(EU) 2020/1406Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1406 ze dne 2. října 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, orgánem ESMA, Komisí a dalšími subjekty podle čl. 24 odst. 2 a článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 325, 7.10.2020, s. 7-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. října 2020 Nabývá účinnosti: 27. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.7.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1406

ze dne 2. října 2020,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, orgánem ESMA, Komisí a dalšími subjekty podle čl. 24 odst. 2 a článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 3 třetí pododstavec a na čl. 25 odst. 9 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014 požaduje, aby příslušné orgány poskytly Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) veškeré informace nezbytné pro plnění jeho úkolů v souladu s článkem 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2). Článek 25 nařízení (EU) č. 596/2014 požaduje, aby příslušné orgány spolupracovaly a vyměňovaly si informace mezi sebou navzájem a s orgánem ESMA, s Komisí (ohledně komodit, které jsou zemědělskými produkty uvedenými v příloze I Smlouvy), s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a s vnitrostátními regulačními orgány (ohledně velkoobchodních energetických produktů) a s příslušnými regulačními orgány členských států a třetích zemí odpovědnými za související spotové trhy, mezi něž ve vztahu k emisním povolenkám patří i subjekty sledující dražby a příslušné orgány, správci registru, včetně hlavního správce, a další veřejné orgány pověřené dohledem nad režimem obchodování s povolenkami na skleníkové plyny.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/292 (3) již stanovilo postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc mezi příslušnými orgány podle článku 25 nařízení (EU) č. 596/2014. Předpokládá se stanovení samostatných pravidel pro spolupráci s regulačními orgány třetích zemí odpovědnými za související spotové trhy. Toto nařízení by se tedy mělo týkat spolupráce a výměny informací s orgánem ESMA podle čl. 24 odst. 2 uvedeného nařízení a spolupráce s dalšími subjekty podle článku 25 uvedeného nařízení.

(3)

Informace by se měly standardně vyměňovat v písemné formě. V náležitých případech by však měla být možná i ústní komunikace, zejména mimo jiné před odesláním písemné žádosti o spolupráci nebo výměnu informací, a sice s cílem poskytnout informace ohledně chystané žádosti o spolupráci nebo projednat případné otázky, které by mohly vyřízení této žádosti ztížit. V naléhavých případech by rovněž mělo být možné sdělit žádost o spolupráci ústně, není-li její naléhavost způsobena pouhým prodlením na straně žadatele.

(4)

Žádost by měla obsahovat dostatečné informace o předmětu spolupráce, včetně důvodů žádosti a jejích souvislostí, aby mohl dožádaný orgán žádost zpracovat snadno a efektivně. Uvedení skutečností zakládajících podezření by nemělo být považováno za nezbytný předpoklad toho, aby byla žádajícímu orgánu poskytnuta pomoc, pokud jsou požadované informace nezbytné k tomu, aby tento orgán mohl plnit své povinnosti.

(5)

Pokud ESMA a ACER společně stanoví bezpečné komunikační rozhraní pro využití ze strany příslušných orgánů a orgánu ESMA k výměně informací s agenturou ACER a vnitrostátními regulačními orgány, mělo by být požadováno použití tohoto konkrétního rozhraní pro příslušné stanovené účely.

(6)

Postupy a formuláře pro výměnu informací a spolupráci by měly zajišťovat, že bude zachována důvěrnost všech vyměňovaných nebo předávaných informací zůstanou důvěrné a že budou dodržena pravidla týkající se zpracování osobních údajů a volného pohybu těchto údajů.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.

(8)

V souvislosti s návrhy prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení postupů a formulářů, které mají orgány a subjekty, na něž se toto nařízení vztahuje, používat, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu těchto návrhů prováděcích technických norem, jelikož se toto nařízení bude týkat pouze dotčených orgánů a subjektů, a nikoli účastníků trhu.

(9)

Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na spolupráci a výměnu informací mezi níže uvedenými orgány (v tomto nařízení dále jen „vymezené orgány“) za uvedených podmínek:

a)

mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA podle čl. 24 odst. 2 nebo čl. 25 odst. 1, 5 nebo 7 nařízení (EU) č. 596/2014;

b)

mezi příslušnými orgány a Komisí podle čl. 25 odst. 1 druhého pododstavce uvedeného nařízení ohledně komodit, které jsou zemědělskými produkty;

c)

mezi příslušnými orgány a Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) nebo vnitrostátními regulačními orgány podle čl. 25 odst. 3 nebo 5 uvedeného nařízení ohledně velkoobchodních energetických produktů;

d)

mezi orgány ESMA a ACER nebo vnitrostátními regulačními orgány podle čl. 25 odst. 3 nebo 5 uvedeného nařízení ohledně velkoobchodních energetických produktů;

e)

mezi příslušnými orgány a příslušnými vnitrostátními regulačními orgány odpovědnými za související spotové trhy podle čl. 25 odst. 8 prvního pododstavce uvedeného nařízení;

f)

mezi příslušnými orgány a subjekty uvedenými v čl. 25 odst. 8 druhém pododstavci písm. a) a b) uvedeného nařízení ohledně emisních povolenek.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „elektronickými prostředky“ rozumí elektronická zařízení pro zpracovávání (včetně digitální komprese), uchovávání a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových nebo optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků.

Článek 3

Kontaktní místa

1.   Do 26. listopadu 2020 orgán ESMA požádá všechny ostatní vymezené orgány, aby mu poskytly údaje o jednom či více kontaktních místech určených těmito orgány pro účely spolupráce a výměny informací uvedených v článcích 24 a 25 nařízení (EU) č. 596/2014 a aby jej informovaly o všech následných změnách těchto údajů.

2.   Orgán ESMA požádá všechny ostatní vymezené orgány, aby alespoň jednou ročně potvrdily nebo aktualizovaly údaje, které mu poskytly podle odstavce 1.

3.   Orgán ESMA vede aktualizovaný seznam údajů poskytnutých nebo aktualizovaných podle odstavců 1 a 2 společně s údaji o svých vlastních kontaktních místech určených pro účely tohoto nařízení a tento aktualizovaný seznam zasílá všem ostatním vymezeným orgánům.

4.   Vymezené orgány použijí pro účely spolupráce a výměny informací spadající do působnosti tohoto nařízení nejaktuálnější seznam zaslaný podle odstavce 3.

Článek 4

Komunikační prostředky

1.   Není-li v tomto nařízení uvedeno jinak, jsou veškerá sdělení pro účely spolupráce nebo výměny informací v rámci působnosti tohoto nařízení zasílána poštou, faxem, nebo elektronickými prostředky.

2.   Při určování nejvhodnějších komunikačních prostředků v jakémkoliv konkrétním případě je třeba náležitě zohlednit aspekty důvěrnosti, nezbytnou dobu na korespondenci, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím.

3.   Aniž je omezena obecná platnost odstavce 2, v případě použití elektronických prostředků se zvolí takové prostředky, které zajistí, že během přenosu zůstane zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

4.   Jestliže orgány ESMA a ACER společně stanoví použití konkrétního elektronického systému pro komunikaci s orgánem ACER a vnitrostátními regulačními orgány v rámci působnosti tohoto nařízení, použije se pro stanovené účely tento systém.

Článek 5

Žádosti o informaci nebo spolupráci

1.   Pro žádosti o spolupráci nebo výměnu informací v rámci působnosti tohoto nařízení žádající orgán použije formulář uvedený v příloze I a:

a)

uvede podrobnosti o požadovaných informacích nebo spolupráci; a

b)

v příslušných případech vymezí veškeré případné otázky týkající se důvěrné povahy jakýchkoli informací, které mohou být získány.

2.   Žádající orgán může k žádosti připojit jakýkoli dokument nebo podpůrný materiál, který považuje za nezbytný pro podpoření dané žádosti.

3.   V naléhavých případech může žádající orgán podat žádost ústně. Jestliže s vymezeným orgánem, kterému je ústní žádost určena („dožádaný orgán“), není dohodnuto jinak, musí být ústní žádost bez zbytečného prodlení potvrzena písemně.

Článek 6

Potvrzení o přijetí

Dožádaný orgán potvrdí žádajícímu orgánu přijetí žádosti ve lhůtě uvedené v písemné žádosti nebo v písemném potvrzení ústní žádosti podle článku 5, nebo, není-li stanovena žádná lhůta, do deseti pracovních dnů od přijetí dotčené písemné žádosti nebo písemného potvrzení. Potvrzení o přijetí se vyhotoví na formuláři stanoveném v příloze II a pokud je to možné, uvede se v něm odhadovaný termín odpovědi na žádost.

Článek 7

Odpověď na žádost

1.   Vyžaduje-li dožádaný orgán vysvětlení žádosti podané podle článku 5, obrátí se bez zbytečného prodlení a vhodnými prostředky, ať již ústně či písemně, na žádající orgán. Žádající orgán poskytne vysvětlení bez zbytečného prodlení.

2.   Při vyřizování žádosti předložené podle článku 5 dožádaný orgán:

a)

použije formulář uvedený v příloze III;

b)

v rámci svých pravomocí učiní všechny přiměřené kroky k poskytnutí požadované spolupráce nebo informací; a

c)

jedná neprodleně a způsobem zajišťujícím, že bude možné všechny nezbytné regulační činnosti provést náležitě, přičemž přihlédne ke složitosti dotčeného požadavku a k případnému nutnému zapojení třetích subjektů.

3.   Je-li dožádaným orgánem příslušný orgán, který odmítne na základě žádosti zcela či zčásti jednat kvůli výjimečným okolnostem uvedeným v čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014, neprodleně o tom jakýmikoli vhodnými prostředky, ať již ústně, či písemně, informuje žádající orgán. Následně své rozhodnutí potvrdí písemně, přičemž uvede, které výjimečné okolnosti byly důvodem jeho odmítnutí.

Článek 8

Postupy zpracování nevyřízených žádostí

1.   Pokud se dožádaný orgán dozví o okolnostech, které by mohly vést ke zpoždění jeho odpovědi oproti odhadovanému termínu o více než deset pracovních dnů, oznámí to bez zbytečného prodlení žádajícímu orgánu.

2.   Je-li to namístě, poskytuje dožádaný orgán žádajícímu orgánu pravidelné aktuální informace o postupu zpracování dosud nevyřízené žádosti, včetně revidovaných odhadů plánovaného data odpovědi.

3.   Byla-li žádost označena jako naléhavá, projedná dožádaný orgán s žádajícím orgánem potřebnou četnost podávání aktuálních informací.

4.   Vymezené orgány mezi sebou vzájemně spolupracují na vyřešení všech obtíží, jež mohou při vyřizování žádosti vzniknout.

Článek 9

Nevyžádaná spolupráce nebo výměna informací

1.   Pro účely jakékoliv spolupráce nebo výměny informací v rámci působnosti tohoto nařízení, která není předmětem konkrétní žádosti, včetně jakékoli s ní související následné komunikace, se použije formulář uvedený v příloze IV.

2.   Pokud se příslušný orgán v případě výměny informací podle čl. 25 odst. 3, 5 a 8 nařízení (EU) č. 596/2014 spadající do působnosti tohoto nařízení domnívá, že by měly být informace předány naléhavě, může dotčené informace předat ústně za předpokladu, že je následně zbytečného prodlení předá i písemně na formuláři uvedeném v příloze IV.

Článek 10

Postupy spolupráce

1.   Pro účely zajištění koordinované činnosti na základě čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č. 596/2014 u přeshraničních případů zahrnujících finanční nástroje týkající se velkoobchodních energetických produktů se příslušné orgány na základě žádosti agentury ACER podílejí na činnosti přeshraniční vyšetřovací skupiny vytvořené podle čl. 16 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (4).

2.   Pro účely zajištění konzistentního přístupu k prosazování příslušných pravidel podle nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) č. 1227/2011 vedou orgány ESMA a ACER bez ohledu na existenci konkrétního případu pravidelné konzultace.

3.   Je-li orgán ESMA podle čl. 25 odst. 6 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 596/2014 požádán o koordinaci šetření nebo kontroly s přeshraničním dopadem, může zřídit dočasnou ad hoc skupinu zahrnující příslušné orgány členských států dotčených tímto šetřením či touto kontrolou.

Článek 11

Předložení záležitosti orgánu ESMA podle čl. 25 odst. 7

Předložit záležitost podle čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) č. 596/2014 v přiměřené lhůtě orgánu ESMA z důvodu zamítnutí žádosti nebo absence konání je nutné písemně, přičemž je nutné:

a)

připojit kopii žádosti o spolupráci nebo výměnu informací a všechny obdržené odpovědi;

b)

uvést důvody předložení zamítnutí či absence konání orgánu ESMA.

Článek 12

Omezení a přípustné použití informací

1.   Při použití formulářů uvedených v přílohách zahrnou vymezené orgány vhodné upozornění ohledně zachování důvěrnosti podle příslušného formuláře.

2.   Bez souhlasu žádajícího orgánu dožádaný orgán neuvolní informace o existenci a obsahu žádosti o spolupráci nebo výměnu informací v rámci působnosti tohoto nařízení. Není-li tento souhlas udělen a není-li prakticky proveditelné vyhovět žádosti bez uvolnění informací o její existenci či obsahu, žádající orgán stáhne či pozastaví svou žádost až do okamžiku, kdy bude žádající orgán schopen tento souhlas poskytnout.

3.   Informace získané v rámci žádosti o spolupráci nebo výměnu informací spadajících do působnosti tohoto nařízení použije vymezený orgán, jemuž jsou tyto informace poskytnuty, pouze pro účely plnění svých úkolů a výkonu svých funkcí nebo pro účely zajištění souladu s nařízením (EU) č. 596/2014 a v příslušných případech nařízením (EU) 1227/2011 či pro účely vymáhání jejich dodržování, mimo jiné včetně zahájení nebo vedení trestních, správních, občanskoprávních či disciplinárních řízení vyplývajících z porušení ustanovení uvedených nařízení nebo pomoci při těchto řízeních.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/292 ze dne 26. února 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc mezi příslušnými orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (Úř. věst. L 55, 27.2.2018, s. 34).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Formulář žádosti o pomoc

Žádost o pomoc

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


PŘÍLOHA II

Formulář potvrzení o přijetí žádosti o pomoc

Potvrzení o přijetí žádosti o pomoc

Image 6


PŘÍLOHA III

Formulář odpovědi na žádost o pomoc

Odpověď na žádost o pomoc

Image 7

Image 8


PŘÍLOHA IV

Formulář pro poskytnutí nevyžádané výměny informací

Nevyžádaná výměna informací

Image 9

Image 10


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU