(EU) 2020/1390Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1390 ze dne 28. září 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/914, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Brie de Meaux“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 321, 5.10.2020, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. října 2020 Nabývá účinnosti: 25. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.5.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1390

ze dne 28. září 2020,

kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/914, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Brie de Meaux“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Brie de Meaux“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Dopisem ze dne 26. září 2018 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, poskytnuto do 31. prosince 2022 přechodné období v souladu s vyhláškou ze dne 29. srpna 2018 o změně specifikace chráněného označení původu „Brie de Meaux“ zveřejněnou dne 5. září 2018 v Úředním věstníku Francouzské republiky.

(3)

V průběhu vnitrostátního námitkového řízení totiž tyto hospodářské subjekty, jež „Brie de Meaux“ v souladu s právními předpisy nepřetržitě uváděly na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, podaly námitky. Jeden hospodářský subjekt vznesl námitku proti následujícímu ustanovení: „Sláma se skladuje pod střechou“. Dva hospodářské subjekty vznesly námitku proti následujícímu ustanovení: „Použití slámy pro podestýlku je povinné a v období trvalého ustájení se stanoví minimální množství v průměru 0,5 kg za den na aktivní dojnici při ustájení v boxech a v průměru 5 kg za den na aktivní dojnici při volném ustájení“. Dva hospodářské subjekty vznesly námitku proti následujícím ustanovením: „Použití slámy pro podestýlku je povinné a v období trvalého ustájení se stanoví minimální množství v průměru 0,5 kg za den na aktivní dojnici při ustájení v boxech a v průměru 5 kg za den na aktivní dojnici při volném ustájení“, „Podávání krmných koncentrátů je omezeno na průměrnou dávku 2 000 kg sušiny na aktivní dojnici ročně.“ a „V průběhu roku pochází krmení stáda dojnic z vlastní produkce zemědělského podniku a ze zeměpisné oblasti: Vlastní produkce: Průměrný roční podíl krmiva pocházejícího ze zeměpisné oblasti a vyprodukovaného v zemědělském podniku tvoří nejméně 60 % sušiny celkové krmné dávky stáda. Produkce ze zeměpisné oblasti: Podíl krmiva vyprodukovaného v zeměpisné oblasti představuje nejméně 85 % sušiny celkové krmné dávky stáda dojnic.“. Sedm hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícím ustanovením: „Podávání krmných koncentrátů je omezeno na průměrnou dávku 2 000 kg sušiny na aktivní dojnici ročně.“ a „V průběhu roku pochází krmivo stáda dojnic z vlastní produkce zemědělského podniku a ze zeměpisné oblasti: Vlastní produkce: Průměrný roční podíl krmiva pocházejícího ze zeměpisné oblasti a vyprodukovaného v zemědělském podniku tvoří nejméně 60 % sušiny celkové krmné dávky stáda. Produkce ze zeměpisné oblasti: Podíl krmiva vyprodukovaného v zeměpisné oblasti představuje nejméně 85 % sušiny celkové krmné dávky stáda dojnic.“. Jeden hospodářský subjekt vznesl námitku proti následujícímu ustanovení: „Podávání krmných koncentrátů je omezeno na průměrnou dávku 2 000 kg sušiny na aktivní dojnici ročně.“. Jeden hospodářský subjekt vznesl námitku proti následujícímu ustanovení: „Sláma se skladuje pod střechou“ a „Každá dojnice na pastvě má k dispozici nejméně 20 arů“. Jeden hospodářský subjekt vznesl námitku proti následujícímu ustanovení: „Každá dojnice na pastvě má k dispozici nejméně 20 arů“.

(4)

Jedná se o tyto hospodářské subjekty: GAEC de la Gironde (SIRET: 34028683000013), GAEC Reine Pré (SIRET: 39266778800013), EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017), GAEC Vaucher (SIRET: 38159700400013), GAEC Bruggeman (SIRET: 383 943 610 000 14), EARL les Bordes (SIRET: 34236864400015), SCL du Versant Laiteux (SIRET: 49225855300014), GAEC des Butteaux (SIRET: 38773948500010), GAEC Blondeau Welvaert (SIRET: 32576392800018), EARL de la Prairie (SIRET: 49773714800013), GAEC Patoux (SIRET: 38008216400019), EARL Neret Guedrat (SIRET: 38249036500014), Gérard Houdard (SIRET: 39226686200011), EARL Mignon père et fils (SIRET: 49778394400018), EARL de la fontaine aux poissons (SIRET: 33522117200018).

(5)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(6)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, měla být tato změna specifikace schválena.

(7)

Dne 25. června 2020 schválila Komise v souladu s čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 změnu prováděcím nařízením (EU) 2020/914 a zveřejnila ji v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(8)

Po tomto zveřejnění bylo zjištěno, že přechodné období podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo z nařízení (EU) 2020/914 vypuštěno.

(9)

Je proto nezbytné upravit nařízení (EU) 2020/914 tímto nařízením, aby zahrnovalo uvedené přechodné období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace názvu „Brie de Meaux“ (CHOP) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Ochrana poskytnutá podle článku 1 podléhá přechodnému období poskytnutému Francií podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům, které splňují podmínky uvedeného článku, v návaznosti na vyhlášku ze dne 29. srpna 2018 o změně specifikace chráněného označení původu „Brie de Meaux“ zveřejněnou dne 5. září 2018 v Úředním věstníku Francouzské republiky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Úř. věst. C 64, 27.2.2020, s. 41.

(4)  Úř. věst. L 209, 2.7.2020, s. 4.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU