(EU) 2020/1395Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1395 ze dne 5. října 2020 o obnovení povolení látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, jejím povolení pro odchov kuřic a o zrušení nařízení (ES) č. 1292/2008 (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 324, 6.10.2020, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. října 2020 Nabývá účinnosti: 26. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.6.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1395

ze dne 5. října 2020

o obnovení povolení látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, jejím povolení pro odchov kuřic a o zrušení nařízení (ES) č. 1292/2008 (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Látka Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 byla povolena na dobu 10 let jako doplňková látka pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1292/2008 (2).

(3)

V souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1831/2003 a ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení předložil držitel povolení látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky žádost o obnovení povolení této látky pro výkrm kuřat a o nové povolení pro odchov kuřic se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 a čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 28. ledna 2020 (3) k závěru, že žadatel předložil údaje prokazující, že uvedená doplňková látka splňuje podmínky povolení. Úřad potvrdil své předchozí závěry v tom smyslu, že látka Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že se nejedná o látku dráždivou pro kůži/oči ani o látku senzibilizující kůži, ale měla by být považována za látku potenciálně senzibilizující dýchací cesty. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele dotčené doplňkové látky. Úřad rovněž dospěl k závěru, že tato doplňková látka může být účinná u odchovu kuřic.

(5)

Posouzení látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedené doplňkové látky mělo být obnoveno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

V důsledku obnovení povolení látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení by mělo být zrušeno nařízení (ES) č. 1292/2008.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení doplňkové látky specifikované v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, pro odchov kuřic a pro tutéž kategorii a funkční skupinu pro výkrm kuřat se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1292/2008 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1292/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 36).

(3)  EFSA Journal 2020;18(2):6014.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry.

4b1822

Evonik Nutrition & Care GmbH

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5 940

Složení doplňkové látky

Přípravek Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 obsahující minimálně:

1 × 109 CFU/g doplňkové látky

Pevné formy

Výkrm kuřat

Odchov kuřic

1 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Smí se používat v krmivech obsahujících tato povolená kokcidiostatika: diklazuril, monensinát sodný nebo nikarbazin.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest, bezpečnostních brýlí a rukavic.

26.10.2030

Charakteristika účinné látky

Spory Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů: metoda kultivace na trypton-sójovém agaru (EN 15 784 )

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU