(EU) 2020/1413Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1413 ze dne 29. června 2020, kterým se opravuje švédské znění přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 326, 8.10.2020, s. 1-1 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. října 2020 Nabývá účinnosti: 28. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1413

ze dne 29. června 2020,

kterým se opravuje švédské znění přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje chybnou hodnotu v prvním a druhém řádku kategorie Chronická toxicita 3 v písm. b) bodě iii) v tabulce 4.1.0 přílohy I.

(2)

Švédské znění přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU