(EU) 2020/1424Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1424 ze dne 8. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1017, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2020 platné pro některé režimy přímých podpor v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Chorvatsku, Lucembursku a Portugalsku

Publikováno: Úř. věst. L 328, 9.10.2020, s. 4-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. října 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.9.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1424

ze dne 8. října 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1017, pokud jde o rozpočtové stropy pro rok 2020 platné pro některé režimy přímých podpor v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Chorvatsku, Lucembursku a Portugalsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 3, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1017 (2) se stanovily roční rozpočtové stropy pro některé režimy přímých plateb v roce 2020.

(2)

Roční rozpočtové stropy stanovené prováděcím nařízením (EU) 2020/1017 vycházejí z vnitrostátních stropů stanovených v příloze II nařízení (EU) č. 1307/2013 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 (3). Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 byla začleněna rozhodnutí členských států o převodech mezi přímými platbami a rozvojem venkova podle článku 14 nařízení (EU) č. 1307/2013 pro kalendářní rok 2020.

(3)

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nicméně oznámily přezkum svých rozhodnutí ohledně převodů mezi pilíři s cílem zmírnit následky pandemie COVID-19 a z ní vyplývající obtíže pro odvětví zemědělství. Příslušné stropy uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1307/2013 byly následně pozměněny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1314 (4), kterým byl začleněn dopad oznámených přezkoumávaných rozhodnutí a částek.

(4)

Vzhledem k tomu, že roční rozpočtové stropy pro rok 2020 vycházejí z vnitrostátních stropů stanovených v příloze II nařízení (EU) č. 1307/2013, mají změny těchto vnitrostátních stropů za důsledek změny ročních rozpočtových stropů dotčených členských států. Kromě toho některé členské státy rovněž přezkoumaly určité příděly na různé režimy v rozsahu, který je nezbytný s ohledem na přezkum flexibility.

(5)

Aby byly tyto změny zohledněny, měly by být pro dotčené členské státy pro kalendářní rok 2020 přepočítány rozpočtové stropy pro režim základní platby, režim jednotné platby na plochu, redistributivní platbu, platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, režim pro mladé zemědělce a dobrovolnou podporu vázanou na produkci.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1017 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Vzhledem k tomu, že změny provedené tímto nařízením mají vliv na uplatňování prováděcího nařízení (EU) 2020/1017, které je použitelné ode dne 1. ledna 2020, mělo by se toto nařízení používat od téhož data.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1017 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1017 ze dne 13. července 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 225, 14.7.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/756 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 179, 9.6.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1314 ze dne 10. července 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2020 (Úř. věst. L 307, 22.9.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1017 se mění takto:

1)

v bodě I se údaje pro Belgii, Dánsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

225 124

Dánsko

522 054

Chorvatsko

157 075

Lucembursko

24 004

Portugalsko

290 208 “

2)

v bodě II se údaj pro Bulharsko nahrazuje tímto:

„Bulharsko

412 836 “

3)

v bodě III se údaje pro Bulharsko, Chorvatsko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Bulharsko

60 844

Chorvatsko

34 828

Portugalsko

55 320 “

4)

v bodě IV se údaje pro Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

151 580

Bulharsko

260 016

Chorvatsko

104 484

Lucembursko

10 583

Portugalsko

205 307 “

5)

v bodě VI se údaje pro Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

9 563

Bulharsko

3 016

Chorvatsko

6 966

Lucembursko

529

Portugalsko

13 687 “

6)

v bodě VII se údaje pro Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Lucembursko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

10 105

Bulharsko

17 334

Chorvatsko

6 966

Lucembursko

706

Portugalsko

13 687 “

7)

v bodě VIII se údaje pro Belgii, Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko a Portugalsko nahrazují tímto:

„Belgie

83 510

Bulharsko

130 008

Dánsko

32 863

Chorvatsko

52 242

Portugalsko

134 204 “


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU