(EU) 2020/1369Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1369 ze dne 29. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 319, 2.10.2020, s. 2-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. října 2020 Nabývá účinnosti: 3. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1369

ze dne 29. září 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.

(2)

Uvedeným nařízením byl rovněž zaveden integrovaný sazebník Evropské unie (dále jen „TARIC“), jenž splňuje požadavky společného celního sazebníku, statistiky zahraničního obchodu a obchodní, zemědělské a jiných politik Unie týkajících se dovozu nebo vývozu zboží.

(3)

Aby mohla Unie sledovat statistiky týkající se výhradně dovozu určitého zboží, je nejvhodnějším nástrojem vytvoření statistických podpoložek v sazebníku TARIC. Tyto statistické kódy TARIC jsou stanoveny v příloze 10 „Statistické kódy TARIC“ části třetí (přílohy celního sazebníku) přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87.

(4)

Pandemie COVID-19 v Unii přetrvává, a proto je poptávka po určitých zdravotnických prostředcích, zejména ochranných obličejových maskách, v členských státech vysoká a dovoz takového zboží staví celní orgány před další výzvy.

(5)

Používání ochranných obličejových masek v Unii a poptávka po nich za současné situace významně roste, neboť členské státy bojují proti šíření onemocnění COVID-19, a i do budoucna budou pravděpodobně velmi důležité.

(6)

V zájmu usnadnění a harmonizace celních kontrol v členských státech na úrovni Unie je vhodné vytvořit další podpoložky TARIC odpovídající vyšší úrovni podrobností pro různé ochranné obličejové masky v souladu s jejich filtračními kapacitami. Tyto dodatečné podpoložky by umožnily rychleji odlišit dotčené výrobky od ostatních spadajících pod stejnou podpoložku, čímž by se zmírnil dopad možných zpoždění v dodavatelském řetězci během pandemie.

(7)

Kromě toho by tyto další podpoložky TARIC měly být vytvořeny, aby se zajistilo lepší sledování obchodních toků těchto ochranných obličejových masek.

(8)

Dodatečné podpoložky TARIC by rovněž členským státům usnadnily provádění rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 (2). Vzhledem k tomu, že ochranné obličejové masky patří mezi nejvíce dovážené výrobky, jejich zvláštní identifikace v TARIC by umožnila rychlejší postup celního prohlášení tím, že by tyto výrobky odlišila od jiných výrobků, které jsou v současnosti zařazeny do stejné podpoložky.

(9)

Příloha 10 v části třetí přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Aby celní orgány, které provádějí rozhodnutí (EU) 2020/491, mohly využívat tohoto opatření co nejdříve a aby se usnadnilo rychlé fungování dodavatelského řetězce těchto výrobků, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům šíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (Úř. věst. L 103I, 3.4.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:

1)

V části druhé třídě XI kapitole 63 se řádek kódu KN 6307 90 98 nahrazuje tímto:

„6307 90 98

– – – – Ostatní  (*1)

6,3

2)

V části třetí v příloze 10 se vkládají nové řádky, které znějí:

„6307 90 98

– – – – Ostatní:

 

 

– – – – – Z netkaných textilií:

 

 

– – – – – – Ochranné obličejové masky:

 

6307909811

– – – – – – – Filtrační polomasky FFP2 a FFP3 odpovídající normě EN 149 a jiné masky filtrující nejméně 94 % částic o průměru 0,3 mikronu

p/st

 

– – – – – – – Ostatní:

 

6307909813

– – – – – – – – Filtrační polomasky FFP1 odpovídající normě EN 149 a jiné masky filtrující nejméně 80 % částic o průměru 0,3 mikronu

p/st

 

– – – – – – – – Ostatní:

 

6307909815

– – – – – – – – – Zdravotnické obličejové masky odpovídající normě EN 14683 a jiné masky filtrující nejméně 95 % částic o průměru 3,0 mikronu

p/st

6307909817

– – – – – – – – – Ostatní

p/st

6307909819

– – – – – – Ostatní

 

– – – – – Ostatní:

 

6307909891

– – – – – – Ručně vyrobené

6307909899

– – – – – – Ostatní

–“


(*1)  Statistické kódy TARIC: Viz příloha 10. “.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU