmotnostních nebo více glutamátu sodného v sušině, který v současnosti spadá pod kódy KN ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 a ex 3824 99 96 (kódy TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 a 3824999689), pocházejícího z Čínské lidové republiky.

2.   Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybírá z dovozu pocházejícího z Čínské lidové republiky celně evidovaného v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/230 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036.

3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného článkem 1 se předkládají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musejí být podepsány osobou oprávněnou zastupovat subjekt, který o osvobození žádá. Žádosti se zasílají na adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 může Komise svým rozhodnutím udělit osvobození od cla na dovoz rozšířeného článkem 1 tohoto nařízení společnostem, které neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2015/83.

Článek 3

Celním orgánům se ukládá, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/230.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. října 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1187/2008 ze dne 27. listopadu 2008 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru uloženého prozatímního cla z dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 322, 2.12.2008, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/83 ze dne 21. ledna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 15, 22.1.2015, s. 31).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/84 ze dne 21. ledna 2015, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie (Úř. věst. L 15, 22.1.2015, s. 54).

(5)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a z Indonésie (Úř. věst. C 20, 21.1.2020, s. 18).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/230 ze dne 19. února 2020, kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/83 na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 47, 20.2.2020, s. 9).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(8)  Integrovaný sazebník Evropské unie.

(9)  Výrobek Gourmet Powder je dobře známá čínská směs glutamátu sodného, která by měla zahrnovat směsi obsahující 80 % až 99 % glutamátu sodného a chlorid sodný.

(10)  https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm

(11)  DE5918/15-1 a PLPL-WIT-2015-0055, oba vydané v roce 2015 za účelem klasifikace směsi 99 % glutamátu sodného + 1 % soli pod nomenklaturním kódem 3824909390; PLBTIWIT-2020-000347, vydaný v roce 2020 (který nahrazuje PL-WIT-2017-00240 vydaný v roce 2017), za účelem klasifikace směsi 99 % glutamátu sodného + 1 % soli pod nomenklaturním kódem 38249993; DEBTI9861/20-1 vydaný v roce 2020, za účelem klasifikace směsi obsahující 50 % nebo více glutamátu sodného pod nomenklaturním kódem 3824999389; ES2015SOL00000001076-1 vydaný 2016, za účelem klasifikace směsi obsahující 59,9 % glutamátu sodného + sůl, pod nomenklaturním kódem 21039090.

(12)  Vzhledem ke skutečnosti, že existuje pouze jeden unijní výrobce, a s cílem zachovat důvěrnost těchto údajů se údaje o celkové spotřebě předkládají ve formě rozpětí.

(13)  FOB, vyplaceně loď.

(14)  Náklady, pojištění a přepravné.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU