(EU) 2020/1404Nařízení Komise (EU) 2020/1404 ze dne 30. září 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu makrely obecné v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a v mezinárodních vodách oblastí 2a, 12 a 14 pro plavidla plující pod vlajkou Polska

Publikováno: Úř. věst. L 325, 7.10.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. října 2020 Nabývá účinnosti: 8. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1404

ze dne 30. září 2020,

kterým se stanoví ukončení rybolovu makrely obecné v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a v mezinárodních vodách oblastí 2a, 12 a 14 pro plavidla plující pod vlajkou Polska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2020/123 (2) stanoví kvóty na rok 2020.

(2)

Podle informací, které Komise obdržela, úlovky populace makrely obecné v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a v mezinárodních vodách oblastí 2a, 12 a 14 získané plavidly plujícími pod vlajkou Polska nebo registrovanými v Polsku vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2020.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená Polsku na rok 2020 pro populaci makrely obecné v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b v mezinárodních vodách oblastí 2a, 12 a 14, jak je uvedeno v příloze, se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

1.   Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Polska nebo registrovanými v Polsku se zakazuje od data stanoveného v příloze. Zakazuje se zejména vyhledávat ryby, nahazovat, pokládat nebo vytahovat lovné zařízení za účelem rybolovu této populace.

2.   Přeprava, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu z této populace odlovené těmito plavidly zůstávají povoleny pro úlovky odlovené před tímto dnem.

3.   Neúmyslné úlovky druhů z uvedené populace těmito plavidly musí být vyloveny a uchovány na palubě rybářských plavidel, zaznamenány, vyloženy a započítány do kvót v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2020.

Za Komisi

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

15/TQ123

Členský stát

Polsko

Populace

MAC/2CX14- a zvláštní podmínka MAC/*8C910

Druh

Makrela obecná (Scomber scombrus),

Oblast

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b, mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

Datum ukončení

9. 9. 2020


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU