(EU) 2020/1387Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1387 ze dne 2. října 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 319I, 2.10.2020, s. 1-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. října 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. října 2020 Nabývá účinnosti: 2. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 319/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1387

ze dne 2. října 2020,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Dne 9. srpna 2020 se v Bělorusku uskutečnily prezidentské volby, přičemž bylo shledáno, že volby neproběhly v souladu s mezinárodními standardy, jejich konání bylo poznamenáno represemi proti nezávislým kandidátům a po jejich ukončení došlo k brutálním zásahům proti pokojným demonstrantům. Dne 11. srpna 2020 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku prohlášení jménem Unie, v němž se uvádí, že volby nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Bylo rovněž uvedeno, že mohou být přijata opatření proti osobám, které nesou odpovědnost za násilí, bezdůvodné zatýkání a falšování volebních výsledků.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku by mělo být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006 zařazeno 40 osob.

(4)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 765/2006 se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

angl. přepis z běloruštiny

angl. přepis z ruštiny

Jméno

(v běloruštině)

Jméno

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

„5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

ministr vnitra, generálmajor milicí (policejní složky)

Datum narození: 21.6.1966

Místo narození: Ordžonikidze, bývalý SSSR, nyní Vladikavkaz, Ruská federace

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce ministra vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

první náměstek ministra, ministerstvo vnitra; velitel trestních milicí,

plukovník milicí (policejní složky)

Datum narození: 14.2.1975

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce prvního náměstka ministra vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Aleksandr Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

náměstek ministra, ministerstvo vnitra; generálmajor milicí (policejní složky)

Datum narození: 29.4.1965

Místo narození: Vetkovski, Bělorusko.

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce náměstka ministra vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

náměstek ministra, ministerstvo vnitra; generálmajor milicí (policejní složky)

Datum narození: 21.9.1966

Místo narození: Jasynuvata, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce náměstka ministra vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

náměstek ministra, ministerstvo vnitra; velitel vnitřních vojsk.

Datum narození: 17.4.1976

Místo narození: Slonim, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce náměstka ministra vnitra a velitele vnitřních vojsk ministerstva vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra, především vnitřními vojsky pod jeho velením, po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

zástupce velitele vnitřních vojsk

Datum narození: 18.3.1967

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce zástupce velitele vnitřních vojsk ministerstva vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami ministerstva vnitra, především vnitřními vojsky pod jeho velením, po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

velitel zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR), podplukovník

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR) při ministerstvu vnitra je odpovědný za represe a zastrašování vedené silami SOBR po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

vedoucí odboru bezpečnosti, ministerstvo vnitra

Datum narození: 14.10.1975

Místo narození: obec Rublevsk, krugljanský okres, mohilevská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vysoké funkce vedoucího odboru bezpečnosti ministerstva vnitra je zapojen do represí a zastrašování vedených silami ministerstva vnitra po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

velitel složek OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) v rámci výkonné rady města Minsku

Datum narození: 1.6.1972

Místo narození: obec Gorodilovo, minská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele složek OMON v Minsku je odpovědný za represe a zastrašování vedené v Minsku složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

vedoucí vrchního ředitelství pro vnitřní věci v rámci výkonné rady města Minsku

Datum narození: 5.5.1975

Místo narození: obec Malinovka, mohilevská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce vedoucího vrchního ředitelství pro vnitřní věci v rámci výkonné rady města Minsku je odpovědný za represe a zastrašování vedené policejními složkami po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči nim.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

velitel policejního oddělení v obvodu Moskovskij, Minsk

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele policejního oddělení v obvodu Moskovskij v Minsku je odpovědný za represe a zastrašování vedené v tomto obvodu proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

první náměstek vedoucího místního odboru pro vnitřní věci v obvodu Moskovskij, Minsk; ředitel kriminální policie

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce prvního náměstka vedoucího místního odboru pro vnitřní věci v obvodu Moskovskij, Minsk a jako ředitel kriminální policie je odpovědný za represe a zastrašování vedené v tomto obvodu proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

náměstek vedoucího místního odboru pro vnitřní věci v obvodu Moskovskij, Minsk; ředitel policie pro veřejnou bezpečnost

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce náměstka vedoucího místního odboru pro vnitřní věci v obvodu Moskovskij, Minsk a jako ředitel policie pro veřejnou bezpečnost je odpovědný za represe a zastrašování vedené v tomto obvodu proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

vedoucí odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady homelské oblasti

Datum narození: 24.3.1975

Místo narození: Mohilev, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady homelské oblasti je odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

první náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady homelské oblasti; ředitel kriminální policie

Datum narození: 26.7.1977

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce náměstka vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady homelské oblasti a jako ředitel kriminální policie je odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

náměstek vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady homelské oblasti; ředitel policie pro veřejnou bezpečnost

Datum narození: 26.1.1972

Místo narození: Homel, homelská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce náměstka vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady homelské oblasti a jako ředitel policie pro veřejnou bezpečnost je odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů, nadměrné užití síly proti nim a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

vedoucí odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady brestské oblasti; generálmajor milicí (policejní složky)

Datum narození: 22.12.1971

Místo narození: Kapyl, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady brestské oblasti a jako generálmajor milicí je odpovědný za represe a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně mučení.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

velitel oddílu OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) ve Vitebsku

Datum narození: 20.9.1975

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele složek OMON ve Vitebsku je odpovědný za represe a zastrašování vedené ve Vitebsku složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

velitel oddílu OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) v Homelu

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele složek OMON v Homelu je odpovědný za represe a zastrašování vedené v Homelu složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

velitel oddílu OMON („Policejní oddíly zvláštního nasazení“) v Brestu, podplukovník

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce velitele složek OMON v Brestu je odpovědný za represe a zastrašování vedené v Brestu složkami OMON po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a špatné zacházení s nimi.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

vedoucí odboru pro nápravná zařízení, ministerstvo vnitra, generálmajor milicí (policejní složky)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce vedoucího odboru pro nápravná zařízení, pod nějž spadají i vazební zařízení ministerstva vnitra, je odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 ve vazebních zařízeních vystaveni zadržení občané, jakož i za obecně brutální zásahy proti pokojným demonstrujícím.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

ředitel vazebního zařízení Akrestina, Minsk

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce ředitele vazebního zařízení Akrestina v Minsku je odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří byli v tomto vazebním zařízení zadržováni.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валéрый Пáўлавiч

Image 1

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

bývalý předseda Výboru státní bezpečnosti (KGB);

nyní státní tajemník běloruské bezpečnostní rady

Datum narození: 19.6.1964

Místo narození: Radostovo, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce předsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) byl odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

první místopředseda Výboru státní bezpečnosti (KGB)

Datum narození: 1972

Místo narození: Borisov, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce prvního místopředsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) je odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

místopředseda Výboru státní bezpečnosti (KGB)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) je odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

místopředseda Výboru státní bezpečnosti (KGB)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) je odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

místopředseda Výboru státní bezpečnosti (KGB)

Pohlaví: muž

Z titulu své vedoucí funkce místopředsedy Výboru státní bezpečnosti (KGB) je odpovědný za účast KGB na represích a zastrašování po prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících zejména svévolné zatýkání pokojných demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení s nimi včetně mučení.

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Aleksandr Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

nejvyšší státní zástupce Běloruské republiky

Datum narození: 11.7.1960

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Z titulu své funkce nejvyššího státního zástupce je odpovědný za časté používání trestního stíhání coby prostředku, jak před prezidentskými volbami v roce 2020 diskvalifikovat opoziční kandidáty a jak občanům zabránit v tom, aby se připojili ke koordinační radě sestavené opozicí s cílem zpochybnit výsledky voleb.

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

předsedkyně ústřední volební komise.

Datum narození: 29.1.1953

Místo narození: Slutsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Jako předsedkyně ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její vedení zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

místopředseda ústřední volební komise

Datum narození: 30.10.1964

Místo narození: Kolomyja, ivano-frankivská oblast, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Jako místopředseda ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její vedení zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

tajemnice ústřední volební komise

Datum narození: 1.7.1971

Pohlaví: žena

Jako tajemnice ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její vedení zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

člen ústřední volební komise

Datum narození: 10.10.1975

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

členka ústřední volební komise

Datum narození: 1976

Pohlaví: žena

Jako členka kolegia ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

člen ústřední volební komise

Datum narození: 3.1.1969

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

členka ústřední volební komise

Datum narození: 6.8.1959

Místo narození: Podilsk, oděská oblast, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: žena

Jako členka kolegia ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

člen ústřední volební komise

Datum narození: 21.7.1957

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

člen ústřední volební komise

Datum narození: 19.2.1979

Místo narození: Ljuban, bývalý SSSR (nyní Bělosrusko)

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

členka ústřední volební komise

Datum narození: 26.9.1970

Pohlaví: žena

Jako členka kolegia ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

člen ústřední volební komise

Datum narození: 16.8.1972

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělosrusko)

Pohlaví: muž

Jako člen kolegia ústřední volební komise je odpovědný za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

členka ústřední volební komise

Datum narození: 2.11.1976

Místo narození: Žlobin, bývalý SSSR (nyní Bělosrusko)

Pohlaví: žena

Jako členka kolegia ústřední volební komise je odpovědná za její pochybení při vedení volebního procesu při prezidentských volbách 2020, za nesplnění základních mezinárodních standardů spravedlnosti a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Ústřední volební komise a její kolegium zejména zapříčinily, že ústřední volební komisí byli na základě falešných důvodů zamítnuti někteří opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení. Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební komise pod jejím dohledem byly sestaveny předpojatě. “


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU